1 VSPH 1190/2014-P8-9
KSPA 60 INS 7499/2013 1 VSPH 1190/2014-P8-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka CROMPEL, s.r.o., IČO 28770943, sídlem Sladkovského 484, Pardubice, o odvolání věřitele Finančního úřadu pro Pardubický kraj, sídlem Boženy Němcové 2625, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 7499/2013-P8-4 ze dne 21. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 7499/2013-P8-4 ze dne 21. března 2014 se mění tak, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky doručené soudu prvního stupně 29.10.2013 (č.j. 1345303/13/2801-25200-602619) věřitele Finanční úřad pro Pardubický kraj ve výši 1,-Kč a že právní mocí tohoto usnesení se účast uvedeného věřitele ohledně této pohledávky v řízení končí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 60 INS 7499/2013-P8-4 ze dne 21.3.2014 vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Pardubický kraj (dále odvolatel) učiněné podáním ze dne 23.12.2013 ve výši 263.286,11 Kč a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení zcela končí (body I. a II. výroku).

V odůvodnění soud uvedl, že dne 19.3.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně společnosti CROMPEL, s.r.o. (dále dlužník) a usnesením č.j. KSPA 60 INS 7499/2013-A-10 ze dne 4.10.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Přihláškou ze dne 29.10.2013 odvolatel do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 263.286,11 Kč, která se skládala z třiceti jedna dílčích pohledávek. Podáním ze dne 23.12.2013 vzal odvolatel pohledávku částečně zpět, a to dílčí pohledávku č. 17 ve výši 1.529,-Kč. Dále podáním ze dne 23.12.2013 vzal odvolatel pohledávku v celé přihlášené výši zpět. Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal v průběhu insolvenčního řízení pohledávku v celé přihlášené výši zpět, soud v souladu s ustanovením § 184 insolvenčního zákona vzal toto zpětvzetí na vědomí a současně rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení účast odvolatele v řízení zcela končí.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že přihláškou označenou č.j. 1345302/13/2801-25200-602619 přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelné pohledávky v celkové výši 263.286,11 Kč. Celkem bylo přihlášeno třicet jedna dílčích pohledávek. Podáním označeným

č.j. 1465240/13/2801-25200-602619 ze dne 23.12.2013 změnil uvedenou přihlášku, a to tak, že u dílčí nezajištěné pohledávky č. 17 (platební výměr ze dne 31.10.2012 daň z přidané hodnoty č.j. 363260/12/248912605583) byla změněna částka přihlášené pohledávky z původní výše 23.491,43 Kč na aktuální výši 21.962,43 Kč, proto celková výše všech pohledávek činila 261.757,11 Kč. Dne 29.10.2013 přihlásil přihláškou označenou č.j. 1345303/13/2801-25200-602619 další pohledávku, a to ve výši 1,-Kč. Jedná se o daňovou povinnost za třetí čtvrtletí roku 2013, která v době podání přihlášky nebyla vyměřena. Následně zpětvzetím přihlášky označeným č.j.1465241/13/2801-25200-602619 ze dne 23.12.2013 vzal odvolatel tuto přihlášku zpět. Nejedná se tedy o zpětvzetí přihlášky pohledávek přihlášených původně v celkové výši 263.286,11 Kč, jak uvádí soud ve výroku napadeného rozhodnutí, ale pouze o zpětvzetí přihlášky pohledávky, kterou odvolatel vedl pod č.j. 1345303/13/2801-25200-602619 ze dne 29.10.2013 ve výši 1,-Kč. Protože odvolatel nevzal svoji přihlášku pohledávek přihlášenou původně v rozsahu 263.286,11 Kč zpět (ta byla vzata zpět pouze v rozsahu 1.529,-Kč), nemohla jeho účast v řízení skončit. Odvolatel zůstává i nadále účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkami v celkové výši 261.757,11 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 184 insolvenčního zákona věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí. Podle § 187 insolvenčního zákona pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 a § 186 obdobně.

Podle § 192 odst. 2 insolvenčního zákona v rozhodném znění (ve znění účinném do 30.3.2011) věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka nebyla zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. Ve smyslu § 195 IZ je pořadím pohledávky míněno i právo na její uspokojení ze zajištění.

Z citovaných ustanovení plyne, že zpětvzetím přihlášky pohledávky dle § 184 insolvenčního zákona, s nímž se pojí zánik účasti věřitele v insolvenčním řízení (pokud jeho předmětem nezůstává jiná jeho přihlášená pohledávka), je samozřejmě míněn jedině úkon, jímž věřitel bere zpět svoji přihlášenou pohledávku (či její část).

Odvolací soud ověřil, že odvolatel přihláškou doručenou soudu prvního stupně dne 29.10.2013, označenou č.j. 1345302/13/2801-25200-602619, přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 263.286,11 Kč. Podáním doručeným soudu prvního stupně 23.12.2013 vzal ohledně dílčí pohledávky č. 17 (platební výměr ze dne 31.10.2012 daň z přidané hodnoty č.j. 363260/12/248912605583) přihlášku pohledávek částečně zpět, a proto její výše činí namísto 23.491,43 Kč nyní 21.962,43 Kč, a celková výše všech pohledávek tak činí 261.757,11 Kč. Podáním doručeným soudu dne 23.12.2013, které odvolatel označil č.j. 1465241/13/2801-25200-602619, vzal zpět přihlášku pohledávky ve výši 1,-Kč, kterou měl přihlásit dne 29.10.2013 podáním označeným č.j. 1345303/13/2801-25200-602619.

Z uvedených zjištění je zřejmé, že odvolatel přihlášku pohledávek, původně v celkové výši 263.286,11 Kč, doručenou soudu dne 29.10.2013 označenou č.j. 1345302/13/2801-25200-602619, nevzal podáním ze dne 23.12.2013 označeným č.j. 1465241/13/2801-25200-602619 zpět (zpět byla vzata pouze ohledně dílčí pohledávky č. 17, proto celková výše všech přihlášených pohledávek činí 261.757,11 Kč). Z tohoto důvodu je odvolatel ohledně této pohledávky i nadále účastníkem insolvenčního řízení. Podáním označeném jako č.j. 1465241/13/2801-25200-602619 odvolatel vzal zpět přihlášku ohledně pohledávky ve výši 1,-Kč, ale nikoliv přihlášku, kterou původně přihlásil pohledávky v celkové výši 263.286,11 Kč, doručenou soudu dne 29.10.2013.

Z těchto důvodů odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky doručené soudu prvního stupně 29.10.2013 (č.j. 1345303/13/2801-25200-602619) věřitele Finanční úřad pro Pardubický kraj ve výši 1,-Kč a právní mocí tohoto usnesení se účast uvedeného věřitele ohledně této pohledávky v řízení končí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích.

V Praze dne 9. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová