1 VSPH 1190/2010-A-12
KSPH 38 INS 13673/2010 1 VSPH 1190/2010-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Imricha anonymizovano , anonymizovano , bytem Lochovice 53, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2010, č.j. KSPH 38 INS 13673/2010-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2010 č.j. KSPH 38 INS 13673/2010-A-7 se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl insolvenční návrh Imricha anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně mj. uvedl, že insolvenční návrh dlužníka byl učiněn v rámci kolonky č. 21 návrhu na povolení oddlužení, v němž dlužník toliko uvedl, že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen splácet, když některé z nich neplatí déle než tři měsíce, dále příkladmo uvedl některé ze svých závazků a ohledně dalších informací odkázal na seznamy závazků, resp. na jiné části návrhu na povolení oddlužení. Protože v kolonce č. 21 dlužník dostatečně nevylíčil okolnosti svého úpadku a na jeho úpadek nebylo lze usuzovat ani ze seznamů majetku a závazků předložených dlužníkem, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť měl zato, že v návrhu a k němu připojených přílohách dostatečně uvedl skutečnosti osvědčující jeho úpadek.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodně pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem či jeho věřitelem tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí být insolvenční navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenčním navrhovatelem) označeni způsobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba označena jménem, příjmením a bydlištěm /sídlem/, u podnikatele též identifikačním číslem, a právnická osoba označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem). Dále musí být v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

Chce-li dlužník navrhnout, aby jeho úpadek, popř. hrozící úpadek, byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 390 odst. 2 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 IZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 21, jež v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 IZ předpokládá vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá, a uvedení důvodů tohoto návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek dlužníka osvědčují.

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž popsán shora. Nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména řádnými seznamy svého majetku a závazků). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. (výzva k odstranění vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Shora uvedené závěry odvolacího soudu jsou zcela v souladu s ustálenou judikaturou, dle níž dlužník, který označením bodu 21 ve formuláři návrhu na povolení oddlužení projeví navenek úmysl podat návrh na povolení oddlužení zároveň jako insolvenční návrh a který současně rezignuje na uvedení ( popis ) jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek , předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 IZ (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008-A, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 96/10). Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 91/2009).

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři. V jeho kolonce č. 21 určené pro podání insolvenčního návrhu dlužník vyznačil, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku, a co do popisu rozhodujících skutečností, jež jeho úpadek osvědčují, uvedl, že má více závazků po lhůtě splatnosti a je v prodlení s jejich úhradou delším 3 měsíců, jako např. vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 172 501,02 Kč, kde již byla nařízena exekuce, vůči Multiservisu, a.s. ve výši 63 912,07 Kč splatného dne 19.2.2010 nebo vůči EC GROUP, a.s. ve výši 580 596,83 Kč splatného dne 25.6.2009 s tím, že ostatní závazky uvedl v příloze.

Z připojeného seznamu majetku a seznamu závazků vyplývá, že dlužník má společně se svojí manželkou jako spoludlužnicí 5 věřitelů, jeho majetek tvoří jen vybavení domácnosti v hodnotě 2 850 Kč a nemá žádné zaměstnance. Seznamy dlužník doplnil prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Z návrhu dlužníka, jenž je třeba posuzovat podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) a nahlížet na něj jako na celek (jde o jedno podání, byť jsou v něm fakticky obsaženy návrhy dva, jak vysvětleno shora), odvolací soud dále zjistil, že dlužník má pravidelný měsíční příjem ve výši 19 000 Kč čistého, jeho manželka je bez zaměstnání a v příštích pěti letech očekává příjem ve výši 1 140 000 Kč (kolonka č. 8), jenž by mu umožnil uhradit celkové závazky ve výši 1,2 milionů Kč v rozsahu 44,5 % (kolonka č. 7).

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník ve svém návrhu (v kolonce č. 21 ve spojení s dalšími kolonkami č. 7 a 8), jímž zahájil insolvenční řízení, a v jeho povinných přílohách uvedl konkrétní skutečnosti o svých celkových majetkových poměrech (o svém majetku a příjmech), o splatnosti svých dluhů a označil nepochybně i své věřitele. Dlužník tak v insolvenčním návrhu a k němu připojených seznamech majetku a závazků vylíčil skutečnosti, jež by jeho tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvědčovaly.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Vzhledem k tomu, že manželka dlužníka rovněž podala insolvenční návrh v rámci kolonky č. 21 separátního návrhu na povolení oddlužení (tato věc je vedena u soudu I. stupně pod sp. zn. KSPH 38 INS 13668/2010), je žádoucí, aby se společné dluhy manželů řešily v rámci jednoho insolvenčního řízení. Jinak řečeno, ať podají manželé insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení společně, nebo každý zvlášť, anebo jen jeden z nich a druhý návrh spolupodepíše, vždy jde o totéž, tedy za jakých podmínek bude majetek ve společném jemnění manželů užit pro účely oddlužení. V podrobnostech lze odkázat na závěry soudní praxe (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2009, č.j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21 nebo ze dne 5.3.2010, č.j. KSLB 76 INS 8417/2009, 1 VSPH 133/2010-B-14), s nimiž se lze seznámit v insolvenčním rejstříku (jsou přístupné na adrese www.insolvencnizakon.cz).

V této souvislosti ovšem pokládá odvolací soud za vhodné dlužníka poučit též o možnosti podat spolu s návrhem žádost o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, neboť předepsaný formulář, stejně jako prováděcí předpis k insolvenčnímu zákonu (vyhláška č. 311/2007 Sb.) dosud zákonnou úpravu plynoucí nyní z § 391 odst. 2 IZ nereflektuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. prosince 2010

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová