1 VSPH 119/2014-P55-9
KSLB 76 INS 12367/2012 1 VSPH 119/2014-P55-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: BOHEMIA CLUB, a.s., IČO 28669037, sídlem Liberec IV, Moskevská 637/6, o odvolání věřitele ČESKÁ MASNA, s.r.o., IČO 25124382, sídlem zast. JUDr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 22, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 12367/2012-P55-2 ze dne 9. října 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 12367/2012-P55-2 ze dne 9. října 2013 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky č. P55/1 věřitele č. 55 ČESKÁ MASNA, s.r.o. (dále jen věřitel ) co do výše 246.207,03 Kč, a v bodě II. výroku odmítl přihlášku pohledávky č.P55/2 věřitele co do výše 305.658,49 Kč.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitel přihlásil do řízení dvě nevykonatelné pohledávky ve výši 1.173.200,72 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 12.9.2013 byla pohledávka č. P55/1 insolvenčním správcem popřena co do pravosti a výše v částce 246.207,03 Kč a pohledávka č. P55/2 byla popřena co do pravosti a výše v částce 305.658,49 Kč. Věřitel se konání přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce jej přípisem ze dne 17.9.2012 vyrozuměl o částečném popření jeho pohledávek, vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 19.9.2012. Protože věřitel nepodal ve stanovené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky, soud v souladu s § 185 IZ přihlášku pohledávky částečně odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a v doplnění odvolání ze dne 20.12.2013 namítal, že mu výzva k podání incidenční žaloby nebyla nikdy doručena, a protože se jedná o negativní skutečnost, nemá věřitel povinnost své tvrzení prokázat. Ze skutečnosti, že mu nebylo vyrozumění správce doručeno, věřitel dovozoval, že mu nepočala plynout lhůta k podání incidenční žaloby. Od doručení blanketového odvolání soudu dne 29.10.2013, jež podal prostřednictvím JUDr. Václava Vlka spolu s plnou mocí, je dlužník v řízení tímto advokátem zastoupen, a bylo proto chybou soudu, že tomuto zástupci písemnosti určené dlužníku nezasílal. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dvě nevykonatelné pohledávky ve výši 521.207,03 Kč a 651.999,69 Kč, které byly na přezkumném jednání insolvenčním správcem popřeny.

Z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 17.9.2012 plyne, že pohledávka č. 1 byla popřena co do příslušenství ve výši 246.207,03 Kč a pohledávka č. 2 byla popřena co do příslušenství ve výši 305.658,49 Kč. Podle doručenky uložené v oddíle A-15 bylo vyrozumění insolvenčního správce doručeno věřiteli dne 19.9.2012. Zásilka byla doručována adresátu ČESKÁ MASNA s.r.o. na adresu Mělnická 1, 250 65 Líbeznice, přičemž doručenka je opatřena razítkem věřitele (ČESKÁ MASNA), podpisem pracovníka pošty (Novotná) i podpisem osoby, jež za adresáta zásilku převzala (Kuzma). Shodně s insolvenčním správcem i soudem I. stupně má též odvolací soud za to, že tato zásilka byla řádně doručena věřiteli, jenž nenabídl žádné důkazy, jež by tento závěr, stojící na obsahu spisu, vyvrátily.

Jinak řečeno, spočívalo-li odvolání věřitele proti napadenému usnesení na tvrzení, že mu nebylo vyrozumění doručeno, přestože mají soudy obou stupňů k dispozici listinu dokládající doručení vyrozumění o popření pohledávek, bylo na věřiteli, aby prokázal, že údaje o doručence nekorespondují se skutečností a že vyrozumění se v důsledku chybného postupu správce při doručování do jeho dispozice nedostalo, což však věřitel neučinil.

Na základě shora uvedených skutečností za situace, kdy není pochyb o tom, že věřitel žádnou incidenční žalobu nepodal, odvolací soud dovodil, že soud I. stupně nepochybil, když přihlášky pohledávek zčásti odmítl. Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pokud se týká výhrad věřitele k procesnímu postupu soudu, jenž některé z písemností měl doručovat přímo dlužníku, ač ten byl již zastoupen, je třeba vidět, že se jedná o stav nastalý až po uplynutí lhůty k podání incidenční žaloby a po vydání napadeného usnesení, přičemž dlužníku tím nevznikla žádná zásadní procesní újma za situace, kdy JUDr. Václav Vlk za dlužníka konal a původně podané blanketové odvolání sám argumentačně doplnil podáním došlým soudu 20.12.2013 (zveřejněným v insolvenčním rejstříku 30.12.2013-P55-5).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. února 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková