1 VSPH 119/2013-A-14
MSPH 89 INS 27854/2012 1 VSPH 119/2013-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: KOSEM CZ, s.r.o., identifikační číslo 27365425, sídlem Praha 2, Londýnská 57/376, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 27854/2012-A-8 ze dne 3. ledna 2013,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 27854/2012-A-8 ze dne 3. ledna 2013 se mění tak, že se insolvenční řízení dlužníka nezastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka z důvodu, že neuhradil zálohu ve výši 35.000,-Kč uloženou usnesením ze dne 13.11.2012 (A-6), ačkoli usnesení o uložení zálohy dne 11.12.2012 nabylo právní moci a lhůta ke splnění uložené povinnosti marně uplynula dne 18.12.2012.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že zálohu za něj zaplatila společnost VILLA PIZZA LLC a své tvrzení doložil výpisem z účtu společnosti VILLA PIZZA LLC a potvrzením banky ze dne 15.1.2013.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Ze záznamu o složení zálohy (A-10) ze dne 21.1.2013 plyne, že požadovaná záloha byla za dlužníka uhrazena společností VILLA ENTERPRISES MGT. S ohledem na tuto skutečnost pozbylo napadené usnesení podkladu, a proto odvolací soud napadené usnesení postupem podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. ledna 2013 JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová