1 VSPH 1189/2016-B-15
KSUL 44 INS 8474/2015 1 VSPH 1189/2016-B-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem ve věci dlužnice Rozálie Rafaelové, bytem Dolní 171, Krupka, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí na Labem č.j. KSUL 44 INS 8474/2015-B-9 ze dne 16. února 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 8474/2015-B-9 ze dne 16.2.2016 neschválil oddlužení Rozálie Rafaelové (bod I. výroku; dále dlužnice), na její majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) a rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku) s tím, že účinky jeho prohlášení nastanou okamžikem zveřejnění napadeného usnesení v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku). V bodě IV. výroku napadeného usnesení vyzval soud prvního stupně osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci Ing. Richardu Jasinskému, IČO 73356093, se sídlem Moskevská 251/32, 101 00 Praha 10. Pod bodem VI. výroku dále soud rozhodl, že působnost věřitelského orgánu bude vykonávat ve smyslu ust. § 61 odst. 2 IZ insolvenční soud, a současně v bodě VII. výroku v záhlaví uvedeného usnesení uložil soud insolvenčnímu správci podávat každých šest měsíců pravidelné zprávy o průběhu insolvenčního řízení. Lhůtu pro podání další zprávy soud stanovil do 31.8.2016 s tím, že soud insolvenčnímu správci uložil, aby do 31.8.2016 předložil soudu seznam pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň uplatněných v insolvenčním řízení proti úpadci, doplněný o stanovisko insolvenčního správce k jednotlivým pohledávkám za majetkovou podstatou a pohledávkám postaveným jim na roveň. Soud současně insolvenčnímu správci uložil, aby tento seznam insolvenční správce aktualizoval každých šest měsíců spolu s podáním průběžné zprávy, případně insolvenční správce výslovně uvede, pokud pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň v řízení uplatněny nebyly.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, odvolání však neodůvodnila a neučinila tak ani k výzvě soudu prvního stupně, ačkoli byla o důsledcích neodstranění vad odvolání poučena, když soud prvního stupně usnesením ze dne 10.3.2016 a následně usnesením ze dne 12.5.2016 ji vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů a v případě opakované výzvy, ve lhůtě tří dnů, ode dne doručení výzvy doplnila své odvolání v souladu s ust. § 205 o.s.ř. odst. 1, tedy, aby uvedla, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem spatřuje isir.justi ce.cz nesprávnost napadeného rozhodnutí či postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se svým odvoláním domáhá (odvolací návrh). Součástí výzvy bylo i poučení, že v případě neodstranění vytýkaných vad odvolací soud odvolání odmítne. Výzva ze dne 10.3.2016 byla v souladu s ust. § 50 o.s.ř. dlužnici doručena dne 16.3.2016. K marnému uplynutí lhůty došlo 29.3.2016. Výzva ze dne 12.5.2016 byla v souladu s ust. § 50 o.s.ř. dlužnici doručena dne 17.5.2016. K marnému uplynutí lhůty došlo 27.5.2016.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Podle ustanovení § 209 o.s.ř. předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 a 2 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. O těchto následcích musí být účastník poučen. Podle ustanovení § 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

V posuzovaném případě podané odvolání neobsahuje odvolací důvod, tedy označení těch skutečností, ve kterých odvolatel spatřuje nesprávnost napadeného usnesení nebo postupu soudu, ani odvolací návrh, tedy údaj o tom, čeho se odvolatel domáhá. Soud prvního stupně vyzval opakovaně dlužnici k napravení těchto vad ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 a 2 o.s.ř. Dlužnice však ve stanovených lhůtách vady odvolání neodstranila; to neučinila ani do dne rozhodování odvolacího soudu. Za této situace, kdy vady odvolání nebyly přes výzvu soudu dlužnicí odstraněny, nelze v odvolacím řízení pokračovat a jsou splněny předpoklady pro odmítnutí odvolání stanovené v § 43 odst. 2 o.s.ř., které se dle ustanovení § 211 o.s.ř. vztahuje i na odvolací řízení.

Z výše uvedeného důvodu odvolací soud odvolání dlužnice podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. října 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík