1 VSPH 1182/2013-B-21
KSPH 41 INS 31783/2012 1 VSPH 1182/2013-B-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužníka Bronislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Jenkovce 179, Slovenská republika, adresa pro doruení: Odolená Voda, Revoluní 225, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. ervna 2013, .j. KSPH 41 INS 31783/2012-B-12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. ervna 2013, .j. KSPH 41 INS 31783/2012-B-12, se v bodech I., II. výroku p o t v r z u j e ; odvolání smČ ující do bodu III. výroku usnesení se odmítá.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze neschválil oddlužení dlužníka Bronislava anonymizovano (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku) s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že se dlužník návrhem dorueným soudu dne 17.12.2012 domáhal zjištČní svého úpadku a jeho ešení oddlužením plnČním splátkového kalendá e a že usnesením ze dne 14.3.2013 (A-13) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho ešení oddlužením. Konstatoval, že se do insolvenního ízení p ihlásilo 6 vČ itel s nezajištČnými pohledávkami v celkové výši 594.479,26 K, že dne 3.5.2013 probČhlo p ezkumné jednání, jehož se neúastnil žádný z vČ itel a na nČmž insolvenní správce i dlužník uznali všechny p ihlášené pohledávky, a že na sch zi vČ itel konané bezprost ednČ po p ezkumném jednání insolvenní správce sdČlil, že nejsou dány podmínky pro schválení oddlužení s ohledem na nedostatené p íjmy dlužníka, jež umož ují uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel m jen do výše 25 % jejich hodnoty, a na to, že dlužník mČl se svým zamČstnavatelem uzav enu jen dohodu o pracovní innosti na omezené období.

Dlužník nep edložil soudu I. stupnČ žádnou darovací smlouvu, smlouvu o pracovní innosti ani potvrzení zamČstnavatele o výši svého pr mČrného mČsíního p íjmu do 17.6.2013, jak mu bylo uloženo, a druhé sch ze vČ itel konané dne 21.6.2013 se neúastnil. K tomu insolvenní správce sdČlil, že pracovní neschopnost dlužníka mČla skonit do 20.6.2013 a že dlužníka upozornil na na ízené jednání i na to, že musí p edložit soudem požadované listiny. Insolvenní správce zastával názor, že dlužník ke svým povinnostem p istupuje nezodpovČdnČ a že jeho p íjmy nedosahují zákonem stanovené minimální výše 30 % úhrady zjištČných pohledávek nezajištČných vČ itel ; proto setrval na svém p vodním stanovisku, aby by byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Soud I. stupnČ vyšel ze zjištČní, že žádný z vČ itel nehlasoval o zp sobu oddlužení a ani neudČlil souhlas s nižším plnČním ve smyslu § 395 odst. 1 písm. b) insolvenního zákona (dále jen IZ). Na základČ sdČlení insolvenního správce a dlužníkem p edložených listin, jakož i k postoji dlužníka k p ihlášeným pohledávkám a k tomu, že dlužník nep edložil doklady o navýšení svých p íjm , pracovní smlouvu ani dohodu o pracovní innosti, soud I. stupnČ shledal, že dlužníkova ekonomická nabídka pro oddlužení je nedostatená, nebo svým nezajištČným vČ itel m nabízí ménČ než 30 % hodnoty jejich pohledávek, v daném p ípadČ pouze 25 %. Za popsaného stavu soud I. stupnČ uzav el, že vyšly najevo takové okolnosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Proto postupoval podle § 405 odst. 1, 2 IZ, oddlužení neschválil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný (§ 314 odst.1 IZ).

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil tak, že oddlužení plnČním splátkového kalendá e schválí. VysvČtloval, že výše p íjmu, kterou uvedl v insolvenním návrhu, byla spíše odhadem, že v následujícím období oekává zvýšení svého p íjmu a že po skonení svého pracovního pomČru usiloval o získání nového zamČstnání, a proto p ijal nabídku s nižší mzdou (viz p iložená dohoda o provedení práce), aby mČl alespo nČjaký p íjem. Tvrdil, že se intenzivnČ snažil získat práci a že uzav el pracovní smlouvu, na jejímž základČ bude od 1.8.2013 pracovat 8 hodin týdnČ a s oekávaným p íjmem cca 13 000 K istého mČsínČ . Vyjád il p esvČdení, že mu tento p íjem spolu s darovací smlouvou, na základČ které bude dostávat mČsínČ dalších 1.000,-K umožní splnit podmínky oddlužení. Dodal, že v souasné dobČ nemá pracovní smlouvu k dispozici a obdrží ji nejpozdČji 1.8.2013 a pak ji ihned p edloží. OpoždČné p edání doklad a svoji neúast p i jednání omlouval dlužník svojí nemocí a pracovní neschopností.

Odvolací soud z podnČtu odvolání dlužníka p ezkoumal napadené usnesení vetnČ p edcházejícího ízení (§ 212 a § 212a o.s. .), a došel k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 405 IZ insolvenní soud oddlužení neschválí, jestliže v pr bČhu insolvenního ízení vyšly najevo skutenosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v p ípadČ uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o zp sobu oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenní soud oddlužení neschválí, rozhodne souasnČ o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

D vodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je dle § 395 IZ zejména to, že se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý zámČr, nebo b) že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí (odst. 1). Insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže a) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již d íve rozhodnuto, nebo b) dosavadní výsledky ízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý p ístup dlužníka k plnČní povinností v insolvenním ízení (odst. 2). Na nepoctivý zámČr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohlednČ dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo lena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenní ízení nebo jiné ízení ešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového ízení, nebo b) podle výpisu z rejst íku trest v posledních 5 letech p ed zahájením insolvenního ízení probČhlo trestní ízení, které skonilo pravomocným odsouzením pro trestný in majetkové nebo hospodá ské povahy (odst. 3).

V dané vČci soud I. stupnČ neschválil oddlužení vycházeje ze zjištČní, že dlužníkovy p íjmy jsou nedostatené pro oddlužení plnČním splátkového kalendá e, v emž shledal takové okolnosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Z insolvenního spisu odvolací soud ovČ il správnost rozhodujících skutkových zjištČní soudu I. stupnČ, tedy p edevším to, že dlužníkova ekonomická nabídka nepostaovala pro schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Za takového skutkového stavu soud I. stupnČ nepochybil, když oddlužení neschválil (nebylo schválit co) a když na jeho majetek prohlásil konkurs.

Pokud jde o odvolací výhrady dlužníka založené na jeho p esvČdení, že v souasné dobČ již má dostatené p íjmy pro schválení oddlužení, odvolací soud je d vodnými neshledal.

Z dlužníkem dodatenČ p edložené dohody o provedení práce ze dne 12.7.2013 odvolací soud zjistil, že uvedená dohoda byla uzav ena jen na období od 12.7.2013 do 31.7.2013 v rozsahu 150 hodin za základní hodinovou mzdu ve výši 56,-K + osobní p íplatek k hodinové mzdČ ve výši 0,-až 80,-K. P edložená listina tak nedává žádný d vodný p edpoklad, že by budoucí p íjmy dlužníka umožnily minimální uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel (594.479,26 K) ve výši 30 % jejich hodnoty (178.343,-K) a nároky insolvenního správce, p iemž takový závČr nelze p ijmout ani z novČ p edložené darovací smlouvy ze dne 22.7.2013, dle níž by dárce Martin anonymizovano p ispíval na oddlužení dlužníka jen ástkou 1.000,-K mČsínČ, což za 5 let trvání splátkového kalendá e p edstavuje celkový p íjem jen ve výši 60.000,-K.

Tvrzení dlužníka, že ode dne 1.8.2013 bude mít k dispozici novou pracovní smlouvu s pravidelným p íjmem ve výši 13.000,-K mČsínČ istého, odvolací soud neuvČ il, když dlužník ani p es výzvu odvolacího soudu ze dne 26.7.2013, jež mu byla doruena dne 31.7.2013 (B-16), toto své tvrzení v urené lh tČ niím nedoložil. Zbývá dodat, že na dostatenost ekonomické nabídky dlužníka nelze usuzovat ani z potvrzení spolenosti AVES PLUS, s.r.o. ze dne 14.8.2013 (B-17, B-18), v nČmž je toliko uvedeno, že dlužník bude mít u zmi ované spolenosti podepsanou dohodu o provedení práce od 19.8.2013 , nebo z této listiny nelze zjistit výši ani pravidelnost (stabilitu) takového p íjmu dlužníka.

Za situace, kdy skutkový stav vČci z stal nezmČnČn i za odvolacího ízení, když dlužník i p es výzvu odvolacího soudu neprokázal, že by mČl-vyjma darovací smlouvy-jakékoliv jiné pravidelné p íjmy, a to v takové výši, ohlednČ nichž by bylo lze snad ještČ zvažovat dosažitelnost oddlužení plnČním splátkového kalendá e, postupoval soud I. stupnČ právem podle § 405 IZ, když oddlužení neschválil a prohlásil konkurs na majetek dlužníka.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s. . a napadené usnesení v bodech I., II. výroku jako vČcnČ správné potvrdil. Pokud jde o bod III. výroku usnesení, jímž bylo rozhodnuto o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, odvolací soud odvolání dlužníka odmítl podle § 218 písm. c) o.s. ., nebo smČ ovalo proti rozhodnutí, proti nČmuž není odvolání p ípustné (§ 314 odst. 4 IZ).

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 22. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva