1 VSPH 1181/2013-B-62
KSHK 34 INS 8144/2009 1 VSPH 1181/2013-B-62

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužnice Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Chotěvice 192, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. dubna 2013, č.j. KSHK 34 INS 8144/2009-B-50,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. dubna 2013, č.j. KSHK 34 INS 8144/2009-B-50, se v bodech I., II. výroku potvrzuje; odvolání směřující proti bodům III., IV. výroku se odmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zrušuje oddlužení Jiřiny anonymizovano (dále jen dlužnice), že její úpadek bude řešen konkursem (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 14.5.2010 (B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu I. stupně dne 31.7.2012 a 30.8.2012 požádala dlužnice o odložení splátek z důvodu pracovní neschopnosti manžela a ztráty zaměstnání, neboť sama byla na mateřské dovolené. Přípisem ze dne 2.10.2012 soud I. stupně dlužnici sdělil, že odklad splátek by byl možný jen v případě, že by tím souhlasili její věřitelé, neboť by obdrželi nižší plnění než 30 % hodnoty jejich nezajištěných pohledávek. Ze zprávy insolvenčního správce Mgr. Vítězslava Javůrka (dále jen správce) soud I. stupně zjistil, že dlužnice je v prodlení se splátkami od března 2012, dlužná částka se stále zvyšuje a v srpnu a v září dlužnice neuhradila ničeho. Podáním ze dne 16.10.2012 dlužnice sdělila, že se jí v tak krátkém čase nepodařilo kontaktovat své věřitele.

Na jednání konaném dne 7.12.2012 správce uvedl, že s ním dlužnice sice aktivně spolupracuje, má snahu dodržet splátkový kalendář a v poslední době uhradila náklady insolvenčního řízení, avšak přetrvává její prodlení s placením splátek. Dlužnice navrhovala, aby soud I. stupně vyčkal s rozhodnutím do konce března 2013. Ze zprávy správce ze dne 4.4.2013 soud I. stupně zjistil, že dlužnice zaplatila za období od prosince 2012 do března 2013 jen částku 1.300,-Kč, jinak i přes opakovaná poučení a sliby neuhradila ničeho. Soud I. stupně tak uzavřel, že dlužnice nesplňuje minimální limit splátek, že dluží správci na odměnách a výdajích částku 3.267,-Kč a že nesplnila své povinnosti, které jí byly uloženy na jednání konaném dne 7.12.2012. Proto schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a povolil jí pokračovat v oddlužení, neboť konkurs je pro její rodinu likvidační. Vysvětlovala, že její manžel, jenž se za ni zaručil po dobu 5 let splácet částku 6.500,-Kč , změnil zaměstnání, v červnu 2012 měl autonehodu, měsíc a půl byl v pracovní neschopnosti, poté dostal výpověď a do dubna 2013 byl v evidenci úřadu práce. Uvedla, že je na mateřské dovolené a pečuje o 3 děti, že se snažila o další splátku v dubnu 2013, což splnila, neboť na účet správce zaslala částky 2.500,-Kč a 4.000,-Kč, a že se od května 2013 její situace zlepšila, neboť manžel začal podnikat a bude schopen za ní plnit splátky. Na odvolacím jednání dlužnice požadovala, aby o věci bylo rozhodnuto až za další 3 měsíce, neboť očekává, že pak obnoví své splátky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení.

Ze zprávy správce ze dne 9.4.2013 (B-49) vyplývá, že v dubnu 2013 dlužnice sice uhradila částky 2.500,-Kč a 4.000,-Kč (jak uvedla v odvolání), což ovšem byly jediné její platby v roce 2013. Dlužnice tak i nadále nesplňuje minimální limit splátek, když dosud zaplatila celkem jen částky 42.156,-Kč (odměna správce) a 158.127,99 Kč (nezajištěným věřitelům), což zatím činí jen 16 % hodnoty nezajištěných pohledávek. Ze zprávy správce ze dne 9.7.2013 (B-53) odvolací soud zjistil, že v květnu, červnu a v červenci 2013 dlužnice neuhradila ničeho a tento stav zůstal nezměněn v době rozhodování odvolacího soudu, když dlužnice neplnila splátkový kalendář ani v dalších měsících, jak dříve slibovala. Odvolací soud neuvěřil opakovaným slibům a tvrzení dlužnice, že za 3 měsíce obnoví své splátky, neboť dlužnice ničím neosvědčila, že bude mít v budoucnu takový zdroj příjmů, jež jí umožní platit splátky nejméně ve výši 8.279,-Kč měsíčně, což je nezbytné k tomu, aby splátkový kalendář mohl být ještě dodržen a nezajištěným věřitelům se dostalo alespoň minimálního plnění ve výši 30 % hodnoty jejich pohledávek.

Odvolací soud je proto ve shodě se soudem I. stupně v tom, že dlužnice od r. 2012 neplní pravidelně a řádně splátkový kalendář.

Protože správnost zjištění soudu I. stupně postavených na zprávách správce o stavu insolvenčního řízení a na obsahu insolvenčního spisu nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu I. stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení podle § 418 písm. a), b) IZ (pro neplnění podstatných povinností dlužnice a proto, že podstatnou část jejího splátkového kalendáře nebude možné splnit) o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, nelze vytknout žádné pochybení. Usnesení soudu I. stupně proto v napadených bodech I., II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil. Odvolání směřující proti bodům III., IV. výroku odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, neboť směřuje proti rozhodnutím, proti nimž není odvolání přípustné (§ 314 odst. 4 IZ a § 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. září 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová