1 VSPH 1177/2015-A-12
MSPH 96 INS 13571/2015 1 VSPH 1177/2015-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: SPIN STAV, s. r. o., se sídlem Praha 2, Sokolská 1605/66, IČO 28718143, zahájené návrhem věřitele: Svatopluk Friedl, bytem Ústí nad Labem, Werichova 2743/6, IČO 72596422, zastoupeného obecným zmocněncem Alexejem Burčem, bytem Ústí nad Labem, Králova výšina 1462/23, o odvolání věřitele Svatopluka Friedla proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 96 INS 13571/2015-A-5 ze dne 26. května 2015 a o zpětvzetí návrhu,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 96 INS 13571/2015-A-5 ze dne 26. května 2015 se z r u š u j e . Řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 26. 5. 2015 odmítl insolvenční návrh věřitele Svatopluka Friedla (dále jen věřitel) a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním (č. l. A-6), ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit a v insolvenčním řízení pokračovat. Podáním z 13. 11. 2015 (č. l. A-10) vzal svůj insolvenční návrh zpět.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Insolvenční návrh byl vzat zpět v průběhu odvolacího řízení, odvolací soud proto v souladu s § 130 odst. 1 insolvenčního návrhu zrušil usnesení, které s ohledem na podané odvolání nenabylo právní moci, a zastavil řízení.

Nebylo zjištěno, že by dlužníkovi vznikly v řízení před soudy obou stupňů náklady, které by byl povinen hradit navrhovatel dle § 146 odst. 2 první věty o. s. ř. a § 7 insolvenčního zákona. Odvolací soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková