1 VSPH 1171/2013-A-18
KSPH 36 INS 1010/2013 1 VSPH 1171/2013-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužníka: Tomáš Kutílek, nar. 7. zá í 1977, bytem ýáslav-Nové MČsto, B. Smetany 604/4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 1010/2013-A-12 ze dne 28. kvČtna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 1010/2013-A-12 ze dne 28. kvČtna 2013 se m Č n í tak, že se insolvenní návrh dlužníka neodmítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenní návrh dlužníka.

V od vodnČní rozhodnutí soud zejména uvedl, že dne 15.1.2013 bylo k návrhu dlužníka, kterým se domáhal zjištČní úpadku a jeho ešení oddlužením, zahájeno insolvenní ízení. Soud na základČ podaného insolvenního návrhu dospČl k závČru, že dlužník i p es dodatenou lh tu nep ipojil k návrhu doklady o oekávaných p íjmech. Proto soud insolvenní návrh postupem podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že listinné p ílohy byly postupnČ k výzvČ soudu doplnČny, že pokud nebudou u soudu I. stupnČ nalezeny, obratem je doplní a že veškerou agendu spojenou s insolvenním návrhem zpracovala CF-Holding, s.r.o. zastoupená Hanou Prudiovou.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl p itom k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle § 97 IZ insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenní návrh dojde vČcnČ p íslušnému soudu (odst. 1). Insolvenní návrh je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel; jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník (odst. 3).

Podle § 103 IZ insolvenní návrh musí kromČ obecných náležitostí podání obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a oznaení dlužníka, kterého se týká, pop ípadČ oznaení jejich zástupc . Fyzická osoba musí být oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm, a v p ípadČ, že jde o podnikatele, též identifikaním íslem. Právnická osoba musí být oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem -2-KSPH 36 INS 1010/2013 a identifikaním íslem (odst. 1). V insolvenním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá (odst. 2).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolvenní návrh vyvolat v pomČrech dlužníka nebo t etích osob-je nutno i v p ípadČ insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ).

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenní návrh dlužník, je povinen k nČmu p ipojit a) seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník b) seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel c) seznam svých zamČstnanc , d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 128 odst. 2 nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Podle § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) oznaení dlužníka a osob oprávnČných za nČho jednat, b) údaje o oekávaných p íjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh zp sobu oddlužení nebo sdČlení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Podle § 392 odst. 1 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník p ipojit a) seznam majetku a seznam závazk , pop ípadČ prohlášení o zmČnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenním ízení již d íve p edložil, b) listiny dokládající údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištČného vČ itele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnČní, které p i oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Podle § 393 odst. 1 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravČ nebo doplnČní v urené lh tČ, která nesmí být delší než 7 dn . SouasnČ ji pouí, jak má opravu nebo doplnČní provést. -3-KSPH 36 INS 1010/2013 Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník byl usnesením ze dne 11.4.2013 (A-11) vyzván k doplnČní insolvenního návrhu o doklad o existence p íjmu, p ípadnČ darovací smlouvy ve lh tČ 7 dn ode dne doruení usnesení, usnesení bylo dlužníkovi dorueno dne 17.4.2013.

Dlužník v insolvenním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení uvedl, že v souasné dobČ nemá p íjem, ale že má p íslib zamČstnání od b ezna 2013. Podáním ze dne 8.3.2013 dlužník soud informoval, že potenciální zamČstnavatel se mu prozatím neozval a zavázal se zaslat soudu v pr bČhu 11. týdne doklad o financování oddlužení ze strany své matky a družky.

Dlužník sice žádný doklad o existenci p íjmu nedoložil, avšak povinné p ílohy k insolvennímu návrhu jsou vymezeny v § 104 odst. 1 IZ a povinnost p edložit doklad o p íjmech v § 104 odst. 1 IZ není uložena. Povinnost p edložit doklad o p íjmech se týká fáze ízení, ve které se posuzuje návrh na povolení oddlužení, nikoli samotný insolvenní návrh, a proto soud I. stupnČ nepostupoval správnČ, když výzvou ze dne 11.4.2013 požadoval na dlužníku doplnČní p íloh insolvenního návrhu, nikoli návrhu na povolení oddlužení, a když následnČ pro absenci dokladu o p íjmu dlužníka jeho insolvenní návrh odmítl.

Z výše uvedených d vod postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 IZ a napadené usnesení zmČnil, jak shora uvedeno.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 1. srpna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva