1 VSPH 1170/2013-A-13
KSPH 36 INS 17523/2013 1 VSPH 1170/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech, IČO 14799260, sídlem Hořany 23, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 17523/2013-A-8 ze dne 26. června 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 17523/2013-A-8 ze dne

26. června 2013 se m ě n í tak, že dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména vyložil § 108 IZ a účel zálohy s tím, že se dlužníkův úpadek bude řešit konkursem, přičemž podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí odměna insolvenčního správce v případě řešení úpadku konkursem minimálně 45.000,-Kč. Proto soud dlužníkovi uložil s ohledem na předpokládaný způsob řešení úpadku a na majetkové poměry dlužníka povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že více než 15 let nevyvíjí žádnou činnost, nemá prostředky na účtech a že po 15 letech jsou zřejmě veškeré pohledávky i závazky dlužníka promlčeny. Proto dlužník navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle § 104 odst. 1 IZ platí, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně.

Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu je zřejmé, že podmínky pro to, aby insolvenční soud uložil povinnost zaplatit zálohu, splněny nebyly. Přistoupit k uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení lze teprve tehdy, jestliže insolvenční návrh má všechny zákonem předepsané náležitosti a předepsané přílohy. Je pojmově vyloučeno činit další opatření vůči navrhovateli, jestliže insolvenční návrh je buď vadný ve smyslu § 128 odst. 1 IZ, anebo k němu nejsou připojeny předepsané přílohy ve smyslu druhého odstavce téhož ustanovení.

Zákon tedy předpokládá určitý sled úkonů. Insolvenční soud nejprve vyzve dlužníka, aby odstranil vady insolvenčního návrhu, popř. návrh doplnil (ve lhůtě nepřesahující 7 dnů) o jeho obligatorní přílohy a poskytne mu poučení, jak má doplnění provést, a že když se tak nestane, bude návrh odmítnut. Teprve poté, jestliže v důsledku tohoto postupu bude podkladem pro další průběh insolvenčního řízení řádný návrh, soud zváží splnění zákonných podmínek pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a pro stanovení její výše.

Z obsahu spisu plyne, že dne 21.6.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka, který se domáhal zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dlužník tvrdil, že již delší dobu nevykonává žádnou činnost, členská schůze se sešla naposledy v roce 1997, od roku 1997 dlužník prakticky nevykonává žádnou činnost.

Dlužník nemá žádný movitý ani nemovitý majetek, tolik vesměs nedobytné pohledávky, dále podle údaje v insolvenčním návrhu vlastní podíl v MAUZE, spol. s r.o. v likvidaci ve výši 1/3 (dlužník však podíl neuvedl v rámci seznamu majetku nazvaného Pohledávky dlužníka Zemědělské družstvo, se sídlem Hořany, okres Nymburk, Hořany 23, IČO 14799260 , lze proto pochybovat o úplnosti takového seznamu majetku). Dlužník nemá žádné finanční prostředky.

Dlužník má podle svého tvrzení v insolvenčním návrhu 100 věřitelů s pohledávkami asi 9 mil. Kč, dlužník však v rámci seznamu závazků neuvedl všechny své věřitele, ale jen čtyři z nich, proto nelze takový seznam považovat na úplný, stran skutečnosti, že své věřitele řádně neoznačil identifikačními čísly, sídly, neuvedl data splatnosti pohledávek věřitelů, přičemž k opravě a doplnění příloh k insolvenčnímu návrhu nebyl dlužník soudem I. stupně vyzván.

Závazky dlužníka jsou tvořeny zejména nevyplacenými majetkovými nároky osob oprávněných podle zákona č. 42/1992 Sb. Účetní hodnota nevypořádaných podílů je téměř 8 mil. Kč.

Protože prozatím nebyly v řízení splněny zákonné podmínky k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil, jak shora uvedeno.

Pro úplnost odvolací sodu uvádí, že k uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení bude moci soud I. stupně přistoupit poté, co k jeho výzvě dlužník zhotoví řádné seznamy majetku a závazků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. srpna 2013

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová