1 VSPH 1170/2012-A-183
MSPH 76 INS 2762/2011 1 VSPH 1170/2012-A-183

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka v insolvenční věci dlužníka OLEO CHEMICAL, a. s., se sídlem v Praze 4-Chodově, Holušická 2221/3, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 27167909, zastoupeného Mgr. Danielem Hájkem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1-Novém Městě, Panská 890/7, PSČ 110 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 2762/2011, o insolvenčním návrhu věřitelů a) SHADBROOK ENTERPRISES LTD, se sídlem v Lutonu, 15 Somerset Avenue, Bedfordshire LU2 0PJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo osoby 6609696, zastoupeného Mgr. Petrem Slavíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5-Smíchově, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00, b) RAVAK a. s., se sídlem v Příbrami, Obecnická 285, PSČ 261 01, identifikační číslo osoby 25612492, zastoupeného JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem v Praze 1-Starém Městě, Husova 240/5, PSČ 110 00, a c) Ing. Jaroslava Adama, narozeného 19. března 1964, bytem v Praze 5-Hlubočepích, Renoirova 1051/2a, PSČ 152 00, o odvolání navrhovatelů a) a c) proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-116 ze dne 9. července 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-116 ze dne 9. července 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9. července 2012, č.j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-116, zamítl Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh, jímž se insolvenční navrhovatelé (a/ SHADBROOK ENTERPRISES LTD a b/ RAVAK a. s.) domáhali zjištění úpadku dlužníka OLEO CHEMICAL, a. s., vrátil druhému insolvenčnímu navrhovateli zálohu na náklady insolvenčního řízení (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (body III. a IV. výroku).

Insolvenční soud uzavřel, že není sporu o tom, že dlužník má více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 30 dnů. Z doložených pohledávek je však pouze pohledávka druhého insolvenčního navrhovatele déle než 3 měsíce po splatnosti. Ostatní pohledávky věřitelů jsou nedoložené, sporné či tyto osoby nejsou dle ustanovení § 143 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), považovány za další osoby vedle insolvenčních navrhovatelů .

Insolvenční soud dále dovodil, že dlužník není ani předlužen, když jeho závazky nepřevyšují hodnotu jeho majetku. K námitce druhého insolvenčního navrhovatele, podle něhož dlužníkem předložené seznamy majetku a závazků nebyly úplné, insolvenční soud uvedl, že se jí nemohl zabývat, neboť dlužník o seznamech prohlásil, že jsou úplné a správné; v opačném případě dlužník nese trestní odpovědnost.

Po vydání rozhodnutí insolvenčního soudu do řízení přistoupil třetí insolvenční navrhovatel (Ing. Jaroslav Adam) s tím, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 60.000,-Kč, splatnou 23. července 2012.

K odvolání prvního a třetího insolvenčního navrhovatele Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. listopadu 2012, č.j. MSPH 76 INS 2762/2011, 1 VSPH 1170/2012-A-159, potvrdil usnesení insolvenčního soudu ve výrocích I. a II., změnil ho ve výrocích III. a IV. (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

K dovolání prvního navrhovatele Nejvyšší soud usnesením ze dne 30. dubna 2015 usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí dovolací soud zejména uvedl, že v dílčím rozsahu nemá důvod připustit dovolání pro zodpovězení dovolatelem zformulovaných otázek, neboť závěry odvolacího soudu jsou v souladu s judikaturou soudu nejvyššího, popřípadě že tyto závěry jsou správné, nicméně vytkl odvolacímu soudu, že se nezabýval argumentací dovolatele, podle něhož byla naplněna domněnka neschopnosti dlužníka hradit své splatné závazky dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, neboť dlužníkem předložené seznamy neobsahují zákonem vyžadované náležitosti. Za takové situace je dle dovolacího soudu právní posouzení věci odvolacím soudem, který se nijak nevypořádal s námitkami dovolatele proti obsahu dlužníkem předložených seznamů (především seznamu majetku) a neposuzoval, zda byly splněny zákonné podmínky pro domněnku platební neschopnosti dlužníka dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, neúplné a proto i nesprávné.

Dovolací soud zároveň objasnil, že výkladem označeného ustanovení insolvenčního zákona se Nejvyšší soud (ve vazbě na ustanovení § 104 odst. 1 písm. b/ a odst. 3 insolvenčního zákona) zabýval v R 83/2012. V něm především vysvětlil, že seznam závazků dlužníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených. Z důvodů rozhodnutí se pak dále podává, že nepředložení řádného seznamu (obsahujícího zákonem stanovené náležitosti) zakládá vyvratitelnou domněnku platební neschopnosti dlužníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona.

Za situace, kdy výhrada dovolacího soudu stran absence stanovisek k výhradám dovolatelem týkajícím se kvality dlužníkem předložených seznamů dopadá bezezbytku i na rozhodnutí soudu I. stupně, jenž, veden názorem, který dovolací soud nesdílí, se k uvedeným výhradám vznášeným již ve stadiu prvostupňového řízení kvalifikovaně nevyslovil, postupoval odvolací soud dle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 8. června 2015

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová