1 VSPH 117/2018-B-11
č. j. KSCB 41 INS 14717 /2017 1 VSPH 117 /2018-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy

]UDr. jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. jiřího Goldsteina ve věci dlužníků: a) Radek anonymizovano , anonymizovano bytem K Zastávce 538, 391 81 Veselí nad Lužnicí b) Alena anonymizovano , narozená 8. 7. 1994 bytem K Zastávce 538, 391 81 Veselí nad Lužnicí o odvoláni insolvenční správkyně: Insolvenční společnost, v. o. s., IČO 04506227 sídlem Vlasáková 1419/21, 155 00 Praha 5 proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 14717 / 2017 Bi) ze dne 27. prosince 2017 takto: Usneseni Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 14717 /2017-B 6 ze dne 27. prosince 2017 se vbodě IV. výroku měni jen tak, že odměna insolvenční správkyně činí 8.167,50 Kč s tím, že v částce 1.877 Kč bude spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 1.089 Kč uhrazena z majetkové podstaty dlužníků a v částce 6.290,50 Kč bude uhrazena ze státního rozpočtu.

Odůvodnění:

Krajský soud vČeských Budějovicích usnesením č. j. KSCB 41 INS 14717 / 2017 13-6 ze dne

27. 12. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek manželů Radka a Aleny anonymizovano (dále jen dlužníci) schválil zprávu o přezkumu (bod I. výroku), neschválil oddlužení dlužníků a zastavil insolvenční řízení (body II. a III. výroku), insolvenční správkyni Insolvenční společnosti, v. o. s. (dále jen správkyně) určil odměnu ve výši 5.445 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 1.089 Kč včetně daně z přidané hodnoty s tím, že odměna a hotové výdaje budou v částce 2.966 Kč uhrazeny z prostředků majetkové podstaty a v částce 3.568 Kč ze státního rozpočtu (bod IV. výroku), a zprostil správkyni funkce (bod V. výroku).

Vodůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 8. 8. 2017 zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Poté, co přezkoumal zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu, vůči nimž nebyly podány žádné námitky, schválil zprávu o přezkumu podle ust. Š410 odst. 3 písm. a) insolvenčního zákona. Vzhledem ktomu, že dlužníci neprokázali schopnost uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, nezbylo než jejich oddlužení neschválit. Protože majetek dlužníků je dle soupisu majetkové podstaty pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení a zproštení správkyně funkce. 0 odměně správkyně rozhodl podle ust. $ 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška). Při stanovení její výše přihlédl zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti správkyně a přiznal jí odměnu za měsíce srpen až listopad 2017 v celkové výši 5.445 Kč včetně daně z přidané hodnoty (4 x 1 125 X 1,21). Současně jí přiznal náhradu hotových výdajů

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. uvAlÍLl/LU-ll

1 vSPH 117/2018 podle ust. S 7 vyhlášky ve výsí 1.089 Kč včetně daně z přidané hodnoty (4 x 225 x 1,21). Protože určení výše odměny ust. $ 38 odst. 3 insolvenčního zákona, a vyjádřila přesvědčení, že jí měl odměnu přiměřeně zvýšit, nebot, nejvyšší naklady a nejvíce práce jsou vynaloženy na začátku procesu oddlužení, přičemž tyto náklady jsou rozloženy do celé doby trvání oddlužení, k čemuž však v daném případě nedoslo z důvodu zastavení řízení. Dále namítala, že jí soud opomnel přiznat odměnu za přezkum přihlášek pohledávek, jež činí 250 Kc za jednu přihlášku (+ DPH). Svou odměnu a náhradu hotových výdajů vyčíslila částku 26.963,64 Kč (odměna za období od srpna do listopadu 2017 ve výši 5.445 Kč, odměna ve výši 20 % zcelkové odměny hotových výdajů. Vpřípadě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek v konkursu. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvlastniho právního předpisu.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 8. 8. 2017 (č. d. A ó) zjistil soud úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce. Správkyně v insolvenčním řízení přezkoumala 9 přihlášek pohledávek a předložila soudu zprávu o přezkumu

Shodu s prvopisem potvrzujejana Vlasáková.

9.

1 VSM 1 11'1/ zum

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání správkyně zčásti důvodným, podle ust. Š 220 odst. 1 občanského soudního řádu proto změnil napadené usnesení v bodě IV. výroku a rozhodl o tom, že odměna správkyně činí včetně daně z přidané hodnoty 8.167,50 Kč s tím, že bude spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 1.089 Kč uhrazena částečně z majetkové podstaty dlužníků a částečně ze státního rozpočtu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 15. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátu///

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana Vlasáková. 3/ i'-,