1 VSPH 117/2014-B-20
KSHK 42 INS 18305/2013 1 VSPH 117/2014-B-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ji ího Goldsteina v insolvenním ízení dlužník : a) Viktor Skonec, nar. 26. února 1949, bytem v Hradci Králové, T ída Edvarda Beneše 1747, b) Milady Tiché , nar. 16. b ezna 1943, bytem v Hradci Králové, T ída Edvarda Beneše 1747, o odvolání Edl a partne i, v.o.s., insolvenní správce se sídlem v Hradci Králové-VČkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 42 INS 18305/2013-B-10/celk.3 ze dne 3. prosince 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením odvolal Edl a partne i, v.o.s. (dále též jen dosavadní správkynČ) z funkce insolvenní správkynČ a novou insolvenní správkyní ustanovil Mgr. Ing. Petru Hýskovou. Dosavadní správkyni souasnČ uložil, aby novou správkyni bez zbyteného odkladu informovala o své dosavadní innosti a p edala jí všechny doklady související s výkonem funkce.

Podáním ze dne 3.12.2013, jež za dosavadní správkyni uinila její spolenice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále též jen Spolenice), se dosavadní správkynČ vzdala práva odvolání proti tomuto usnesení.

Podáním ze dne 5.12.2013, jež za dosavadní správkyni uinil její (další) spoleník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen Spoleník), se dosavadní správkynČ proti témuž usnesení odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se dosavadní správkynČ z funkce insolvenní správkynČ dlužníka neodvolává a nová správkynČ se insolvenní správkyní neustanovuje. V odvolání snášela argumenty na podporu závČru, že (p echodný) zánik (jejího) práva vykonávat innost insolvenního správce není-p es prokazatelné materiální zachování všech atribut této innosti-d vodem pro její odvolání z funkce insolvenní správkynČ. Spoleník souasnČ apeloval na odvolací soud, aby nep ihlížel k procesnČ neúinnému podání, jímž se Spolenice vzdala práva podat odvolání proti napadenému usnesení, jelikož je podle nČj bez dalšího z ejmé, že její zájmy jsou dle § 21 odst. 4 obanského soudního ádu v rozporu se zájmy dosavadní správkynČ, a Spolenice proto za ni nem že init žádné úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Vyjád il p esvČdení, že za tČchto okolností a v situaci, kdy má dosavadní správkynČ jen dva spoleníky, kte í jsou souasnČ jejími statutárními orgány, je jedinou osobou oprávnČnou podat za dosavadní správkyni odvolání proti napadenému usnesení on, a nikoli Spolenice.

Odvolací soud je na rozdíl od Spoleníka toho názoru, že Spolenice byla dle § 21 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu oprávnČna uinit za dosavadní správkyni úkony vetnČ toho, jímž se vzdala odvolání proti napadenému usnesení. Vnit ní spor mezi spoleníky o obchodním vedení spolenosti totiž nelze p enášet do roviny rozhodování insolvenního soudu o tom, zda ve ejná obchodní spolenost bude vykonávat funkci insolvenního správce, i nikoli. Dlužno zd raznit, že výkon funkce insolvenního správce není podnikáním ani na nČj není právní nárok a insolvenní soud je povinen v každém okamžiku insolvenního ízení sledovat, zda insolvenní správce (vetnČ ve ejné obchodní spolenosti) spl uje podmínky pro výkon funkce (srovnej § 31 odst. 3 a 4 insolvenního zákona).

Z § 207 odst. 1 obanského soudního ádu vyplývá, že je možno vzdát se odvolání, a to (jedinČ) v i soudu a až po vyhlášení, p ípadnČ po vydání rozhodnutí, které soud prvního stupnČ nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo dorueno písemné nebo elektronické vyhotovení rozhodnutí, je zde bezvýznamná. Jde o projev dispoziní zásady v obanském soudním ízení-úastník m že odvolání nejen podat, ale m že se tohoto práva také vzdát. Vzdání se odvolání m že být p itom odvoláno jen za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 obanského soudního ádu, tzn. tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozdČji souasnČ se vzdáním se odvolání. Úinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace k odvolání toho, kdo se tohoto oprávnČní vzdal. Kdyby p esto podal pozdČji odvolání, odvolací soud je podle § 218 písm. b) obanského soudního ádu odmítne jako podané osobou k nČmu neoprávnČnou (srovnej JUDr. Lubomír Drápal, JUDr. Jaroslav Bureš a kolektiv, Obanský soudní ád II., 1. vydání 2009, C. H. Beck, str. 1660).

Z insolvenního rejst íku odvolací soud ovČ il, že napadené usnesení bylo vydáno dne 3.12.2013 a téhož dne bylo zve ejnČno v insolvenním rejst íku, že se podáním ze dne 3.12.2013 dorueným soudu prvního stupnČ téhož dne dosavadní správkynČ jednající Spolenicí vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení a že podáním ze dne 5.12.2013 dorueným soudu prvního stupnČ téhož dne podala dosavadní správkynČ jednající Spoleníkem proti tomuto usnesení odvolání.

Jelikož vzdání se práva odvolání bylo uinČno po vydání napadeného usnesení (a nebylo odvoláno) a odvolání bylo podáno až posléze, odvolací soud podle § 218 písm. b) obanského soudního ádu odvolání odmítl, nebo dosavadní správkynČ (již) nebyla legitimována je podat.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze pro strunost na své usnesení .j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 ze dne 21.6.2013, v nČmž vyložil, že funkci insolvenního správce m že vykonávat ve ejná obchodní spolenost zapsaná v seznamu insolvenních správc jen prost ednictvím svých ohlášených spoleník . Pokud v dané vČci dosavadní správkynČ (ve ejná obchodní spolenost) ukonila (na vlastní žádost) innost insolvenní správkynČ ke dni 31.8.2013, není již zapsána v seznamu správc a nemá ani ohlášeného spoleníka, jehož prost ednictvím by byla oprávnČna vykonávat funkci insolvenní správkynČ, nebylo by možné jejímu odvolání (bylo-li by vzdání se odvolání neúinné) vyhovČt. V daném p ípadČ p itom nejde a ani nem že jít o kolizi zájm (ust. § 21 odst. 4 obanského soudního ádu) mezi Spolenicí a dosavadní správkyní, nebo ta, a opakovanČ to budiž zd raznČno, funkci insolvenní správkynČ s ohledem na závČry plynoucí ze shora zmínČného rozhodnutí vykonávat nem že.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 4. února 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva