1 VSPH 1161/2013-A-23
KSCB 28 INS 11674/2013 1 VSPH 1161/2013-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenní vČci dlužníka: JIP-Papírny VČt ní, a.s., IýO 45022526, Papírenská 2, 382 11, VČt ní, zahájené na návrh: Via Authentica, s.r.o., IýO 28751523, Velemín-Bore 15, 410 02, Velemín-Bore, zast. JUDr. Vencislavem Sabotinovem, advokátem, Mrázova 9, 412 01 LitomČ ice, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 11674/2013-A-13, ze dne 16. kvČtna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 11674/2013-A-13 ze dne 16. kvČtna 2013 se m Č n í jen tak, že se insolvennímu navrhovateli Via Authentica, s.r.o. ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích ve výroku oznaeným usnesením uložil insolvennímu navrhovateli Via Authentica, s.r.o. (dále jen navrhovatel) povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K ve lh tČ 10 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména odkázal na § 108 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (dále jen IZ ), a uvádČl, že z obsahu spisu není z ejmé, zda z majetku dlužníka bude možno provést úhradu poáteních náklad ízení, nebo dosud nebyl p edložen jeho seznam majetku. Zd raznil význam zálohy pro další pr bČh insolvenního ízení a navrhovateli uložil její zaplacení ve výši 50.000,-K, již považoval i v této maximální zákonné výši za pot ebnou pro úely pokrytí prvotních náklad insolvenního ízení.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel vas odvolal a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a rozhodl tak, že se navrhovateli záloha neukládá, nebo dlužník nepochybnČ eviduje majetek znané hodnoty, z jehož zpenČžení bude možno náklady insolvenního ízení hradit. Upozornil na skutenost, že insolvenní návrh mČl p edevším podat dlužník, jenž by za tím úelem mČl mít k dispozici finanní prost edky, a ukládání zálohy na náklady insolvenního ízení navrhovateli považoval za ned vodné. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. Povinnost hradit zálohu nelze podle § 108 odst. 1 vČty in fine IZ uložit insolvennímu navrhovateli, jenž je zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, p edejít hrozbČ nedostatku finanních prost edk bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespo minimálnČ p edpokládaných náklad insolvenního ízení pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném p ípadČ odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že na základČ insolvenního návrhu podaného Via Authentica, s.r.o. došlého soudu dne 25.4.2013, bylo zahájeno insolvenní ízení ve vČci dlužníka JIP-Papírny VČt ní, a.s. (dále jen dlužník). Navrhovatel v návrhu uvádí, že má dlužníkem splatné pohledávky ve výši 966.131,89 K. Dlužník byl usneseními ze dne 25.4.2013 (A-6) vyzván k vyjád ení k podanému insolvennímu návrhu a p edložení seznam majetku, závazk a zamČstnanc . Dlužník ve svém vyjád ení ze dne 14.5.2013 požádal o prodloužení lh ty k p edložení seznamu majetku, závazk a zamČstnanc o 30 dní z d vodu obtíží p i získávání dat, která jsou vedena v elektronické podobČ.

Z obsahu insolvenního rejst íku odvolací soud dále zjistil, že usnesením ze dne 6.6.2013 (A-18) byl zjištČn úpadek dlužníka, do ízení se svými pohledávkami se p ihlásilo celkem 277 vČ itel . Ze zprávy insolvenního správce dlužníka ze dne 1.8.2013 vyplývá, že dlužník má movitý i nemovitý majetek, jeho finanní prost edky na útech jsou však blokovány exekucemi a insolvennímu správci dosud nebyly soudními exekutory vydány.

Protože prost edky nutné ke krytí poáteních náklad insolvenního ízení nelze v daném p ípadČ zajistit jinak, dospČl odvolací soud k závČru, že soud prvního stupnČ nepochybil, když po vČ iteli zaplacení zálohy požadoval. Odvolací soud má za to, že sice není povinností vČ itele zjistit majetkové a finanní pomČry dlužníka, avšak je t eba pamatovat na to, že pro hladký pr bČh insolvenního ízení je t eba zajistit materiální p edpoklady. Proto pokud dlužník nedisponuje pot ebným majetkem, bude záloha na náklady ízení požadována po insolvenním navrhovateli-vČ iteli.

Soud prvního stupnČ správnČ posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenního ízení, vetnČ urení její výše. Insolvenní návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem (slouží ke zjištČní úpadku dlužníka); vČ itel proto není nucen-ochrana jeho práv to nevyžaduje-aby nad rámec svého práva vymáhat pohledávku suploval povinnosti dlužníka, který ne eší sv j úpadek sám. Jestliže vČ itel podává insolvenní návrh, pak je srozumČn se všemi podmínkami insolvenního ízení vetnČ p ípadné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení. Navíc záloha zaplacená vČ itelem se stává v p ípadČ zjištČní úpadku dlužníka pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 108 odst. 4 IZ, tudíž navrhovateli m že být hrazena již v pr bČhu insolvenního ízení, pokud budou insolvenním správcem získány pot ebné prost edky ze zpenČžení majetku v majetkové podstatČ dlužníka.

Odvolací soud na základČ shora uvedených skuteností shledal uložení zálohy navrhovateli ve výši 50.000,-K soudem I. stupnČ za d vodné, nebo v projednávané vČci je p ihlášen znaný poet vČ itel a ze zprávy insolvenního správce je z ejmá existence vČtšího množství movitého a nemovitého majetku dlužníka. Poátení výdaje insolvenního správce proto budou znané. To vše za situace, kdy prost edky pro krytí poáteních výdaj insolvenního správce nelze hradit z prost edk na útech dlužníka postižených exekucí.

Proto odvolací soud napadené usnesení zmČnil podle § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 167 odst. 2 obanského soudního ádu jen tak, že vČ iteli prodloužil lh tu ke splnČní uložené povinnosti.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že s ohledem na zjištČní úpadku dlužníka již nep ichází v úvahu zastavení insolvenního ízení v p ípadČ nezaplacení zálohy navrhovatelem, insolvenní soud však m že dle § 108 odst. 3 vČty druhé IZ p istoupit k vymáhání této uložené povinnosti, pokud by navrhovatelem nebyla záloha zaplacena ani ve lh tČ stanovené odvolacím soudem.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 22. srpna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva