1 VSPH 1160/2013-A-14
KSLB 54 INS 13928/2013 1 VSPH 1160/2013-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné ve vČci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Lipou 130, 471 03 Krava e u ýeské Lípy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboka v Liberci, .j. KSLB 54 INS 13928/2013-A-8, ze dne 21. ervna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboka v Liberci, .j. KSLB 54 INS 13928/2013-A-8, ze dne 21. ervna 2013 se p o t v r z u j e . Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, poboka v Liberci odmítl insolvenní návrh Františka anonymizovano (dále jen dlužník).

V od vodnČní usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení doruený mu dne 17.5.2013 neobsahoval všechny náležitosti stanovené v § 104 insolvenního zákona (dále jen IZ), když v nČm nebyl uveden úplný seznam majetku se všemi zákonem stanovenými náležitostmi (doplnČný o veškerý nemovitý majetek v jeho vlastnictví), dále nebyla doložena výše jeho p íjmu, ze kterého bude schopen uhradit svým nezajištČným vČ itel m alespo 30 % jejich pohledávek, dále neobsahoval listiny dokládajících p íjmy dlužníka za kvČten 2010 až erven 2012 a leden až duben 2013 a rovnČž informaci, zda s manželkou uzav el smlouvu o rozší ení nebo zúžení rozsahu majetku a závazk tvo ících spolené jmČní manžel , dále chybČl platný výpis z rejst íku trest , jakož i znalecký posudek týkajícího se nemovitosti v jeho vlastnictví. Protože uvedené nedostatky dlužník neodstranil ani po výzvČ soudu ze dne 24.5.2013 (doruené dlužníku dne 29.5.2013), odmítl soud I. stupnČ jeho insolvenní návrh, nebo dospČl k závČru, že nelze z tvrzení dlužníka v insolvenním návrhu uinit závČr o jeho úpadku ani z d vodu p edlužení, ani z d vodu insolvence.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboka v Liberci se dlužník vas odvolal a tvrdil, že jeho insolvenní návrh spl oval zákonné požadavky, nebo k návrhu p ipojil seznamy svého majetku a závazk opat ené jeho prohlášením a vlastnoruním podpisem, o svých p íjmech za roky 2010-2012 doložil potvrzení Ú adu práce a znalecký posudek o cenČ svých nemovitostí dodal soudu dodatenČ, když stanovená 7denní lh ta je pro vypracování posudku znalce nep imČ enČ krátká. Trval proto na projednání svého insolvenního návrhu.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m: Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodnČ pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho vČ itelem tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit p edevším seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , jež musejí být opat eny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu, nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na p edepsaném formulá i. Dále odvolací soud zjistil, že návrh dlužníka spl uje náležitosti dle § 103 IZ, ale není k nČmu p ipojen kompletní seznam majetku dlužníka. V dlužníkem p edloženém seznamu majetku totiž nejsou uvedeny nemovitosti, u nichž vlastnictví dlužníka v ízení vyšla najevo. V p ílohách insolvenního návrhu chybČly též údaje o výši p íjmu dlužníka v období let 2010-2012 a listiny, které by tyto p íjmy dokládaly, dále výpis z rejst íku trest a znalecký posudek na obvyklou cenu nemovitostí dlužníka dle § 392 odst. 2 IZ. Z obsahu spisu je z ejmé, že dlužník ve svém podání ze dne 31.5.2013 (A-6, A-7) toliko oznámil, že v letech 2010-2012 nepobíral od ú adu práce žádnou podporu. Z uvedeného je z ejmé, že dlužník ani p es výzvu soudu ze dne 24.5.2013 (A-5) ve stanovené lh tČ sv j seznam majetku ádnČ nedoplnil.

Odvolací soud se proto ztotož uje se závČrem soudu I. stupnČ, že insolvenní návrh dlužníka neobsahoval ádné p ílohy vyžadované v § 104 odst. 1 IZ a dlužník jej ani po výzvČ soudu zcela nedoplnil. P íloha-seznam majetku dlužníka-totiž neobsahuje vyerpávající a úplné informace o jeho majetku, pokud v ní dlužník nevyznail nemovitosti, které vlastní. Pro úplnost lze konstatovat, by je to bez vlivu na výsledek odvolacího ízení, že nebyl ve stanovené lh tČ doplnČn ani dlužník v návrh na povolení oddlužení, nebo dlužník soudu do doby vydání rozhodnutí o odmítnutí jeho insolvenního návrhu nep edložil znalecký posudek na obvyklou cenu jeho nemovitostí a výpis z rejst íku trest .

Z tČchto d vod dospČl odvolací soud shodnČ jako soud I. stupnČ k závČru, že insolvenní návrh dlužníka vykazuje nedostatky, pro nČž nelze v ízení pokraovat, a soud prvního stupnČ o odmítnutí návrhu rozhodl dle § 128 odst. 2 IZ d vodnČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s. . a napadené usnesení jako vČcnČ správné potvrdil.

K tomu odvolací soud dodává, že dlužník m že sv j návrh na zahájení insolvenního ízení a povolení ešení úpadku oddlužení podat opakovanČ, trvá však jeho povinnost p ipojit k nČmu p ílohy dle § 104 odst. 1 IZ, kterým nesmČjí chybČt požadované náležitosti p edepsané v § 104 odst. 2 až 4 IZ. V p ípadČ, že dlužník opČtovnČ spojí podaný insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení, je povinen k nČmu p ipojit též p ílohy stanovené v § 392 IZ.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboka v Liberci dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 27. srpna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva