1 VSPH 1155/2014-A-23
KSCB 27 INS 32525/2012 1 VSPH 1155/2014-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka DR STAV, s.r.o., IČO 28072464, sídlem Skuherského 1370/53, České Budějovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-18 ze dne 31. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-18 ze dne 31. března 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-18 ze dne 31.3.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se společnost DR STAV, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 21.12.2012 doručen insolvenční návrh, ke kterému dlužník nepřipojil bezvadný seznam majetku, seznam závazků a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Proto ho soud usnesením č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-5 ze dne 21.12.2012 vyzval k doplnění návrhu o tyto seznamy s poučením, jak doplnění provést. Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno do datové schránky dne 30.12.2012. Dne 7.1.2013 dlužník doplnil svůj insolvenční návrh tak, že doložil shodný seznam majetku, který byl již součástí insolvenčního návrhu, pouze opatřený prohlášením, že je správný a úplný. V předloženém seznamu pak dlužník nedostatečně identifikoval své pohledávky, neuvedl bližší údaje o jejich splatnosti ani dobytnosti. V případě pohledávky za společnosti SINOP REAL, a.s. ve výši 50.000,-Kč pak ani v návrhu, ani v seznamech a dalších přílohách nebyly uvedeny žádné skutečnosti, na kterých se tato pohledávka zakládá. Ohledně listin, které dokládají jeho úpadek nebo hrozící úpadek, dlužník pouze doložil listiny týkající se věřitele Stavebniny K, a.s., IČO 25170601, a VYKOV, s.r.o., IČO 63886553, a to platební rozkazy. Řádný seznam majetku doložen nebyl, k předložení seznamu zaměstnanců soud dlužníka nevyzval, protože dlužník ve svém návrhu ze dne 21.12.2012 výslovně uvedl, že v době podání insolvenčního návrhu žádné zaměstnance nemá. Poté, co bylo usnesením Vrchního soudu č.j. 3 VSPH 318/2013-A-13 ze dne 14.8.2013 zrušeno jeho usnesení, č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-8 ze dne 6.2.2013 jímž uložil dlužníkovi uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, soud opětovně usnesením č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-15 ze dne 7.10.2013 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení doplnil řádný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, s poučením, jaké náležitosti tyto seznamy musí dle ust. § 104 insolvenčního zákona splňovat jako povinné přílohy insolvenčního zákona tak, aby tento návrh byl úplný, srozumitelný a způsobilý k projednání. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 20.10.2013 do datové schránky. Lhůta k doplnění návrhu tedy uplynula dne 29.10.2013. Dlužník byl řádně poučen, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné. Přesto dne 25.10.2013 dlužník požádal o prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu do 30.11.2013, a následně dne 3.12.2013 (ve stanovené lhůtě návrh nedoplnil) dlužník doložil pouze řádný seznam zaměstnanců, dále pak už doložený seznam závazků, kde u jednotlivých závazků nebyly uvedeny žádné údaje o splatnosti závazků (totožný seznam závazků jako ten ze dne 7.1.2013). U pohledávek v seznamu majetku nebyly uvedeny bližší údaje o splatnosti těchto pohledávek, u pohledávek za společností SINOP REAL, a.s., IČO 26028875 a PSJ, a.s. Jihlava, IČO 25337220, nebyly uvedeny skutečnosti, na kterých se tyto pohledávky zakládají a nebyly zde uvedeny bližší údaje o dobytnosti.

S ohledem na výše uvedené proto soud postupoval tak, že insolvenční návrh dlužníka v důsledku nedoplnění uvedených seznamů z důvodu § 128 odst. 2 věty poslední insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že insolvenční návrh podal okamžitě poté co zjistil, že není možné vymoci pohledávky za jeho dlužníky, zejména PSJ, a.s. Dlužník v rámci svých množností řádně vypracoval seznamy závazků a pohledávek i s komentářem, jak závazky a pohledávky vznikly. K dnešnímu dni již dlužník není schopen soudu sdělit, kdy a jak budou jeho pohledávky vymahatelné. Podáním insolvenčního návrhu dlužník spoléhal na to, že insolvenční správce má mnohem větší pravomoc jeho pohledávky vymoci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které s ním tvoří koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a proč. V seznamu závazků přitom stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu pouze popsal, kdo jeho dlužníkem, ale neoznačil žádného svého věřitele a neuvedl žádnou lhůtu splatnosti některého ze svých závazků. V přiloženém seznamu svých závazků vyjmenoval patnáct věřitelů, uvedl jejich adresu a výši jejich pohledávek, u žádného z nich neuvedl lhůtu splatnosti. Soud prvního stupně dlužníka vyzval č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-5 ze dne 21.12.2012 k doplnění návrhu o tyto o řádné seznamy s poučením, jak doplnění provést. Dne 7.1.2013 dlužník doplnil svůj insolvenční návrh tak, že doložil shodný seznam závazků, který byl již součástí insolvenčního návrhu, pouze opatřený prohlášením, že je správný a úplný. Opětovně usnesením č.j. KSCB 27 INS 32525/2012-A-15 ze dne 7.10.2013 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení doplnil řádný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, s poučením, jaké náležitosti tyto seznamy musí dle ust. § 104 insolvenčního zákona splňovat jako povinné přílohy insolvenčního zákona tak, aby tento návrh byl úplný, srozumitelný a způsobilý k projednání. Dlužník doložil pouze řádný seznam zaměstnanců, dále pak už doložený seznam závazků, kde u jednotlivých závazků nebyly uvedeny žádné údaje o splatnosti závazků (totožný seznam závazků jako ten ze dne 7.1.2013). U žádného svého závazku dlužník neuvedl lhůtu jeho splatnosti.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně správně vyzval dlužníka k doplnění seznamu závazků o lhůty splatnosti jednotlivých závazků a řádně ho poučil i o tom, jak doplnění má provést. Dlužník přesto seznam majetku o lhůty splatnosti jednotlivých závazků nedoplnil. Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že dlužník nedostál požadavkům zákona, neboť přes výzvu insolvenčního soudu nepředložil seznam závazků s uvedením lhůt splatnosti jednotlivých závazků.

Z toho plyne, že dlužník v insolvenčním návrhu a ani prostřednictvím povinných příloh-seznamu závazků nevylíčil řádně skutečnosti, z nichž by vyplýval závěr, že má vůči vícerým (alespoň dvěma) konkrétním věřitelům pohledávky, které jsou více než třicet dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit. Tedy neuvedl rozhodné skutečnosti, jež by jeho tvrzený úpadek podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona osvědčovaly, přestože jde o obligatorní náležitosti insolvenčního návrhu. Pouhé obecné konstatování, že je v úpadku, není ve smyslu ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením okolností, které úpadek osvědčují (k tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009-A ze dne 20.5.2010 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužníci insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podali a aby spolu s ním podali na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 8. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková