1 VSPH 1152/2014-A-11
KSCB 27 INS 10508/2014 1 VSPH 1152/2014-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Evropská poradenská, s.r.o., IČO 28101740, sídlem Na Sadech 2033/21, České Budějovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-6 ze dne 30. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-6 ze dne 30. dubna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-6 ze dne 30.4.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Evropská poradenská, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhal, aby jeho insolvenční návrh, poté co bude zjištěn úpadek, byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 15.4.2014 doručen insolvenční návrh, ke kterému dlužník nepřipojil seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listiny, které dokládají jeho úpadek. Proto soud vyzval usnesením č.j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-4 ze dne 15.4.2014 dlužníka k doplnění návrhu o tyto seznamy a listiny, které dokládají jeho úpadek, s poučením, jak má doplnění provést. Podáním doručeným soudu dne 27.4.2014 dlužník předložil seznam majetku, seznam zaměstnanců, dále seznam svých závazků, který však neobsahoval údaj o splatnosti jednotlivých závazků, či informaci o tom, kdy rozsudky Krajského soudu v Českých Budějovicích v případě věřitelů č. 1 a 2 nabyly právní moci. Rovněž seznam závazků neobsahoval vyjádření, zda pohledávky věřitelů uznává, či popírá. Současně s tímto podáním nebyly předloženy listiny, které prokazují jeho úpadek.

S ohledem na výše uvedené soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníka v souladu s ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že pravidla pro přidělování věcí napadlých u soudu prvního stupně jsou zcela netransparentní a nesrozumitelná, proto není zřejmé, zda soud prvního stupně byl správně obsazen. Dále uvedl,

že soudu dodal potřebné listiny tak, jak je soud požadoval. Podle dlužníka napadené usnesení neodpovídá ust. § 132 o.s.ř., a je tak nepřezkoumatelné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud se nejdříve zabýval námitkou dlužníka, že ve věci rozhodoval nesprávně obsazený senát.

Podle ustanovení § 36 odst. 2 o.s.ř. rozvrh práce určí, který senát nebo jediný soudce (samosoudce) věc projedná a rozhodne". Rozvrh práce jednak určuje soudce a přísedící tvořící senát, samosoudce, asistenty soudců, vyšší soudní úředníky a soudní vykonavatele, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních, jednak určuje způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení.

Z rozvrhu práce Krajského soudu v Českých Budějovicích, který je zveřejněn na www.justice.cz, vyplývá, že pro rozhodování ve věcech insolvenčních jsou určeny senáty č. 25 až 28, přičemž každému senátu se přiděluje rotačně v postupném časovém pořadí. Na základě uvedených zjištění je zřejmé, že tato věc v souladu s uvedeným rozvrhem práce připadla do senátu č. 27., v němž rozhoduje soudce JUDr. Josef Šimek. Odvolací soud proto nesdílí názor dlužníka, že ve věci rozhodoval soudce, který k tomu nebyl dle rozvrhu práce příslušný, neboť k tomu dlužník neuvedl žádnou konkrétní skutečnost, jež by svědčila o vadách rozvrhu práce Krajského soudu v Českých Budějovicích, nebo v tom, že v rozporu s ním, v této věci rozhodoval právě soudce JUDr. Josef Šimek.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které s ním tvoří koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a proč. V seznamu závazků přitom stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu pouze označil tři věřitele, uvedl výši jejich pohledávek a ohledně dvou věřitelů uvedl spisové značky rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o jejich pohledávkách. Lhůtu splatnosti ohledně žádné z pohledávek neuvedl. K insolvenčnímu návrhu nepřipojil žádné přílohy a ani zákonem vyžadované seznamy. Soud prvního stupně dlužníka usnesením č.j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-4 ze dne 15.4.2014 vyzval k doplnění návrhu o tyto seznamy a listiny, které dokládají jeho úpadek, s poučením, jak má doplnění provést. Podáním doručeným soudu dne 27.4.2014 dlužník předložil seznam majetku, seznam zaměstnanců, dále seznam svých závazků, který však neobsahuje údaje o splatnosti jednotlivých závazků, či informaci o tom, zda rozsudky Krajského soudu v Českých Budějovicích uvedené v insolvenčním návrhu nabyly právní moci.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně správně vyzval dlužníka k doplnění seznamu závazků o lhůty splatnosti jednotlivých závazků a řádně ho poučil i o tom, jak doplnění má provést. Dlužník přesto v předloženém seznamu závazků neuvedl lhůty splatnosti jednotlivých závazků. Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že dlužník nedostál požadavkům zákona, neboť přes výzvu insolvenčního soudu nepředložil seznam závazků s uvedením lhůt splatnosti jednotlivých závazků.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 15. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková