1 VSPH 1146/2016-B-31
KSPH 61 INS 22258/2014 1 VSPH 1146/2016-B-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselice 43, Mladá Boleslav, adresa pro doručování: Jana Palacha 1235, Mladá Boleslav, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 22258/2014-B-17 ze dne 4. dubna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 22258/2014- B-17 ze dne 4. dubna 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 61 INS 22258/2014-B-17 ze dne 4.4.2016 zrušil oddlužení Lucie anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), určil, že účinky rozhodnutí prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPH 61 INS 22258/2014-A-13 ze dne 22.9.2014 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSPH 61 INS 22258/2014-B-7 ze dne 11.2.2015 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 22.1.2016 soud zjistil, že dlužnice podle schváleného splátkového kalendáře zaplatila pouze dvě platby, první platba v rámci splátkového kalendáře přišla na účet až v březnu 2015. Tím vznikl nedoplatek na odměně insolvenční správkyně, který byl postupně hrazen z plateb z darovací smlouvy matky dlužnice. Od října 2015 od dlužnice ani její matky nepřišla žádná platba, čímž se snížil předpoklad uspokojení pohledávek věřitelů. Dlužnice s insolvenční správkyní nekomunikuje. K jednání, které soud nařídil na den 31.3.2016 za účelem projednání průběhu oddlužení, se dlužnice nedostavila. Insolvenční správkyně sdělila, že od doby vypracování poslední zprávy se nic nezměnilo, dlužnice nadále nespolupracuje, nezvedá telefony a nereaguje na výzvy insolvenční správkyně.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnost, že dlužnice od října 2015 neposkytla pro účely plnění věřitelům ničeho, insolvenční správkyni nebyla zaslána žádná platba (srážka) od jejího zaměstnavatele, ani od její matky, která v září 2015 uhradila naposledy závazek plynoucí z darovací isir.justi ce.cz smlouvy, dlužnice je zcela nekontaktní,porušila tak své povinnosti stanovené v ust. § 412 odst. 1 písm. a), c) insolvenčního zákona, když neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Proto soud prvního stupně postupoval podle ust. § 418 insolvenčního zákona, oddlužení dlužnice zrušil a na její majetek prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že dárkyně její matka Ivana anonymizovano , která se zavázala, že ji bude poskytovat dar ve výši 2.500,-Kč na základě smlouvy o důchodu, není schopna tento dar dále poskytovat. Dlužnice sama nemá příjem z pracovního poměru, pečuje o dvě nezletilé děti, od Úřadu práce od ledna 2016 pobírá nyní příspěvek ve výší 2.850,-Kč, je rozvedená, má dvě vyživovací povinnosti. Dlužnice může zajistit další darovací smlouvu, v září 2016 nastoupí do pracovního poměru.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSPH 61 INS 22258/2014-B-7 ze dne 11.2.2015 schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem, když vyšel ze zjištění, že dlužnice má zajištěn příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 2.500,-Kč, od Úřadu práce dostává příspěvek ve výši 4.800,-Kč, má dvě vyživovací povinnosti, celkové nezajištěné dluhy dlužnice činily 131.090,34 Kč. Příjem dlužnice umožňoval, aby během pěti let uhradila nezajištěné pohledávky věřitelů v rozsahu 64,53 % jejich výše.

V průběhu trvání oddlužení insolvenční správkyně obdržela celkem 9.678,-Kč. Od října 2015 dlužnice na plnění splátkového kalendáře nic neuhradila. Rovněž dárkyně, která se zavázala poskytovat dlužnici dar ve výši 2.500,-Kč, dar neposkytla. Dlužnice, přestože byla řádně obeslána jednání před odvolacím soudem, se jednání bez omluvy nezúčastnila. Podle sdělení insolvenční správkyně dlužnice nedoložila, že by nastoupila do zaměstnání a nekomunikuje s ní.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužnice neplní, protože nemá takový příjem, který by jí umožnil ve zbývající době trvání oddlužení, to je třicet devět měsíců, splnit schválený splátkový kalendář v minimálním rozsahu 30 %. V průběhu plnění splátkového kalendáře byla dlužnice poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 22. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková