1 VSPH 1142/2014-P15-7
KSUL 81 INS 5082/2014 1 VSPH 1142/2014-P15-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Václav Šulc, nar. 9. července 1982, IČO 72715855, bytem Litvínov, nám. Míru 11, adresa pro doručování: Litvínov-Horní Litvínov, Podkrušnohorská 2054, o odvolání věřitele č. 15 Statutární město Most, IČO 00266094, sídlem Most, Radniční 1/2, zast. Mgr. Drahomírou Kouteckou, advokátkou se sídlem Litvínov, nám. Míru 336, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 5082/2014-P15-2 ze dne 6. května 2014,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 5082/2014-P15-2 ze dne 6. května 2014 se mění tak, že se přihláška věřitele č. 15 Statutární město Most ze dne 7.4.2014 n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í .

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 15 Statutární město Most (dále jen odvolatel ).

V odůvodnění usnesení soud toliko odkázal na § 170 písm. d) IZ s tím, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 1.500,-Kč. Soud odkázal na § 185 IZ a přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Namítal, že částka 1.500,-Kč není mimosmluvní sankcí, protože se nejedná o pokutu, ale o cenu za službu za odtah vozidla, která je určena s odkazem na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Dále odkázal na zákon č. 265/1991 Sb. s ohledem na to, že obec může nařízením stanovit maximální ceny služeb, pokud nejsou stanoveny ministerstvem výměrem a odkázal na výměr MF 01/2014 ze dne 22.11.2013. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a aby byl považován za řádně přihlášeného věřitele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením obce a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem, b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují.

Podle Nařízení č. 2/2012 ze dne 8.3.2012 statutárního města Most, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, byla podle čl. II bod 1. stanovena maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla 1.500,-Kč.

Z přihlášky pohledávky odvolatele ze dne 7.4.2014 plyne, že odvolatel do řízení přihlásil pohledávku za dlužníkem na základě manipulačního poplatku za odtah vozidla vykonaný v souvislosti se spácháním přestupku dlužníkem dne 17.5.2013.

Z obsahu příkazu o uložení pokuty č.j. MmM/046568/2014/OSČ-P/DP ze dne 8.4.2014 plyne, že dlužník byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), když porušil § 4 písm. c) téhož zákona tím, že dne 17.5.2013 na ulici Karla Marxe u bl. 634 stál s osobním motorovým vozidlem tovární značkou Renault, reg.zn. 6U7 5505 v místě, kde je to zakázáno přenosnou dopravní značkou B 29 (zákaz stání). Za spáchání přestupku byla dlužníku udělena pokuta ve výši 1.600,-Kč.

Odvolací soud má za to, že rozhodnutí soudu I. stupně nebylo správné. Z obsahu příkazu o uložení pokuty ze dne 8.4.2014 plyne, že za spáchaný přestupek byla dlužníku uložena pokuta ve výši 1.600,-Kč, přičemž v souvislosti se spáchaným přestupkem byl proveden odtah vozidla, jak plyne z odůvodnění příkazu ze dne 8.4.2014 i z Oznámení přestupku ze dne 17.5.2013 Městskou policií Most.

Ze shora uvedených důvodů má odvolací soud za to, že pro odmítnutí přihlášky pohledávky nebyl dán důvod. Její základ nespočívá v mimosmluvní sankci, ale v poskytnutí služby (odtahu) v souvislosti se spáchaným přestupkem, když podle § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková