1 VSPH 1137/2013-A-19
KSUL 81 INS 5371/2013 1 VSPH 1137/2013-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice: Jaroslava Kotrbová, nar. 26. července 1952, bytem Ústí nad Labem, Kmochova 3148/17, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 5371/2013-A-14 ze dne 19. června 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 5371/2013-A-14 ze dne 19. června 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením nevyhověl žádosti dlužnice o ustanovení zástupce.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 27.2.2013 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 4.3.2013 (A-6) byla dlužnice vyzvána k doplnění insolvenčního návrhu o přílohy, avšak výzvě soudu nevyhověla, a proto soud insolvenční návrh usnesením ze dne 23.4.2013 (A-9) odmítl. Proti usnesení ze dne 23.4.2013 se dlužnice odvolala, přičemž usnesením ze dne 6.5.2013 (A-11) byla vyzvána k doplnění odvolání o zákonné náležitosti. Dlužnice reagovala podáním doručeným soudu dne 22.5.2013, ve kterém uvedla, že žádá o přidělení advokáta, který by odvolání doplnil, protože výzvě soudu nerozuměla, dále sdělila, že pečuje o nemocného manžela.

Soud shledal žádost dlužnice o ustanovení zástupce jako nedůvodnou, protože dlužnice sice splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.), avšak jde o bezúspěšné uplatňování práva, protože jde o odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že dlužnice rezignovala na doplnění odvolání insolvenčního návrhu o požadované přílohy, a proto odvolání nemůže být vyhověno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Z § 30 o.s.ř. plyne, že účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků dle § 138, ustanoví předseda senátu na jeho

žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že při rozhodování o ustanovení zástupce účastníka přihlíží soud jednak k majetkovým a sociálním poměrům žadatele, a dále i k povaze uplatněného nároku, to znamená i ke skutečnosti, zda ve věci nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva půjde tehdy, jestliže je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno. Aby tedy nedocházelo ke zneužívání tohoto práva, je přiznáno těm, kteří doloží, že v hájení jejich práv jim brání nepříznivá majetková situace a současně se nejedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 3.5.2013 podala dlužnice odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 23.4.2013 (A-9) z důvodu, že dlužnice nedoplnila k výzvě soudu požadované přílohy (seznamy majetku, závazků, zaměstnanců). K výzvě soudu na doplnění odvolání dlužnice v podání ze dne 22.5.2013 požádala o ustanovení právního zástupce.

U fyzické osoby žádající o osvobození od soudních poplatků soud bere v úvahu veškeré její osobní poměry, majetkové a finanční poměry.

Dlužnice nepředložila seznam majetku, z návrhu na povolení oddlužení plyne, že má starobní důchod ve výši 9.697,-Kč, dlužnice v návrhu neuvedla, že by měla vyživovací povinnost k dětem, netvrdila, že by nebyla schopna si přivydělat další finanční prostředky, byť pečuje o nemocného manžela. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal i manžel dlužnice Vladimír Kotrba (řízení vedeno pod sp.zn. KSUL 81 INS 5370/2013), který pobírá starobní důchod ve výši 11.688,-Kč.

Odvolací soud má na základě shora uvedeného za to, že dlužnice neosvědčila své majetkové poměry, z nichž by bylo lze snad dovozovat existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř., když netvrdila a nedoložila důvody, které by jí bránily ve výkonu pracovní činnosti a získání finančních prostředků, netvrdila a nedoložila ničeho o existenci svého majetku.

Odvolací soud se shoduje se soudem insolvenčním i v tom, že není důvodný požadavek dlužnice na ustanovení zástupce, jehož dle svého tvrzení potřebuje k sepsání odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, neboť dlužnice v předchozí fázi řízení rezignovala na výzvu soudu I. stupně k doplnění insolvenčního návrhu o přílohy podle § 104 odst. 1 insolvenčního zákona. Insolvenční zákon totiž neumožňuje při rozhodování o odvolání přihlížet ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly až po vydání napadeného usnesení (§ 146 odst. 2), takže pro věc je rozhodný skutkový stav, z něhož při svém rozhodování vycházel insolvenční soud, přičemž není pochyb o tom, že dlužnice k výzvě insolvenčního soudu insolvenční návrh o požadované přílohy nedoplnila.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. srpna 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová