1 VSPH 1127/2013-B-12
KSPL 27 INS 10938/2012 1 VSPH 1127/2013-B-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve vČci dlužníka: Vít Zíka, r. 580109/1582, bytem U KoupalištČ 914/5, 360 05 Karlovy Vary, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. kvČtna 2013, .j. KSPL 27 INS 10938/2012-B-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. kvČtna 2013, .j. KSPL 27 INS 10938/2012-B-5, se v bodech I. až IV. výroku z r u š u j e a vČc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. kvČtna 2013, .j. KSPL 27 INS 10938/2012-B-5, v bodČ I. výroku rozhodl o zamítnutí návrhu Víta Zíky (dále jen dlužník) na povolení oddlužení, v bodČ II. výroku na jeho majetek prohlásil konkurs, v bodČ III. výroku rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, v bodČ IV. výroku stanovil poátek úink prohlášení konkursu a v bodČ V. výroku uložil insolvennímu správci p edložit soudu zprávu o hospodá ské situaci dlužníka.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že dne 4.5.2012 byl soudu doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení a na jeho základČ bylo usnesením ze dne 5.12.2012 .j. KSPL 27 INS 10938/2012-A-9 rozhodnuto o úpadku dlužníka a ustanoven insolvenní správce. Soud p i posuzování zp sobu ešení úpadku dlužníka vycházel ze zjištČní, že dlužník je rozvedený, bez vyživovací povinnosti. Jeho istý mČsíní p íjem iní pouze výsluhový p íspČvek ve výši 9.759,-K. Výše nezajištČných závazk dlužníka iní 497.520,46 K. Protože jiný p íjem dlužník nedoložil a nebyl ani zjištČn majetek, který by bylo možno pro úely oddlužení zpenČžit, soud po zhodnocení výše závazk dlužníka a plnČní, které byl svým vČ itel m schopen pro úely plnČní splátkového kalendá e nabídnout, dospČl k závČru, že toto plnČní nedosahuje zákonem požadovaného limitu 30 % nezajištČných pohledávek, a proto jeho návrh na povolení oddlužení podle § 395 odst. 1 písm. b) insolvenního zákona (dále jen IZ) zamítl a podle § 396 odst. 1 IZ souasnČ rozhodl o ešení jeho úpadku (nepatrným) konkursem.

Toto usnesení napadl dlužník vasným odvoláním, které podle svého obsahu smČ ovalo proti bodu I. až III. výroku o zamítnutí jeho návrhu na povolení oddlužení a prohlášení nepatrného konkursu. Namítal, že v dobČ rozhodování soudu o zp sobu ešení úpadku nemČl k dispozici doklady o výši svého p íjmu, kterého dosahuje ze svého zamČstnání, byl však v tu dobu již zamČstnán. S p ihlédnutím k výluhovému p íspČvku, který dlužník pobírá, by mČly jeho p íjmy nyní postaovat k úhradČ pohledávek jeho nezajištČných vČ itel v jejich plné výši. Požadoval proto, aby odvolací soud k této skutenosti p ihlédl a oddlužení mu umožnil.

Vrchní soud v Praze v rozsahu vymezeném odvoláním p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícímu závČru.

Dle ust. § 395 odst. 1 IZ insolvenní soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý zámČr, nebo b) že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí. Na nepoctivý zámČr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze dle ust. § 395 odst. 3 IZ usuzovat zejména tehdy, jestliže ohlednČ dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo lena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenní ízení nebo jiné ízení ešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového ízení, nebo b) podle výpisu z rejst íku trest v posledních 5 letech p ed zahájením insolvenního ízení probČhlo trestní ízení, které skonilo pravomocným odsouzením pro trestný in majetkové nebo hospodá ské povahy. Podle ust. § 395 odst. 2 téhož zákona zamítne soud návrh i tehdy, jestliže a) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již d íve rozhodnuto, nebo b) dosavadní výsledky ízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý p ístup dlužníka k plnČní povinností v insolvenním ízení.

Soud I. stupnČ v dobČ rozhodování o zp sobu ešení úpadku dlužníka mČl k dispozici pouze d kazy, z nichž vyplýval p íjem dlužníka, jenž by svou výší nezajiš oval splnČní zákonné podmínky dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, tedy úhrady alespo 30 % závazk nezajištČných vČ itel splátkovým kalendá em dlužníka. Dlužník však v pr bČhu odvolacího ízení p edložil pracovní smlouvu ze dne 6.2.2013 uzav enou se zamČstnavatelem Staropolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s., dohodu o rozvázání pracovního pomČru ze dne 26.3.2013, novou pracovní smlouvu s KERAPO SALVAP, s.r.o. ze dne 1.4.2013 a mzdové výmČry za období února, b ezna a dubna 2013, z nichž vyplývá, že dlužník je zamČstnán s mČsíním istým p íjmem za mČsíce únor až duben 2013 v pr mČrné výši 8.600,-K. Je z ejmé, že p i zahrnutí této mČsíní platby do výše splátek dlužníka ve splátkovém kalendá i by i s p ihlédnutím k celkové výši záloh odmČny a hotových výdaj ustanoveného insolvenního správce ve výši 64.800,-K za 5 let trvání splátkového kalendá e dlužník splnil 100 % objemu svých nezajištČných závazk .

Proto odvolací soud dospČl k závČru, že novČ p edložené d kazy dlužníkem nasvČdují tomu, že dlužník bude schopen doložit splnČní podmínek pro povolení oddlužení (zejm. 30 % úhrady závazk nezajištČných vČ itel ) a povolením oddlužení by nebyli vČ itelé poškozeni. Dodatené doložení výše dlužníkových p íjm v odvolacím ízení p itom není v tomto p ípadČ vyloueno, nebo se nejedná o dodatené doplnČní náležitostí insolvenního návrhu ve smyslu § 146 IZ (p ípadnČ náležitostí návrhu na povolení oddlužení-srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2012 ve vČci sen.zn. 29 NSýR 46/2012), ke kterému odvolací soud již p ihlížet nem že, ale o doplnČní d kaz smČ ujících k prokázání jeho tvrzení o splnČní podmínek splátkového kalendá e v rámci vČcného projednání jeho návrhu na povolení oddlužení.

Proto odvolací soud vyhovČl odvolání dlužníka a podle § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu usnesení v napadených bodech výroku I., II. a III. (tedy o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení nepatrného konkursu) a v souvisejícím bodu IV. výroku zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení a rozhodnutí.

V dalším ízení se proto soud I. stupnČ bude opČtovnČ zabývat zp sobem ešení úpadku dlužníka, zejména posoudí dlužník v návrh na povolení oddlužení i ve svČtle d kaz , které dlužník p edložil v pr bČhu odvolacího ízení, tedy p edevším posoudí, zda dlužník je schopen p i plnČní splátkového kalendá e nezajištČným vČ itel m po takto doplnČném dokazování osvČdit úhradu alespo 30 % jejich zjištČných pohledávek.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 24. ervence 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva