1 VSPH 1113/2014-B-111
KSLB 82 INS 8558/2011 1 VSPH 1113/2014-B-111

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka G.P.O.-Sosnová, s.r.o. v likvidaci, IČO 47306939, sídlem Valdštejnská 314, Doksy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 82 INS 8558/2011-B-101 ze dne 29. dubna 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 82 INS 8558/2011-B-101 ze dne 29. dubna 2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci nadepsaným usnesením vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli STAVBY A PROTLAKY CZ, s.r.o. ve výši 2.797.214,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním doručeným soudu dne 3.4.2014 požádal insolvenční správce soud o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitosti sloužící k zajištění pohledávky věřitele STAVBY A PROTLAKY CZ, s.r.o., a to-budovy č.p. 1428 na parc. č. 3455-zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Vrchlabí, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 3220 (dále předmětné nemovitosti). Zpeněžením předmětných nemovitostí bylo dosaženo výtěžku ve výši 4.350.000,-Kč. Žádost o vydání výtěžku zpeněžení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 3.4.2014. Ve stanovené lhůtě nebyly proti návrhu insolvenčního správce podány žádné námitky. Předmětné nemovitosti zajišťující pohledávku věřitele STAVBY A PROTLAKY CZ, s.r.o., byly zařazeny do soupisu majetkové podstaty dne 23.11.2011. Právní předchůdce věřitele přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 2.797.214,-Kč, a to jako pohledávku zajištěnou zástavním právem zřízeným na předmětných nemovitostech. Přihláška pohledávky byla na přezkumném jednání dne 27.9.2011 popřena co do pořadí, avšak insolvenční správce pohledávku dodatečně co do pořadí uznal. Částka připadající na zajištěného věřitele tak po odečtení všech nákladů a odměny insolvenčního správce činí 2.797.214,-Kč, tedy plnou výši přihlášené pohledávky. Zbylá částka ve výši 1.284.665,-Kč bude použita na úhradu nezajištěných pohledávek uspokojovaných v průběhu insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že předmětné nemovitosti nebyly ve vlastnictví dlužníka, a je proto nespravedlivé, aby zajištěný věřitel byl z výtěžku získaným jejich zpeněžením uspokojen přednostně. Navíc věřitel WORLD MOTORS COMPANY, s.r.o., se žalobou domáhá určení pořadí své pohledávky ve výši 4.450.300,-Kč jako pohledávky za podstatou a v případě úspěchu by se jeho pohledávka uspokojovala přednostně.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona, přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 298 odst. 1 insolvenčního zákona zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z obsahu spisu plyne, že podáním ze dne 3.4.2014 insolvenční správce požádal o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ve výši 2.797.214,-Kč. Tento návrh byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 3.4.2014 (B-96). Soud prvního stupně v souladu s ust. § 298 odst. 3 insolvenčního zákona nepoučil věřitele ani dlužníka o možnosti podání námitek ve lhůtě sedmi dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku s tím, že k později podaným námitkám se nepřihlíží. Napadeným usnesením rozhodl o vydání výtěžku zpeněžení uvedenému věřiteli.

Vzhledem, k tomu, že soud prvního stupně usnesení o vydání výtěžku zpeněžení vydal, aniž by umožnil věřitelům a dlužníkovi proti návrhu na vydání výtěžku zpeněžení podat námitky, je toto unesení předčasné. Z tohoto důvodu odvolací soud shledal odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Pouč ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

V Praze dne 21. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková