1 VSPH 1112/2016-B-44
MSPH 77 INS 17141/2014 1 VSPH 1112/2016-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice-Dražkovice, Dražkovice 25 (korespondenční adresa Praha 3, Na Chmelnici 1957/9), o odvolání věřitele AKNELA-s. r. o., IČO 27097391, se sídlem Kolín IV, Zengrova čp. 601, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 77 INS 17141/2014-B-39 ze dne 11. května 2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 11. 5. 2016 v bodu I. výroku rozhodl, že nezajištěným věřitelům bude vyplaceno na každou zjištěnou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek 80,310462 % z částek dále specifikovaných v tomto bodu výroku (pod č. 18 je uveden i věřitel AKNELA-s. r. o. s částkou k vyplacení 254.176,24 Kč z přihlášené částky 316.492,07 Kč, pozn. odvolacího soudu). V bodu II. výroku soud určil insolvenčnímu správci lhůtu 20 dnů od právní moci usnesení ke splnění rozvrhového usnesení a lhůtu 20 dnů od poslední výplaty k podání písemné zprávy o splnění rozvrhu. V bodu III. výroku soud uložil insolvenčnímu správci vyplatit částky jednotlivým věřitelům bankovním převodem na bankovní účty, které jednotliví věřitelé označí, jinak na jejich náklad v sídle insolvenčního správce.

Věřitel č. 18 AKNELA-s. r. o. podal proti usnesení včas odvolání (č. d. B-40), ve kterém uvedl, že zatím nemohou být v tomto rozsahu uspokojovány pohledávky věřitelů, protože ohledně jedné ze svých pohledávek podal dovolání k Nejvyššímu isir.justi ce.cz soudu a dosud nebylo o dovolání rozhodnuto. Podáním doručeným soudu dne 23. 5. 2016 (č. d. B-41) vzal věřitel své odvolání zpět.

S ohledem na zpětvzetí odvolání odvolací soud dle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), § 218c, § 207 odst. 2 o. s. ř. a bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona) zastavil odvolací řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. června 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná