1 VSPH 1112/2014-A-16
KSPH 69 INS 7585/2014 1 VSPH 1112/2014-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníků Petry Jarešové, bytem Wassermannova 1043/7, Praha 5 a Václava Jareše, bytem Náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, oba adresa pro doručování Pod Saharou 536, Libčice nad Vltavou o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 7585/2014-A-8 ze dne 24. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 7585/2014-A-8 ze dne 24. března 2014 se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 24. března 2014 zastavil insolvenční řízení ohledně společného insolvenčního návrhu dlužníků.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 19.3.2014 mu byl doručen společný insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud zjistil, že ohledně dlužníka a dlužnice již bylo zahájeno insolvenční řízení, a to ohledně dlužníka pod sp. zn. KSPH 69 INS 36837/2013 a ohledně dlužnice pod sp. zn. KSPH 69 INS 37149/2013. Oba návrhy dlužníků byly usneseními č.j. KSPH 69 INS 36837/2013-A-14 a č.j. KSPH 69 INS 37149/2013-A-14 ze dne 20.3.2014 odmítnuty. Proti těmto rozhodnutím se dlužníci odvolali, a proto nejsou dosud v právní moci. Z tohoto důvodu soud prvního stupně dovodil s odkazem na ust. § 103 a § 83 o.s.ř., že dřívější insolvenční návrhy tvoří překážku zahájeného řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a pouze uvedli, že požadují, aby bylo pokračováno v řízení ohledně jejich společného insolvenčního návrhu. Podáním doručeným soudu 25.6.2014 dlužníci vzali společný návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům: -2-KSPH 69 INS 7585/2014

Z ust. § 129 odst. 1 a ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona plyne, že insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a pokud k takovému zpětvzetí insolvenčního návrhu dojde, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. Podle § 222a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Jelikož v průběhu odvolacího řízení vedeného o včasném odvolání dlužníků proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního návrhu vzali dlužníci svůj insolvenční návrh zpět, postupoval odvolací soud podle § 222a odst. 1 o.s.ř. a § 130 odst. 1 insolvenčního zákona, napadené usnesení zrušil a rozhodl, že se řízení zastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková