1 VSPH 1111/2012-A-45
KSLB 76 INS 6645/2011 1 VSPH 1111/2012-A-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Mgr. Ingrid Pichertové, bytem Žižkovo nám. 1078/4, Liberec, adresa pro doručování: Škroupova 471, Hradec Králové, zast. advokátem JUDr. Milanem Kestlem, sídlem Praha 1, Bolzanova 1, zahájené na návrh Jana Stratílka, bytem Malířská 234/10, Praha 7, zast. advokátem Mgr. Markem Prchlíkem, sídlem Nad Šárkou 1205/70, Praha 6, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 6645/2011-A-37 ze dne 17. července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 6645/2011-A-37 ze dne 17. července 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 6645/2011-A-37 ze dne 17.7.2012 rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek Mgr. Ingrid Pichertové (dále jen dlužnice) a na její majetek se prohlašuje konkurs, jenž bude projednáván jako konkurs nepatrný (body I. až III. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Janu Horákovou (bod IV. výroku), rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužnicí a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body VI. a IX. výroku), vyzval věřitele, kteří hodlají popřít pravost, výši a pořadí pohledávek jiných věřitelů, aby tak učinili ve stanovené lhůtě na předepsaném formuláři (bod VII. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužnici, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužnici, ale insolvenčnímu správci (bod VIII. výroku), na den 11.9.2012 nařídil přezkumné jednání, na něž předvolal dlužnici a insolvenčního správce, a svolal schůzi věřitelů (body X. až XII. výroku), dlužnici uložil, aby do 10 dnů sestavila a insolvenčnímu správci odevzdala seznamy svého majetku a závazků (bod XIII. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu do 15 dnů před přezkumným jednáním předložil seznam přihlášených věřitelů (bod XIV. výroku), a rozhodl, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 19.4.2011 bylo na návrh Jana Stratílka (dále jen navrhovatel) zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel osvědčil, že má za dlužnicí splatnou pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 16.6.2008 upravené dodatky ze dne 26.10.2009 a 28.12.2009, již navrhovatel vyčíslil částkou 203.360,34 Kč na jistině, s příslušenstvím a smluvní pokutou. K doložení pohledávky předložil navrhovatel kopii smlouvy o půjčce včetně dodatků a kopii notářského zápisu o uznání dluhu. Jako další věřitele dlužnice navrhovatel označil SECHMET, a.s., sídlem Olomouc, Horní náměstí 14/17, IČO 27826112 s vykonatelnou pohledávkou ve výši 12.060.000,-Kč splatnou déle než

3 měsíce a HYLP real estate, s.r.o., sídlem Šumperk, Starobranská 327/4, IČO 28574061 s vykonatelnou pohledávkou ve výši 4.000.000,-Kč splatnou déle než 90 dní.

Soud I. stupně shledal pohledávky navrhovatele a nejméně jednoho dalšího věřitele dlužnice jako osvědčené se splatností delší než 30 dnů. Vzhledem k tomu, že dlužnice ani přes výzvu soudu nepředložila řádný seznam majetku, závazků a zaměstnanců a pohledávky navrhovatele a dalšího věřitele jsou po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů, dospěl soud k závěru, že dlužnice není schopná své závazky splnit a je v úpadku ve formě insolvence.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání toliko namítala, že její úpadek nebyl osvědčen. Bližší odůvodnění svého odvolání se dlužnice zavázala odvolacímu soudu podat dodatečně, to však ani přes výzvu odvolacího soudu doručenou dne 16.9.2012 osobně dlužnici a dne 26.9.2012 jejímu právnímu zástupci neučinila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 105 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle § 136 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Z přihlášek věřitelů a upraveného seznamu přihlášek po přezkumném jednání, které se konalo dne 11.9.2012, vyplývá, že kromě přihlášky navrhovatele (P1) své pohledávky přihlásili ještě věřitelé HYLP real estate, s.r.o. (P2)-pohledávku vykonatelnou ve výši 4.000.000,-Kč, SECHMET, a.s. (P3)-pohledávku ve výši 13.030.924,40 Kč, z toho jako pohledávku vykonatelnou 12.060.000,-Kč, Hypoteční banka, a.s. (P4)-pohledávku ve výši 4.351.883,25 Kč, Finanční úřad v Liberci (P5)-pohledávku vykonatelnou ve výši 166.511,-Kč, Finanční úřad v Hradci Králové (P6)-pohledávku vykonatelnou ve výši 1.590,-Kč, CZ Credit Real, k.s. (P7)-pohledávku ve výši 2.481.534,25 Kč a František Bašta (P8)-pohledávku ve výši 19.014,77 Kč.

Předmětem insolvenčního řízení, jež se zahajuje insolvenčním návrhem, je rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku dlužníka). V případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem je pak osvědčení jeho splatné pohledávky za dlužníkem především průkazem jeho legitimace požadovat, aby insolvenční soud tvrzený úpadek dlužníka zkoumal (aktivní legitimace).

V daném případě je zřejmé, že závěr soudu o tom, že navrhovatel prokázal existenci svých splatných (a vykonatelných) pohledávek za dlužnicí, je správný, neboť navrhovatel svoji pohledávku doložil smlouvou o půjčce ze dne 16.6.2008, splatnou dle dodatku č. 2 ze dne 28.12.2009 dne 31.1.2010, kterou dlužnice dle svého prohlášení došlého insolvenčnímu soudu dne 16.5.2011 učinila ve výši 250.000,-Kč k době podání insolvenčního návrhu nespornou.

Dlužník je podle § 3 odst. 1 a 3 IZ v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Z výše uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně postavil svůj závěr o zjištění úpadku dlužnice ve formě insolvence na tom, že vůči dlužnici mají vedle navrhovatele splatné peněžité pohledávky další věřitelé označení navrhovatelem, tedy HYLP real estate, s.r.o. (P2) ve výši 4.000.000,-Kč a SECHMET, a.s. (P3) ve výši 12.060.000,-Kč. Tito věřitelé dokládali existenci svých vykonatelných pohledávek v podaných přihláškách, z nichž vyplývá, že pohledávka HYLP real estate, s.r.o. měla vzniknout na základě smlouvy o zprostředkování ze dne 30.10.2009 uzavřené ve formě exekutorského zápisu sp. zn. 144 EZ 4/10 sepsaném dne 16.6.2010 exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem a pohledávka SECHMET, a.s. byla přiznána tomuto věřiteli vůči dlužnici pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 9 T 13/2009 ze dne 14.6.2010 ve znění rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 12 To 25/2011-1216 ze dne 5.10.2010 jako náhrada škody a náklady trestního řízení osoby poškozené.

Z insolvenčního spisu dále vyplývá, že soud I. stupně vyzval dlužnici usnesením ze dne 22.4.2011 (A-5) k předložení seznamu závazků, majetku a zaměstnanců do 7 dnů od doručení výzvy. Usnesení obsahovalo řádné poučení o následcích nesplnění výzvy soudu a bylo dlužnici doručeno dne 9.5.2011 do vlastních rukou. Dlužnice soudu předložila ve vyjádření dne 16.5.2011 a 17.5.2011 seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců, který však neobsahoval přesné označení všech pohledávek dlužnice (chybí uvedení jejich důvodu, dobytnosti a v některých případech i jejich přesné výše) ani jejích závazků (není úplný a neobsahuje vždy stanovisko dlužnice, zda je uznává).

Aniž by odvolací soud nařizoval jednání s ohledem na splnění podmínek § 94 odst. 3 IZ, dospěl na základě skutkových zjištění učiněných soudem prvního stupně jakož i obsahu insolvenčního spisu i odvolací soud k závěru, že dlužnice je v úpadku.

Ustanovení § 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

Pokud jde o úpadek dlužnice ve formě platební neschopnosti, má jej odvolací soud shodně se závěry soudu I. stupně za osvědčený z toho, že navrhovatel doložil svou splatnou pohledávku za dlužnicí, která byla dlužnicí co do výše 250.000,-Kč učiněna nespornou a současně byla zjištěna vykonatelná pohledávka alespoň jednoho dalšího věřitele, v daném případě SECHMET, a.s. (P3) ve výši 13.030.924,40 Kč vyplývající z pravomocného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 9 T 13/2009 ze dne 14.6.2010 ve znění rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 12 To 25/2011-1216 ze dne 5.10.2010 z titulu náhrady škody a nákladů trestního řízení osoby poškozené vůči dlužnici se splatností delší 90 dnů a dalších věřitelů, kteří své vykonatelné pohledávky přihlásili (Finanční úřad v Liberci, Finanční úřad v Hradci Králové). Výše těchto vykonatelných pohledávek odůvodňuje též závěr o tom, že je nelze na základě údajů o majetku dlužnice uspokojit návrhem na výkon rozhodnutí nebo exekucí.

Závěrem shrnuto, soud prvního stupně měl úpadek dlužníka správně osvědčen podle § 3 odst. 1 IZ (z důvodu existence splatných pohledávek navrhovatele a dalšího známého věřitele dlužnice) a lze na něj usuzovat i podle § 3 odst. 2 písm. b), c) IZ.

Kromě toho soud prvního stupně správně zjistil, že dlužnice nepředložila na výzvu soudu řádný seznam svého majetku a závazků, protože podání ze dne 16.6. a 17.6.2011 (č.l. A-6, A-7) nesplňuje náležitosti ust. § 104 odst. 2, 3 IZ, neboť v seznamu majetku dlužnice chybí přesné označení výše a důvodu pohledávek, její stanovisko k dobytnosti pohledávek a v seznamu závazků dlužnice není údaj o jejich výši (věřitel SECHMET, a.s. a ČSOB, a.s.), zda je uznává nebo popírá co do důvodu či výše (s případným uvedením důvodu popření). Závěr soudu prvního stupně o tom, že nastaly účinky vyvratitelné právní domněnky její neschopnosti splácet závazky dle ust. § 3 odst. 2 písm. d) IZ, jsou proto správné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl též odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužnice je v úpadku ve formě insolvence, neboť je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči více věřitelům, tyto závazky jsou splatné déle než 90 dnů, není možné je vymoci výkonem soudního rozhodnutí nebo exekucí a nebyl předložen dlužnicí řádný seznam jejího majetku ani přes výzvu soudu.

Protože úpadek dlužnice ve formě insolvence byl nepochybně osvědčen, zatímco žádná překážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku zjištěna nebyla, postupoval odvolací soud proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu a usnesení insolvenčního soudu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 6. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová