1 VSPH 1110/2012-P22-8
MSPH 77 INS 2474/2012 1 VSPH 1110/2012-P22-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka: Evžen Kramer, podnikající pod obchodní firmou GASTRO-HYGIENA, r.č. 850927/1210, IČO 86898957, místem podnikání Ke Škole 1397/3, Praha 11, Chodov, o odvolání Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO 49240901, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 2474/2012-P22-2 ze dne 26. června 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 2474/2012-P22-2 ze dne 26. června 2012 se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele Raiffeisenbank, a.s. se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze odmítl přihlášku věřitele Raiffeisenbank, a.s. (dále jen věřitel) pro opožděnost a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že usnesením č.j. MSPH 77 INS 2474/2012-A-19 ze dne 19.4.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a v tomto rozhodnutí vyzval věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku a současně je poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den lhůty připadl na 21.5.2012, zatímco věřitel podal svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 15.6.2012, tj. po marném uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Cituje ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) dospěl k závěru, že jsou naplněny podmínky, pro něž se k přihlášené pohledávce nepřihlíží, a proto přihlášku pohledávky podle § 185 IZ odmítl a zároveň vyslovil, že účast věřitele v insolvenčním řízení právní mocí napadeného usnesení končí.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška neodmítá, s odůvodněním, podle něhož nelze k jeho tíži přičítat, že insolvenční soud neoznačil dlužníka v insolvenčním rejstříku také rodným číslem, jak upravuje ustanovení § 420 IZ, a že zveřejnění takto neúplného označení dlužníka nemohlo mít zákonné účinky pro běh lhůty 30 dnů k podání přihlášky pohledávek. Dále tvrdil, že dlužník nebyl v insolvenčním rejstříku ani správně označen, neboť namísto příjmení Kramer byl původně označen jako Kamer , a to až do vydání opravného usnesení (A-20).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 420 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození (odst. 1). Údaje podle odstavce 1 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (odst. 2).

Zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů o insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku (ISIR). Rejstřík je podle ustanovení § 419 odst. 1 IZ součástí informačního systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (jedním z více systémů), veřejně přístupné na internetu.

Údaje o osobě, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ), vychází z identifikátorů osob (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Tento zápis soud provádí z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována (srov. též ustanovení § 153a odst. 1 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, které výslovně odkazuje na povinnou lustraci identifikačního čísla ve veřejných seznamech-RES-http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp, ARES -http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ apod.).

Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z toho, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří ve svých evidencích vedou údaje o svých dlužnících, fyzických osobách podle rodného čísla, mají právo-vzhledem k tomu, že jde o údaj, který bez pochybností identifikuje osoby-porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně určitého dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 19.4.2012 č.j. MSPH 77 INS 2474/2012-A-19 uveřejněném v insolvenčním rejstříku téhož dne, vyzval soud pod bodem IV. výroku věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky u Městského soudu v Praze s poučením, že přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je uveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.justice.cz. V uvedeném usnesení je označen dlužník jménem, příjmením, adresou, rodným číslem a IČO. Označení jména dlužníka zní Kamer . Dále z usnesení č.j. MSPH 77 INS 2474/2012-A-20 ze dne 7.5.2012 vyplývá, že chybné označení příjmení dlužníka bylo opraveno na Kramer . Z výpisu historie seznamu jmen rejstříku ISIR konečně odvolací soud zjistil, že údaj o osobě dlužníka byl změněn dne 11.7.2012 tak, že bylo opraveno příjmení dlužníka a vloženo jeho rodné číslo.

Z uvedeného vyplývá, že k vydání opravného usnesení (A-20) došlo dne 7.5.2012. S ohledem na datum podání přihlášky věřitele by proto tato skutečnost neměla na hodnocení opožděnosti jeho přihlášky vliv, neboť i kdyby lhůta 30 dnů k podání přihlášky počala věřiteli běžet dne 8.5.2012, jeho přihláška by i tak byla podána po jejím uplynutí. Jinak je tomu však v případě dodatečného zveřejnění informace o rodném čísle dlužníka. Rodné číslo dlužníka byl insolvenční soud povinen zjistit z úřední povinnosti a uveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení. V rozporu s tím však insolvenční soud rodné číslo dlužníka do systému ISIR zapsal až dne 11.7.2012, ačkoliv lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku měla skončit 21.5.2012. Do uplynutí této lhůty však nebylo možné vyhledat dlužníka podle jeho rodného čísla porovnáním klientské databáze věřitele s údaji v systému ISIR.

Protože odvolatel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že mu lhůta k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že by informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak vysvětleno výše-ve smyslu § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. Protože věřitel přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem dříve, než došlo ke zveřejnění informace o rodném čísle dlužníka v insolvenčním rejstříku, učinil tak včas.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 27. srpna 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová