1 VSPH 1106/2013
KSPL 54 INS 1452/2011 1 VSPH 1106/2013 B 186 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním iízení dlužníka: Soukromá stiední um'leckoprmyslová škola PlzeÜ Husova, s.r.o., I+O 26384604, sídlem PlzeÜ, Husova 1126/43, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 1452/2011 B 179 ze dne 28. kv'tna 2013, za úasti státního zastupitelství, t a k t o : I. Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 1452/2011 B 179 ze dne 28. kv'tna 2013 se o d m í t á . II. Soudce JUDr. Miloš Benetka není vylouen z projednávání a rozhodnutí v'ci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 54 INS 1452/2011. O d v o d n ' n í : Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zamítl návrh dlužníka, aby soud odmítl piihlášku pohledávky v'iitele . 17 ADENRIX INVESTMENTS LIMITED. V odvodn'ní usnesení soud zejména uvedl, že podáním dorueným dne 4.4.2013 se dlužník domáhal odmítnutí piihlášky v'iitele . 17 z dvodu jejího fiktivního pievodu z pvodního v'iitele WPB Capital, spoiitelní družstvo na v'iitele . 17, piiemž nedošlo k úhrad' ceny za pievod pohledávky. Soud zjistil, že piihlášku pohledávky v'iitele . 17 nepopiel insolvenní správce ani dlužník, nebyly shledány její vady a neshledal žádné dvody pro její odmítnutí. Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal. Namítal, že ve v'ci rozhodl vylouený soudce JUDr. Miloš Benetka, protože nezajistil, aby vyšší soudní úiednice Mgr. V'ra Strejcová m'la platné pov'iení k provád'ní úkon v rámci insolvenního iízení, že pov'iení založené ve spise pod A 11 je neplatné, a že Mgr. Strejcová byla pov'iena jako asistent v dob', kdy nebyla jako asistent soudce jmenována. Dále dlužník namítal, že soud I. stupn' neúpln' zjistil skutkový stav a neprovedl žádný z navržených dkaz, poukázal na vady piihlášky jako chyb'jící plná moc a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a v'c piikázal k rozhodnutí jinému soudci. Vrchní soud v Praze dosp'l k záv'ru, že odvolání není piípustné. Podle § 185 IZ nastala li v prb'hu insolvenního iízení skutenost, na základ' které se podle tohoto zákona k piihlášce pohledávky nebo k piihlášené pohledávce nepiihlíží, insolvenní soud odmítne piihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání piípustné a které se doruuje zvlášo piihlášenému v'iiteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti n'mu mže podat jen piihlášený v'iitel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto v'iitele v insolvenním iízení koní; o tom insolvenní soud piihlášeného v'iitele uv'domí ve výroku rozhodnutí. Podle § 11 odst. 1 IZ pii výkonu dohlédací innosti insolvenní soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají prb'hu insolvenního iízení, iní opatiení potiebná k zajišt'ní jeho úelu a ukládá povinnosti týkající se innosti jednotlivých subjekt. Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenní soud uinil pii výkonu dohlédací innosti vetn' piedb'žných opatiení, není odvolání piípustné, pokud zákon nestanoví jinak. V daném piípad' soud I. stupn' napadeným usnesením rozhodl o návrhu dlužníka na odmítnutí piihlášky v'iitele. Nejedná se tedy o rozhodnutí, kterým by došlo k odmítnutí piihlášky v'iitele dle § 185 IZ, jež vydává insolvenní soud ze své úiední povinnosti, ale jedná se fakticky pouze o rozhodnutí, jímž insolvenní soud reaguje zamítav' na procesní podn't úastníka iízení, pokud nedosp'l k záv'ru, že jsou skuten' dány podmínky pro odmítnutí piihlášky v'iitele dle § 185 IZ. Protože insolvenní soud nemá zákonnou povinnost o takovém podn'tu rozhodnout (insolvenní zákon takové rozhodnutí nepiedpokládá), má takové rozhodnutí soudu povahu rozhodnutí vydaného pii výkonu dohlédací innosti dle § 11 odst. 1 IZ, a odvolání proti n'mu proto piípustné není. Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) obanského soudního iádu a za použití § 7 IZ odvolání dlužníka odmítl. Pokud jde o námitku podjatosti vznesenou dlužníkem vi soudci JUDr. Miloši Benetkovi, neshledal ji Vrchní soud v Praze jako soud nadiízený Krajskému soudu v Plzni dvodnou. Podle § 14 odst. 1 a 4 obanského soudního iádu jsou soudci vyloueni z projednávání a rozhodnutí v'ci, jestliže se zietelem na jejich pom'r k v'ci, k úastníkm nebo k jejich zástupcm je tu dvod pochybovat o jejich nepodjatosti; dvodem k vylouení soudce však nejsou okolnosti, které spoívají v jeho postupu v iízení o projednávané v'ci nebo v jeho rozhodování v jiných v'cech. Podle § 15a odst. 2 v'ty prvé obanského soudního iádu je úastník povinen námitku podjatosti soudce uplatnit nejpozd'ji pii prvním jednání, kterého se zúastnil soudce, o jehož vylouení jde; nev'd'l li v této dob' o dvodu vylouení nebo vznikl li tento dvod pozd'ji, mže námitku uplatnit do 15 dn poté, co se o n'm dozv'd'l Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí (srov. napi. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. iíjna 2001, sp.zn. 29 Odo 750/2001, uveiejn'né v asopise Soudní judikatura íslo 3, roník 2002, pod íslem 48) soudcv pom'r k v'ci mže vyplývat piedevším z piímého právního zájmu soudce na projednávané v'ci. Tak je tomu bezpochyby v piípad', kdy by soudce sám byl úastníkem iízení, ao na stran' žalobce i na stran' žalovaného, nebo v piípad', že by mohl být rozhodnutím soudu piímo doten ve svých právech (napi. kdyby jinak mohl být vedlejším úastníkem). Pom'rem k v'ci se také rozumí situace, kdy soudce získal o v'ci poznatky jiným zpsobem než z dokazování pii jednání (napi. jako sv'dek vnímal skutenosti, které jsou piedm'tem dokazování), a v dsledku toho je jeho pohled na dokazováním zjišt'né skutkové okolnosti piípadu deformován jeho dalšími poznatky zjišt'nými mimoprocesním zpsobem. Soudcv pom'r k úastníkm nebo k jejich zástupcm pak mže být založen piedevším piíbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveÜ mže v konkrétním piípad' stát vztah piátelský i naopak zjevn' nepiátelský. V citovaném ustanovení (§ 14 obanského soudního iádu) jsou formulovány piedpoklady pro vylouení soudce z projednávání a rozhodnutí ve v'ci jednak pozitivn' (odst. 1 až 3), jednak negativn', když je stanoven dvod, pro který nelze námitce podjatosti vyhov't (odst. 4). Dvodem k pochybnosti o nepodjatosti soudce nemže být jeho postup v iízení a jeho rozhodování v jiných v'cech, neboo pouze tak se projevuje výkon samotného soudnictví, resp. soudní moc státu ovládaná principem soudní nezávislosti, což však neznamená, že by úastníci iízení byli vystaveni libovli soudce, neboo jeho procesní postup a rozhodování musí mít základ v zákonné úprav', jež je pro n'j závazná, a podléhají piezkumu jiným soudcem za zákonem stanovených podmínek v rámci iádných a mimoiádných opravných prostiedk. Subjektivní hledisko úastník iízení, piípadn' soudc samotných je podn'tem pro rozhodování o eventuální podjatosti, avšak rozhodování o této otázce se musí dít výlun' na základ' hlediska objektivního. K vylouení soudce z projednání a rozhodnutí v'ci mže dojít pouze tehdy, je li evidentní, že vztah soudce k dané v'ci, úastníkm nebo jejich zástupcm dosahuje takové povahy a intenzity, že i pies zákonem stanovené povinnosti nebude schopen nezávisle a nestrann' rozhodovat. Je tomu tak proto, že je tieba chránit ústavní imperativ, dle n'hož nikdo nesmí být odÜat svému zákonnému soudci (l. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), který je ochranou piedevším proti libovolnému i úelovému obsazení jednajícího soudu ad hoc. V posuzovaném piípad' nebyly zjišt'ny (z obsahu spisu se nepodávají) žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu dvod pochybovat o nepodjatosti JUDr. Miloše Benetky. Tento soudce nemá k v'ci, k úastníkm ani jejich zástupcm žádný z hlediska § 14 obanského soudního iádu významný vztah, který by mohl piedstavovat dvod k jeho vylouení z projednávání a rozhodnutí piedm'tné v'ci, piiemž dvodem pro námitku podjatosti nemže být toliko postup soudu (soudce) v rámci insolvenního iízení. Proto Vrchní soud v Praze o vznesené námitce rozhodl, jak uvedeno pod bodem II. výroku. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání piípustné. V Praze dne 1. srpna 2013 JUDr. František K u e r a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva