1 VSPH 1106/2011-P11-11
KSLB 76 INS 14041/2010 1 VSPH 1106/2011-P11-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníků Karla anonymizovano , anonymizovano , a Marcely anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Velký Valtinov č.p. 13, o odvolání věřitele č. 9 Euro Benefit, a.s., sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, IČ 25120514, zast. JUDr. Petrem Chovančíkem, advokátem, sídlem Praha 1-Nové Město, Lannova 2061/8, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 26. července 2011, č.j. KSLB 76 INS 14041/2010-P11-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 26. července 2011, č.j. KSLB 76 INS 14041/2010-P11-3, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 9 Euro Benefit, a.s. (dále jen věřitel) ve výši 407.118,10 Kč a konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 8.4.2011 (B-7) schválil oddlužení manželů Karla anonymizovano a Marcely anonymizovano (dále jen dlužníci) plněním splátkového kalendáře, že podáním doručeným soudu dne 16.3.2011 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 407.118,10 Kč (P11), kterou na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 21.6.2011 popřeli oba dlužníci a insolvenční správce ji uznal. Věřitel se zvláštního přezkumného jednání nezúčastnil. Insolvenční správce soudu I. stupně doložil, že jej přípisem ze dne 27.6.2011 doručeným věřiteli dne 30.6.2011 vyrozuměl o popření jeho pohledávky. Věřitel v zákonem stanovené lhůtě nepodal žalobu na určení popřené pohledávky, soud proto uzavřel, že se k jeho popřené pohledávce nepřihlíží a podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) ji odmítl a věřiteli ukončil účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že mu vyrozumění insolvenčního správce dosud nebylo doručeno a lhůta k podání určovací žaloby mu proto neskončila. K důkazu označil insolvenční spis a reklamační řízení u České pošty, s.p. jež by měl dle jeho názoru iniciovat soud I. stupně a provést insolvenční správce.

K tomuto odvolání se vyjádřil insolvenční správce tak, že podal u České pošty, s.p. žádost o prověření doručení zásilky a zopakoval, že vyrozumění o popření pohledávky převzal věřitel dne 30.6.2011 a kopii doručenky zaslal soudu I. stupně dne 3.7.2011 (P11-6). Podáním ze dne 8.9.2011 (P11-9) popřel insolvenční správce tvrzení věřitele o nedoručení vyrozumění o popření pohledávky a předložil duplikát doručenky vyhotovený Českou poštou, s.p., jenž si z podnětu věřitele vyžádal.

Vrchní soud, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 410 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202 (odst. 1). Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku (odst. 2).

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 21.6.2011 (B-14) insolvenční správce uznal a dlužníci shodně popřeli věřitelovu pohledávku ve výši 407.118,10 Kč. Vzhledem k tomu, že se věřitel zvláštního přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce zaslal tomuto věřiteli vyrozumění o popření jeho nevykonatelné pohledávky podle § 197 odst. 2 IZ. Současně jej poučil o tom, že své právo může uplatnit žalobou na určení pohledávky u insolvenčního soudu včetně lhůt pro podání této žaloby. Insolvenční správce věřitele též poučil o následcích, pokud by věřitel žalobu nepodal, nebo pokud by žaloba insolvenčnímu soudu nedošla včas. Vyrozumění insolvenčního správce ze dne 27.6.2011 bylo věřiteli doručeno dne 30.6.2011 (B-16).

K ničím nedoloženému tvrzení věřitele, že mu vyrozumění nebylo doručeno, odvolací soud konstatuje, že v řízení byl prokázán opak, a to věřitelem potvrzenou dodejkou, jež je řádně opatřena jeho razítkem, datem dne 30.6.2011 a podpisem pracovníka advokátní kanceláře v Hradci Králové, Gočárova 806, kam byla zásilka doslána z původní adresy z Prahy 1-Nové Město, Lannova 2061/8 (B-16, P11-6 a P11-9).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce věřitele řádně vyrozuměl podle § 197 a 198 IZ o tom, že dlužníci popřeli jeho pohledávku, odvolateli nic nebránilo v tom, aby žalobu na určení popřené pohledávky včas podal a zároveň v řízení o ní uplatnil veškeré argumenty. Lhůta 30 dnů k podání určovací žaloby věřiteli začala plynout dne 1.7.2011 a skončila v pondělí dne 1.8.2011. Věřitel však žalobu na určení popřené pohledávky u insolvenčního soudu nepodal. Ohledně popřené pohledávky tedy nastal podle § 198 odst. 1 IZ nezvratně následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je zcela v poměrech věřitele, jestliže z poučení insolvenční správkyně nevyvodil odpovídající závěry.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Praze dne 13. září 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová