1 VSPH 11/2016-A-25
KSUL 79 INS 6871/2015 1 VSPH 11/2016-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníků-manželů: a) Václav Fišer, nar. 10. července 1972, b) Světlana Fišerová, nar. 27. listopadu 1970, oba bytem Jílové, Na Rovině 249, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 6871/2015-A-9 ze dne 28. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 6871/2015-A-9 ze dne 28. května 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení manželů-dlužníků Václava Fišera a Světlany Fišerové pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 17.3.2015 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. V souladu s § 108 IZ byla dlužníkům usnesením ze dne 4.5.2015 (A-8) uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení, které bylo dlužníkům doručeno dne 6.5.2015 vhozením do domovní schránky a právní moci nabylo dne 22.5.2014. Dotazem v účtárně soudu bylo zjištěno, že záloha zaplacena nebyla.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a namítali, že se jim dopis do schránky dostal poškozený z důvodu naschválů ze strany sousedů a že zaměstnavatel Ing. Milan Häusler nechce potvrdit mzdu. Žádali o více času do 30.6.2015.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3). Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou (odst. 4).

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 4.5.2015 (A-8) byla dlužníkům uložena povinnost společně a nerozdílně uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení, které jim bylo doručeno dne 6.5.2015 vhozením do domovní schránky.

Usnesením ze dne 14.7.2015 (A-14) soud I. stupně pro opožděnost odmítl odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 4.5.2015 a usnesení ze dne 14.7.2015 bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1424/2015-A-19 ze dne 11.11.2015.

Z obsahu spisu plyne, že ani v době rozhodování odvolacího soudu nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení uhrazena, ačkoli si dlužníci vymínili čas do 30.6.2015, který již uplynul.

Protože z obsahu spisu neplyne, že dlužníci uloženou zálohu uhradili, což ostatně dlužníci ani netvrdili, soud I. stupně nepochybil, když insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy zastavil. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. ledna 2016

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková