1 VSPH 1094/2015-P36-7
KSUL 85 INS 4432/2015 1 VSPH 1094/2015-P36-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků Jana Smatany, IČO 01453301 a Zdeňky Smatanové, oba bytem Vladimíra Majakovského 2103/17, Most, o odvolání věřitele Sberbank CZ, a.s. sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Alešem Vymazalem, sídlem Dřevařská 855/12, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 4432/2015-P36-2 ze dne 14. května 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 4432/2015-P36-2 ze dne 14. května 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 85 INS 4432/2015-P36-2 ze dne 14.5.2015 odmítl přihlášku pohledávky Sberbank CZ, a.s. (dále odvolatel) ve výši 1.107.625,19 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení Jana Smatany a Zdeňky Smatanové (dále jen dlužníci; bod I. výroku), dále konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 85 INS 4432/2015-A-9 ze dne 23.3.2015 vyzval věřitele, aby do třiceti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Zároveň je poučil, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Lhůta k přihlášení pohledávky uplynula dne 22.4.2015. Insolvenčnímu soudu byla doručena přihláška věřitele teprve dne 4.5.2015, neboť ji věřitel doručil poštou dne 22.4.2015 Krajskému soudu v Ostravě jako soudu odlišnému od soudu insolvenčního. Soud prvního stupně proto rozhodl podle § 185 insolvenčního zákona a zároveň konstatoval, že právní mocí usnesení končí účast tohoto věřitele v řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se nekončí. V odůvodnění argumentoval zejména tím, že z napadeného usnesení nelze zjistit, že skutečně jeho přihláška pohledávky byla doručena ke Krajskému soudu v Ostravě, a že mu došla poslední den lhůty pro přihlášení pohledávek, to je dne 22.4.2015. Dále není zřejmé, proč Krajský soud v Ostravě odeslal jeho přihlášku příslušnému soudu až dne 29.4.2015 a nikoliv neprodleně.

Odvolatel má za to, že v tomto případě je namístě, aby soud prominul zmeškání lhůty z omluvitelných důvodů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle § 185 insolvenčního zákona, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Ústí nad Labem, jako soud insolvenční, rozhodl o úpadku dlužníků usnesením KSUL 85 INS 4432/2015-A-9 ze dne 23.3.2015, které bylo téhož dne v 10:05 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, povolil jeho řešení oddlužením a stanovil věřitelům lhůtu třiceti dnů k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 22.4.2015. Odvolatel v přihlášce své pohledávky za dlužníky v bodě označené soud uvedl Krajský soud v Ústí nad Labem. Podle připojené obálky byla tato přihláška pohledávky odeslána Krajskému soudu v Otravě, kterému byla doručena podle podacího razítka dne 22.4.2015, tedy v poslední den lhůty. Krajský soud v Ostravě odeslal uvedenou přihlášku pohledávky Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím pošty dne 29.4.2015 a soudu prvního stupně byla doručena dne 4.5.2015.

Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp. zn. 29 NSČR 3/2012, a publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Z uvedených zjištění vyplývá, že lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dnem 22.4.2015 ale přihláška pohledávky odvolatele, která byla zaslána namísto soudu prvního stupně Krajskému soudu v Ostravě, byla soudu prvního stupně doručena až dne 4.5.2015, tedy opožděně. Podal-li věřitel svoji přihlášku nepříslušnému Krajskému soudu v Ostravě je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Krajskému soudu v Ostravě, jenž vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona soudu prvního stupně postoupil dne 29.4.20154 a soudu prvního stupně byla doručena až 4.5.2014, ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně věřitel sám.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky věřitelem je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 insolvenčního zákona přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Protože tedy ohledně přihlášky věřitele nastal dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 insolvenčního zákona, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem k Nejvyššímu soudu České republiky.

V Praze dne 20. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná