1 VSPH 109/2013-A-47
MSPH 60 INS 11664/2012 1 VSPH 109/2013-A-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Luboše Blaškovana, narozeného dne 9.4.1964, bytem Korunní 1166/41, Praha 2-Vinohrady, zast. advokátem JUDr. Martinem Köhlerem, sídlem 1. máje 535/50, Liberec III-Jeřáb, o návrhu a) Zahradní centrum pod přehradou, s.r.o., IČO 25010158, sídlem Josefino údolí 134/7, Liberec 5, zast. advokátem Mgr. Janem Válkem, sídlem Petrská 1136/12, Praha 1, b) EXPRESS MONEY, s.r.o., IČO 27268497, sídlem Pražská 13/19, Liberec 3, zast. advokátem JUDr. Janem Bacílkem, sídlem T. G. Masaryka 108, Kladno, za účasti státního zastupitelství, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 11664/2012-A-40 ze dne 19. prosince 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 11664/2012-A-40 ze dne 19. prosince 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze pod bodem I. výroku zjistil úpadek Luboše Blaškovana (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku ustanovil insolvenční správkyní JUDr. Vlastu Houdkovou, sídlem Betlémské nám. 251/2, Praha 1, pod bodem III. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužníka, pod body IV., V. a VI. výroku vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách dlužníka, a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, pod body VII., VIII. výroku nařídil konání přezkumného jednání na den 28.2.2013, po jehož skončení se bude konat schůze věřitelů, pod bodem X. výroku vyzval věřitele ke sdělení svého stanoviska k případnému zvolení za člena věřitelského výboru, pod bodem XI. výroku uložil insolvenční správkyni povinnost předložit soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek a dokladu o pojištění (bod XII. výroku), pod bodem XIII. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, pod bodem XIV. výroku konstatoval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku, a pod bodem XV. výroku uložil navrhovatelům a) a b) povinnost zaplatit společně a nerozdílně soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že Zahradní centrum pod přehradou, s.r.o. (dále jen navrhovatel a) se svým insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Podáním doručeným soudu dne 27.9.2012 přistoupil k řízení EXPRESS MONEY, s.r.o. (dále jen navrhovatel b). Navrhovatel a) tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 4.317.098,24 Kč splatnou dne 19.4.2005 a vykonatelnou na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12.4.2012, č.j. 53 Cm 115/2010-328 vzniklou z titulu ručení dlužníka za závazek společnosti ABRA CINEMA, s.r.o., zaplatit zbytek emisního kurzu akcií společnosti CZECH FINANCIAL SERVICE-CFS MEDICAL, a.s. spolu se smluveným 20% úrokem z prodlení, přičemž tato pohledávka byla navrhovateli a) postoupena původním věřitelem-společností CZECH FINANCIAL SERVICE-CFS MEDICAL, a.s. smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.2.2008. Věřitel b) tvrdil, že má za dlužníkem vykonatelnou směnečnou pohledávku ve výši 200.000,-Kč přiznanou rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12.6.2012, č.j. 23 Cm 353/2011-51, jehož právní moc nastala dne 14.7.2012. Věřitelé ve svých návrzích označili další věřitele dlužníka s pohledávkami déle než tři měsíce po lhůtě splatnosti a zároveň odkázali na četná exekuční řízení vedená proti dlužníkovi zaznamenaná na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí a navrhovali, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek z důvodu insolvence.

Z toho, že dlužník, zastoupený advokátem, se na výzvu soudu k insolvenčnímu návrhu meritorně nevyjádřil, ani nepředložil seznamy dle ust. § 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ), ačkoli lhůta k jejich předložení mu byla na jeho žádost prodloužena, usuzoval soud I. stupně, že se jedná o obstrukční jednání dlužníka. Rozhodl proto bez jednání o úpadku dlužníka z důvodu insolvence, když měl přitom za osvědčené, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit-neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí a zároveň nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ.

Dlužník se proti tomuto rozhodnutí v rozsahu bodů I., II. a III. výroku odvolal a zejména tvrdil, že nebyly splněny podmínky pro rozhodnutí soudu o úpadku bez nařízení jednání, neboť dlužník nesouhlasil ani s insolvenčním návrhem ani s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání. V odvolání též upozornil na své výhrady vůči insolvenčnímu návrhu navrhovatele a), jenž podle názoru dlužníka nesplňuje zákonné náležitosti, neboť podpis právního zástupce navrhovatele není řádně ověřen. Navrhoval proto zrušení rozhodnutí soudu I. stupně a vrácení věci k dalšímu řízení tomuto soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle § 133 odst. 1 IZ platí, že o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka lze rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže

a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo

b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

V uvedené věci vyplývá ze spisu a z insolvenčního rejstříku, že soud vyzval dlužníka k vyjádření k insolvenčnímu návrhu podanému navrhovatelem a) usnesením ze dne 17.5.2012 (A-7), na které dlužník reagoval vyjádřením ze dne 11.6.2012 (A-14), v němž vyslovil svůj nesouhlas s podaným insolvenčním návrhem (pro formální vady návrhu) a požádal o nařízení jednání ve věci, pokud insolvenční soud jeho procesní obranu nebude akceptovat. Soud I. stupně vyzval dlužníka k podání jeho vyjádření k otázce jeho tvrzeného úpadku ještě usnesením ze dne 29.6.2012 (A-20) a ze dne 3.10.2012 (A-27), v němž jej současně dle § 128 odst. 3 IZ vyzval k předložení seznamů majetku, závazků a zaměstnanců dle § 104 odst. 1 IZ. Dlužník reagoval vyjádřením ze dne 30.7.2012 (A-21), jímž se opětovně vyjádřil jen k procesním vadám insolvenčního návrhu a ze dne 27.10.2012 (A-29), v němž požádal o prodloužení lhůty k předložení povinných seznamů. O úpadku dlužníka soud rozhodl usnesením ze dne 19.12.2012 (A-40), aniž by k posouzení úpadku dlužníka a provedení dokazování nařídil jednání.

Důvodem vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka soudem I. stupně bez nařízení jednání bylo to, že soud nepovažoval dlužníkova podání (A-14, A-21), v nichž dlužník brojil toliko proti procesním vadám insolvenčního návrhu navrhovatele a), za podání, v nichž by dlužník věcně oponoval podanému insolvenčnímu návrhu. S tímto stanoviskem soudu I. stupně však odvolací soud nesouhlasí.

Úprava rozhodování o insolvenčním návrhu v insolvenčním zákoně je vybudována na zásadě, že podá-li návrh věřitel, soud k jeho projednání vždy nařídí jednání, ledaže v důsledku shodných stanovisek účastníků insolvenčního řízení (zejména navrhujícího věřitele a dlužníka) se veřejné projednání insolvenčního návrhu při jednání soudu nejeví nezbytným a rozhodnutím bez jednání nemohou být práva účastníků insolvenčního řízení dotčena. Předpokladem je rovněž skutečnost, že soud má k dispozici adekvátní důkazy, zejména listinné, na základě kterých může rozhodnout i bez jednání.

V projednávaném případě je z obsahu podání dlužníka ze dne 11.6.2012 (A-14) zřejmé, že s rozhodnutím soudu o úpadku bez nařízení jednání nesouhlasí. Dále z obsahu tohoto podání dlužníka a z jeho podání ze dne 30.7.2012 (A-21) vyplývá, že dlužník se proti návrhu na zahájení řízení brání, byť uplatňuje v tomto stavu řízení pouze námitky vztahující se k procesním náležitostem podaného insolvenčního návrhu věřitelem. Za tohoto stavu řízení však nelze dospět k závěru, že by se jednalo o nesporný úpadek, vůči němuž dlužník neodporuje. Jediným možným procesním řešením této situace je proto nařízení jednání ve věci, při kterém dlužník může svého práva na procesní obranu plně využít, a to i v případě, kdy dlužník opakovaně na výzvu soudu na vyjádření se k meritu věci nereagoval a působil v řízení průtahy.

Vzhledem k tomu, že soud I. stupně k nařízení jednání v rozporu s § 133 odst. 1 IZ nepřistoupil, je řízení před soudem I. stupně stiženo vadou, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Proto odvolací soud napadené usnesení zrušil podle § 219a odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Na soudu prvního stupně bude, aby v další fázi řízení k projednání úpadku dlužníka nařídil jednání, v rámci kterého provede navrhované důkazy a důvodnost podaného návrhu posoudí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. ledna 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová