1 VSPH 108/2012-P17-8
MSPH 78 INS 14227/2010 1 VSPH 108/2012-P17-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka MERKURIS, s.r.o., sídlem Praha 2, Korunní 859/18, IČO 25081101, zast. Mgr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem Křížkové schody 67, Mladá Boleslav, o odvolání věřitele č. 17: UniCredit Leasing CZ, a.s., sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, IČO 15886492, zast. JUDr. Jiřím Kratochvílem, advokátem se sídlem v Kladně, Váňova 3180, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 14227/2010-P17-3 ze dne 26. října 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 14227/2010-P17-3 ze dne 26. října 2011 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 17: UniCredit Leasing CZ, a.s. ve výši 285.577,-Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku č. 17 věřitele č. 17 UniCredit Leasing CZ, a.s. a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 18.3.2011 věřitel do insolvenčního řízení přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem ve výši 285.577,-Kč. Podáním ze dne 4.5.2011 předložil insolvenční správce tuto přihlášku soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní ve smyslu § 188 odst. 2 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nepřihlíží. Vady přihlášky spatřoval správce v tom, že neobsahovala vylíčení skutečností, na základě kterých pohledávka vznikla, a že není patrno, proč věřitel přihlásil částku ve výši 285.577,-Kč, když z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 20 C 36/2010-23 ze dne 7.7.2010 plyne, že věřitel má nárok na jistinu ve výši 234.109,-Kč. Dále správce namítal, že z obsahu plné moci právního zástupce věřitele ze dne 7.2.2011 plyne, že zástupce je oprávněn zastupovat věřitele v řízení o zaplacení částky 234.109,-Kč, ale v insolvenčním řízení byl uplatněn nárok na částku vyšší. Insolvenční správce namítal absenci právního důvodu přihlašované pohledávky, když věřitel do insolvenčního řízení přihlásil další pohledávku pod č. 19.

Insolvenční správce ve výzvě věřiteli k opravě a doplnění přihlášky určil k doplnění potřebných skutečností lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla věřiteli doručena dne 15.4.2011, věřitel měl přihlášku doplnit do 2.5.2011, přičemž soud zjistil, že vady přihlášky pohledávky byly odstraněny až podáním ze dne 27.5.2011, tedy po uplynutí stanovené lhůty. Proto soud postupem podle § 188 odst. 2 a § 185 IZ přihlášku odmítl. Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal. Namítal, že soud věc nesprávně právně posoudil, že podáním ze dne 25.5.2011 vady přihlášky odstranil, když uvedl, že přihlášenou pohledávku tvoří jistina ve výši 234.109,-Kč a náklady řízení ve výši 51.468,-Kč. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen. Prominutí zmeškání lhůty není podle § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud mimo jiné zjistil, že podáním ze dne 16.3.2011 věřitel do řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 285.577,-Kč z titulu kupní smlouvy/smlouvy o finančním leasingu č. 1532701629. Insolvenční správce věřitele přípisem ze dne 13.4.2011 vyzval k opravě a doplnění přihlášky pohledávky, neboť dle jeho názoru z přihlášky ani jejích příloh nelze zjistit, z jakých částek se skládá přihlášená jistina, když podle (věřitelem k přihlášce připojenému) rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 20 C 36/2010-23 ze dne 7.7.2010 byla dlužníku uložena povinnost věřiteli uhradit částku 234.109,-Kč a náklady řízení ve výši 51.468,-Kč, dále věřiteli náleží úroky z prodlení ve výši 18.897,09 Kč, přihláškou však byla uplatněna pohledávka ve výši 285.577,-Kč, přičemž dle náhledu správce jde zřejmě o součet jistiny a přiznaných nákladů řízení, bylo by však třeba, aby toto věřitel výslovně uvedl. Dále správce považoval za vadnou plnou moc pro JUDr. Kratochvíla. Věřitel měl takto zmocnit tohoto advokáta k zastupování v insolvenčním řízení proti dlužníku o zaplacení částky 234.109,-Kč, ale v přihlášce věřitel uplatnil částku 285.577,-Kč. Plnou moc proto správce považoval za neplatnou. Tato výzva byla JUDr. Kratochvílovi doručena dne 15.4.2011.

Věřitel v reakci na tuto výzvu přihlášku pohledávky doplnil, a to podáním k poštovní přepravě dne 26.5.2011, v němž mimo jiné vedle řádné specifikace pohledávky (jistina 234.109,-Kč, náklady řízení 51.468,-Kč) předložil i plnou moc pro advokáta JUDr. Jiřího Kratochvíla k přihlášení pohledávky za dlužníkem MERKURIS, s.r.o. a k následnému zastupování v insolvenčním řízení. Odvolací soud v zásadě sdílí výhrady insolvenčního správce i insolvenčního soudu vůči původní verzi přihlášky, a zároveň dovozuje, že bylo správné požadovat po věřiteli, aby se jednoznačně vyjádřil k tomu, zda správcův náhled na ni odpovídá zámyslu věřitele. Odlišně však odvolací soud nahlíží na závažnost vytýkaných vad, neboť nemá za to, že by v důsledku popsaných nepřesností nebylo lze přihlášku přezkoumat. Z jejího obsahu ve spojení s přílohami bylo totiž možné dovodit, čeho se věřitel domáhá, totiž jistiny ve výši 285.577,-Kč, takže pokud by správce, dlužník či některý z věřitelů měl za to, že uvedená suma věřiteli nepřísluší, mohl ji při přezkumném jednání popřít (např. proto, že tato částka nebyla věřiteli výše specifikovaným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 přiznána).

Zároveň musel odvolací soud vzít v potaz i tu skutečnost, že měl-li insolvenční soud pochybnosti o tom, zda je věřitel v řízení skutečně zastoupen JUDr. Kratochvílem, bylo namístě k odstranění vad přihlášky i písemného zmocnění vyzvat i věřitele samého. Pokud by totiž na výzvu insolvenčního správce JUDr. Kratochvíl vůbec nereagoval a soud se ztotožnil se závěrem správce, že (v důsledku vadné plné moci) věřitel není v řízení zastoupen, bylo by třeba požadovat po správci, aby jeho postup v režimu § 188 odst. 2 IZ směřoval přímo vůči věřiteli. Takto na věc nahlíženo je třeba na věřitelovo doplnění přihlášky nahlížet jako na včasné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, a napadené usnesení proto podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. února 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová