1 VSPH 1072/2015-B-31
KSCB 27 INS 25733/2013 1 VSPH 1072/2015-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , 586 01 Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, IČO 74111922, zastoupeného obecným zmocněncem Petrou anonymizovano , bytem 586 01 Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, korespondenční adresa: 378 33 Nová Bystřice, Vídeňská 112, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 27 INS 25733/2013-B-18 ze dne 10. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 27 INS 25733/2013-B-18 ze dne 10. března 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje. Odvolání proti bodu III. výroku usnesení se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích výše uvedeným usnesením z 10. 3. 2015 v bodu I. výroku zrušil oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano . V bodu II. výroku soud dále prohlásil konkurs na majetek dlužníka. V bodu III. výroku soud rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze 17. 1. 2014 č. j. KSCB 27 INS 25733/2013-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením, usnesením z 8. 4. 2014 na č. d. B-9 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ze zprávy insolvenční správkyně doručené soudu dne 12. 11. 2014 plyne, že dlužník nedodržuje splátkový kalendář, který byl založen na smlouvě o důchodu ve výši 5.500 Kč měsíčně. Tato částka byla zaplacena pouze v prvním měsíci splátkového kalendáře, tj. v květnu 2014. Insolvenční správkyně vyzvala podáním z 12. 9. 2014 dlužníka k plnění povinností dle splátkového kalendáře. Na tuto výzvu telefonicky reagovala matka dlužníka, která sdělila, že v období od června 2014 byl dar omylem poukazován na jiný účet a ujistila, že dar bude nadále plněn a dluh doplacen. V měsíci září ani říjnu však dar opět poukázán nebyl. Insolvenční správkyně proto navrhla postup podle § 418 insolvenčního zákona, tj. schválené oddlužení zrušit a rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem. K datu 12. 11. 2014 činil dluh na splátkovém kalendáři částku 25.934 Kč a 9.746 Kč na odměně a náhradě hotových výdajů. Dlužník nepředložil žádný návrh na doplacení dluhu na splátkovém kalendáři a garanci jeho dalšího plnění.

Na jednání insolvenčního soudu insolvenční správkyně uvedla, že se nic nezměnilo, dluh ke dni 2. 3. 2015 na splátkovém kalendáři činil přibližně 55.000 Kč. Dlužník je podnikatel a insolvenční správkyni předložil součet svých příjmů a výdajů z podnikatelské

činnosti za období roku 2014. Podle tohoto přehledu činily příjmy dlužníka 517.683 Kč a výdaje související s podnikatelskou činností dlužníka částku 422.946 Kč. Z této skutečnosti je zcela nepochybné, že z příjmů dlužníka z podnikatelské činnosti nelze provádět žádné srážky na plnění splátkového kalendáře. Dlužník mimo svou podnikatelskou činnost studuje posledním rokem na středním odborném učilišti v Jindřichově Hradci. K dotazu soudu sdělila matka dlužníka, jako jeho obecná zmocněnkyně, že uvedenou situaci navrhuje řešit tak, že si ona půjčí částku 55.000 Kč a doplatí dluh na splátkovém kalendáři. Pokud jde o další zajištění plnění splátkového kalendáře, uvedla, že dlužník po maturitě v červnu 2015 nastoupí do zaměstnání a z příjmů z pracovního poměru bude plněn splátkový kalendář. K dotazu soudu, zda již má dlužník zajištěno nějaké zaměstnání a zda eventuálně výše mzdy v tomto zaměstnání umožní nejen plnění splátkového kalendáře, ale i doplacení dalšího vzniklého dluhu, uvedla, že kdyby se nepodařilo dlužníku nastoupit do pracovního poměru či mzda dlužníka by neskýtala možnost plnění splátkového kalendáře, doplatila by splátky rodina. V této chvíli není předpoklad, že by dárkyně plnila částku 5.500 Kč měsíčně.

Soud dovodil, že dlužník neplní splátkový kalendář a ke dni vydání rozhodnutí má dluh na splátkovém kalendáři a odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně přesahující částku 55.000 Kč. Plnění splátkového kalendáře je založeno na daru 5.500 Kč měsíčně, který však byl na plnění splátkového kalendáře zaslán pouze v prvním měsíci po schválení oddlužení v květnu 2014. Od této doby za trvání splátkového kalendáře, tzn. 11 měsíců, nebyl již dar poskytován a dle vyjádření matky dlužníka není ani předpoklad, že by byl nadále poskytován. Z příjmů z podnikání dlužníka není možné provádět ve prospěch plnění splátkového kalendáře žádné srážky. Rovněž další plnění splátkového kalendáře je zcela nejisté a nepravděpodobné, když dlužník v současné době stále studuje a tvrzení matky dlužníka o nástupu do zaměstnání po maturitě v červnu letošního roku je zcela neurčité a mlhavé. Ani v případě, že by dlužník v budoucnu nastoupil do pracovního poměru, není dána žádná záruka, že by v pracovním poměru dosahoval příjmů, ze kterých by bylo možno činit srážky v takové výši, aby byl doplacen dluh na splátkovém kalendáři a zajištěno jeho pravidelné další placení. Dlužník tak naplnil skutkovou podstatu ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona, soud proto podle uvedeného ustanovení schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem. Podle § 314 insolvenčního zákona pak soud rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, neboť dlužník splňuje kritéria stanovená zákonem pro tento způsob projednávání konkursu.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním z 24. 3. 2015, ve kterém uvedl, že je podává v plném rozsahu. Podle názoru dlužníka nebyl dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení po tak krátké době; domnívá se, že je schopen splnit oddlužení dle splátkového kalendáře, neboť získal zakázku v hodnotě 252.000 Kč.

Podáními z 3. 6. 2015 (č. d. B-23) a z 20. 10. 2015 (č. d. B-24) insolvenční správkyně sdělila soudu, že dlužník nezaslal žádné plnění ani nedoložil žádné zakázky či jiné příjmy.

Odvolací soud podle § 212 o. s. ř. ve spojení s § 7 a § 161 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení a po provedeném jednání dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné. Jednání se v souladu s § 101 odst. 3 o. s. ř. konalo v nepřítomnosti dlužníka, který se bez omluvy nedostavil.

Podle § 418 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle odst. 2 uvedeného ustanovení Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. Podle odst. 3 Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle odst. 4 Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ztratí-li dlužník zaměstnání, nelze to pokládat za důvod pro osvobození od placení pohledávek, ani to neznamená, že by dlužník byl zbaven povinnosti dostát svým závazkům (blíže viz usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. KSPH 55 INS 1199/2009, 3 VSPH 607/2010-B ze dne 29. 9. 2010). Odvolací soud zdůrazňuje, že stejný princip musí platit při ztrátě příjmů i pro dlužníka, který je podnikatelem.

Ze zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že podstatná část splátkového kalendáře nebyla splněna, neboť byla zaplacena jediná (první) splátka dle splátkového kalendáře v květnu 2014 a od té doby dluh dlužníka na splátkách dlouhodobě narůstá a příjmy dlužníka neumožňují provádět srážky (plnění ze smlouvy o důchodu není vypláceno). Odvolací soud dodává, že z tabulky splátek, která je přílohou zprávy insolvenční správkyně z 20. 10. 2015, plyne, že v září 2015 již dluh na splátkovém kalendáři činil 73.480 Kč. Nic nesvědčí závěru, že by dlužník mohl pravidelně každý měsíc splácet ze svých příjmů částku, která je nutná pro uspokojení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů do konce pěti let splátkového kalendáře, jež by skončila v případě trvání schváleného oddlužení v dubnu 2019. Odvolací soud podotýká, že celkový součet nezajištěných pohledávek činí 836.591,25 Kč a 30 % z této částky včetně odměny a nákladů insolvenčního správce i s 21% DPH 65.340 Kč (měsíční záloha na náklady insolvenčního řízení a odměnu insolvenční správkyně činí 900 Kč, resp. s 21% DPH 1.089 Kč) dosahuje celkem 316.318 Kč.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými a právními závěry soudu prvního stupně, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, čímž byl dán důvod jak dle § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona pro zrušení oddlužení, tak i důvod dle písm. b) uvedeného ustanovení (ukázalo se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit).

Vzhledem k uvedeným závěrům soud prvního stupně postupoval po právu, když zrušil schválené oddlužení a současně dle § 418 odst. 1 insolvenčního zákona prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil body I. a II. výroku usnesení jako věcně správné.

Odvolání proti bodu III. výroku usnesení bylo odmítnuto dle § 218 písm. c) o. s. ř., protože směřovalo proti rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné. Přípustnost odvolání je vyloučena ustanovením § 314 odst. 4 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti první větě výroku tohoto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu. Proti druhé větě výroku usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. prosince 2015

JUDr. Ladislav D e r k a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová