1 VSPH 1072/2013-A-15
KSPH 39 INS 13310/2013 1 VSPH 1072/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužníka: Ing. Antonín Štefl, nar. 3. ervence 1960, bytem Miskovice 51, zahájeném k návrhu vČ itele 1. faktorská, s.r.o., IýO 26777355, sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka ýecha 413/7, zast. Mgr. Ivem Siegelem, advokátem se sídlem Praha 1, Školská 38, o odvolání vČ itele proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 39 INS 13310/2013-A-8 ze dne 20. kvČtna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 39 INS 13310/2013-A-8 ze dne 20. kvČtna 2013 se zrušuje a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodČ I. výroku zamítl insolvenní návrh vČ itele-navrhovatele a v bodČ II. výroku vyslovil, že navrhovatel nemá právo na náhradu náklad ízení.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 9.5.2013 podal navrhovatel-vČ itel návrh na zahájení insolvenního ízení dlužníka. Tvrdil, že má za dlužníkem a jeho manželkou pohledávku z titulu smlouvy o p jce ve znČní dodatku ze dne 31.5.2010, dne 14.10.2011 byla uzav ena smlouva o postoupení pohledávek na BP Integralis Limited a navrhovatel-postupitel byl ve smlouvČ ze strany postupníka povČ en pohledávku za dlužníkem spravovat a vymáhat. Protože došlo k zesplatnČní splátek, vyzval navrhovatel dlužníka k úhradČ pohledávky. Pohledávku doložil rozhodím nálezem.

Soud dovodil, že smlouva o postoupení pohledávek je neplatná, protože z ní neplynulo, které pohledávky byly postoupeny, že ve smlouvČ nebyla žádná bližší specifikace pohledávek a je tČžké urit, které pohledávky byly skutenČ postoupeny. Protože procesní oprávnČní postupitele se odvíjí od hmotnČprávního postavení postupníka a soud mČl smlouvu o postoupení pohledávek za neplatnou, dovodil, že postupitel nebyl oprávnČn za postupníka podat insolvenní návrh, a proto insolvenní návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel vas odvolal a namítal, že celá p íloha-seznam postoupených pohledávek byla s postupní smlouvou spojena parafovanou uzávČrou, že v p íloze byly pohledávky identifikovány íslem smlouvy, oznaením zástavy a jednacím íslem zápisu do katastru nemovitostí. Navrhovatel se domníval, že soud I. stupnČ nedostatenČ smlouvu o postoupení pohledávek zkoumal, uinil si ohlednČ ní nesprávné právní závČry, a proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil a zjistil úpadek dlužníka, p ípadnČ, aby napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČní a závČr m:

Podle § 103 odst. 1 IZ insolvenní návrh musí kromČ obecných náležitostí podání obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a oznaení dlužníka, kterého se týká, pop ípadČ oznaení jejich zástupc . Fyzická osoba musí být oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm (sídlem) a v p ípadČ, že jde o podnikatele, též identifikaním íslem. Právnická osoba musí být oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenní návrh obsahovat oznaení p íslušné organizaní složky státu, která za stát p ed insolvenním soudem vystupuje. V insolvenním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá (odst. 2).

Podle § 530 odst. 1 OZ na žádost postupníka m že postupitel vymáhat postoupený nárok sám svým jménem na úet postupníka. Jestliže postoupení pohledávky bylo oznámeno nebo prokázáno dlužníkovi (§ 526), m že postupitel pohledávku vymáhat pouze v p ípadČ, že ji nevymáhá postupník a postupitel prokáže dlužníkovi souhlas postupníka s tímto vymáháním.

Z obsahu napadeného usnesení plyne, že soud I. stupnČ zaujal své stanovisko o absenci aktivní legitimace navrhovatele k podání insolvenního návrhu z d vodu neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávek z d vodu její uritosti co do p edmČtu.

Z obsahu smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 14.10.2011 plyne, že podle l. 1 smlouvy je postupitel-insolvenní navrhovatel vlastníkem pohledávek, vzniklých zejména ze smluv o p jkách a ze smluv o úvČru, sjednaných v letech 2003-2011, a jejichž seznam tvo í p ílohu této smlouvy. Podle l. 2 smlouvy o postoupení pohledávek na základČ této smlouvy postupuje postupitel všechny pohledávky specifikované v l. 1 této smlouvy postupníkovi za dohodnutou cenu ve výši nominální ceny pohledávek, tj. nesplaceného z statku jistin p jek a úvČr , jejichž výše je uvedena v p íloze . 1 této smlouvy. V p íloze smlouvy o postoupení pohledávek byly pohledávky oznaeny íslem smlouvy, rozhodnutím a zastavenou nemovitostí, dále byl p ipojen seznam s ísly smluv a nominální výší ceny pohledávky.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.6.2007, sp.zn. 32 Odo 1433/2006 rozhodovací praxe Nejvyššího soudu bezvýjimenČ nespojuje naplnČní podmínky uritosti právního úkonu pouze se specifikací jeho p edmČtu v samotném textu, který obsah písemného úkonu zachycuje, proto nem že již s p ihlédnutím k uvedené judikatu e obstát závČr o tom, že jednou z podmínek platnosti smlouvy o postoupení pohledávky je to, že p evádČná pohledávka v ní musí být výslovnČ identifikována. Požadavek uritosti smlouvy o postoupení pohledávek je naplnČn i v p ípadČ, neobsahuje-li smlouva výet všech p evádČných pohledávek, pokud je z úastníky zvolených identifikaních znak nepochybné, které pohledávky (nezamČnitelné s jinými) jsou p edmČtem cesse. Na základČ shora uvedeného má odvolací soud za to, že s ohledem na možnosti identifikace pohledávek v rámci postupní smlouvy, když identifikace skrze p ílohu k postupní smlouvČ nelze vylouit, a s ohledem na to, že v p íloze byla uvedena ísla smluv postupovaných pohledávek spolu s cenou pohledávky, nelze smlouvu o postoupení pohledávky považovat za neplatnou, a na základČ toho dojít k závČru o absenci aktivní legitimace k podání insolvenního návrhu. OstatnČ, toliko pro úplnost to budiž uvedeno, mČla-li by být postupní smlouva vskutku neplatnou, pak by nositelem pohledávky nutnČ z stal odvolatel (proto, že ji neplatnou postupní smlouvou nepozbyl).

Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s. ., napadené usnesení zrušil pro nep ezkoumatelnost pro nedostatek d vod , a vČc vrátil soudu I. stupnČ postupem podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 1. srpna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva