1 VSPH 1071/2013
KSPL 27 INS 11242/2013 1 VSPH 1071/2013 A 17 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph. D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním iízení dlužníka: Pavel Auxt, nar. 1. listopadu 1964, bytem Biasy, Újezd u Svatého kiíže 51, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 27 INS 11242/2013 A 7 ze dne 24. kv'tna 2013, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 27 INS 11242/2013 A 7 ze dne 24. kv'tna 2013 se v bodech III. až V. z r u š u j e a v'c se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu iízení. O d v o d n ' n í : Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zjistil úpadek dlužníka (bod I. výroku), zamítl návrh na povolení oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil nepatrný konkurs (body III. až V. výroku), insolvenním správcem ustanovil JUDr. Josefa Cupku (bod II. výroku), konstatoval, že úinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveiejn'ní usnesení v insolvenním rejstiíku (bod VI. výroku), vyzval v'iitele k piihlášení pohledávek a sd'lení práv váznoucích na v'cech dlužníka (body VII. a IX. výroku), v bod' VIII. výroku vyzval dlužníky dlužníka k pln'ní ve prosp'ch insolvenního správce, naiídil konání piezkumného jednání a svolal schzi v'iitel (body X. a XI. výroku), dlužníkovi uložil povinnost kontaktovat insolvenního správce (bod XII. výroku), rozhodl, že rozhodnutí soudu budou zveiejÜována v insolvenním rejstiíku a na úiední desce soudu (bod XIII. výroku) a uložil povinnosti insolvennímu správci (bod XIV. výroku). V odvodn'ní usnesení soud zejména uvedl, že insolvenním návrhem ze dne 22.4.2013 se dlužník domáhal zjišt'ní úpadku a jeho iešení oddlužením pln'ním splátkového kalendáie s tím, že má 13 závazk, u jednoho z nich byl naiízen výkon rozhodnutí, jeho piíjem poskytuje piedpoklad pro jejich uspokojení. Dlužník v návrhu neuvedl, že má nemovitý majetek, tento majetek neuvedl ani v seznamu majetku. Z obsahu piíloh piiložených dlužníkem soud zjistil, že exekuním piíkazem .j. 97 Ex 8074/12 ze dne 17.9.2012 byla naiízena exekuce prodejem nemovitostí zapsaných na LV . 54 v katastrálním území Újezd u Svatého kiíže. Protože dlužník nemovitý majetek neuvedl, soud dovodil jeho nepoctivý zám'r. Soud zjistil z výpisu z katastru nemovitostí, že dlužník je vlastníkem nemovitostí st. parc. . 29 a .p. 51 na parc. . p. 29 (rodinný dm), vše zapsáno na LV . 54 pro obec a okres Újezd u Svatého kiíže, katastrální území Újezd u Svatého kiíže, u Katastrálního úiadu pro PlzeÜský kraj, katastrální pracovišt' Rokycany (dále jen nemovitosti ). Z tohoto výpisu dále soud zjistil, že bylo ziízeno, a to na základ' smlouvy ze dne 7.8.2003 s právními úinky vkladu práva ke dni 7.8.2003, zástavní právo smluvní k zajišt'ní pohledávek zástavního v'iitele Komerní banka, a.s. Soud dovodil, že dlužník si musel být v'dom naiízení exekuce na jeho nemovitý majetek a že ve prosp'ch v'iitele Komerní banka, a.s. bylo ziízeno zástavní právo k nemovitostem, z ehož soud dovodil existenci nepoctivého zám'ru dlužníka. Proto návrh na povolení oddlužení zamítl a prohlásil na majetek dlužníka nepatrný konkurs. Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal do bod III. a IV. výroku. Namítal absenci nepoctivého zám'ru, neboo m'l za to, že hypotení úv'r se ieší mimo splátkový kalendái a že nemovitosti, které jsou piedm'tem zástavního práva, nemže do svého majetku poítat a nemže s nimi jako se svým majetkem zacházet. Dodal, že má piíjem, který umožní uspokojení v'iitel, v piípad' konkursu piedpokládá uspokojení menší. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadané usnesení a iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k následujícím zjišt'ním a záv'rm: Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zietelem ke všem okolnostem lze dvodn' piedpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý zám'r, nebo b) že hodnota pln'ní, které by pii oddlužení obdrželi nezajišt'ní v'iitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito v'iitelé s nižším pln'ním souhlasí. Podle odstavce tietího téhož paragrafu na nepoctivý zám'r sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledn' dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo lena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenní iízení nebo jiné iízení iešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového iízení, nebo b) podle výpisu z rejstiíku trest v posledních 5 letech pied zahájením insolvenního iízení prob'hlo trestní iízení, které skonilo pravomocným odsouzením pro trestný in majetkové nebo hospodáiské povahy. Z obsahu spisu plyne, že piíjem dlužníka iní 20.910, K, dlužník není ženatý, má tii vyživovací povinnosti vi d'tem. Dlužník má mimo nemovitostí toliko b'žné vybavení domácnosti, dále automobil Ford Mondeo v hodnot' asi 110.000, K. Za 5 let trvání oddlužení formou splátkového kalendáie by dlužník byl s istým m'síním piíjmem ve výši 20.910, K schopen v'iitelm uhradit 51 % nezajišt'ných pohledávek vetn' zapravení nárok insolvenního správce. Pokud by dlužník byl nucen úpadek iešit konkursem, pak pii existenci stávající skladby jeho aktiv (automobil a obvyklé vybavení domácnosti v poiizovací cen' do 35.000, K) by v'iitelé dostali nepom'rn' nižší uspokojení, než jaké by mohli dostat v piípad' povolení oddlužení. Pokud jde o domn'nku nepoctivého zám'ru, je tieba zohlednit, že dlužník sice mohl a m'l v'd't, že i majetek, který je piedm'tem zástavního práva, je tieba zahrnout do seznamu majetku, ale nelze zcela vylouit, že dlužník m'l nesprávné právní pov'domí o tom, že je li nemovitost piedm'tem zajišt'ní, není již v jeho vlastnictví. Dlužník však piesto do piíloh k návrhu zaiadil exekuní piíkaz .j. 97 Ex 8074/2012 14 ze dne 17.9.2012, ve kterém údaje o existenci jeho nemovitosti byly zahrnuty. Kdyby dlužník úmysln' cht'l zabránit zjišt'ní existence svých nemovitostí, ziejm' by do piíloh k návrhu shora uvedený exekuní piíkaz nepiiložil. Odvolací soud tak na základ' shora uvedeného nemá dvod neuv'iit odvolacímu tvrzení dlužníka, že se myln' domníval, že nemovitosti, které jsou piedm'tem hypoteního zástavního práva, nemže do svého majetku pojmout. Vlastn' ve své podstat' totéž lze uvést k dlužníkovu pochybení stran neuvedení Komerní banky, a.s. co v'iitele se zajišt'nou pohledávkou, kde dlužník byl zjevn' veden mylnou úvahou, že toho není potieba, neboo nároky z hypoteního úv'ru se ieší mimo splátkový kalendái v souvislosti s jeho zajišt'ním nemovitostí . Ani v tomto selhání není v dané v'ci nutné spatiovat nepoctivý zám'r dlužníka, který v seznamu závazk uvedl jiné v'iitele s pom'rn' vysokými pohledávkami, napi. CETELEM +R, a.s. s pohledávkami ve výši 210.912, K a 121.663, K. Odvolací soud neponechal stranou ani zájem v'iitel na co možná nejvyšším uspokojení a vzal v potaz, že byl li by úpadek dlužníka iešen konkursem, dostalo by se uspokojení v prvé iad' zajišt'ným v'iitelm, piiemž s ohledem na skladbu majetku dlužníka mimo jeho nemovitosti, které jsou piedm'tem zajišt'né, nelze oekávat v'tší míru uspokojení nezajišt'ných v'iitel. Z tohoto pohledu je pro nezajišt'ní v'iitele jist' výhodn'jší piedpoklad uspokojení v rámci oddlužení pln'ním splátkového kalendáie. Jakkoli je odvolací soud piesv'den o tom, že insolvenní soud peliv' zvažoval všechny rozhodné okolnosti piípadu, piesto se pii posuzování dvodnosti odvolání z výše uvedených dvod piiklonil k tomu, že je spíše namíst' dát dlužníkovi ješt' šanci, aby svou chybu v prb'hu dalšího iízení napravil a piesv'dil nejenom insolvenní soud, ale zejména své v'iitele o tom, že jeho úmysly jsou poctivé a vskutku sm'iují k estnému vyrovnání jejich pohledávek. Na základ' t'chto zjišt'ní dosp'l odvolací soud k záv'ru, že odvolání dlužníka bylo dvodné, a proto postupoval podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.i., ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s.i., napadené usnesení v bodech III. až V. výroku zrušil a v'c v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupn' k dalšímu iízení, ve kterém soud I. stupn' posoudí podmínky pro povolení oddlužení pln'ním splátkového kalendáie. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání piípustné, jestliže na základ' dovolání podaného do dvou m'síc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 1. srpna 2013 JUDr. František K u e r a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva