1 VSPH 1069/2015-B-85
KSHK 41 INS 14403/2012 1 VSPH 1069/2015-B-85

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Krucemburk, PSČ 582 66, Jana Zrzavého 32, zastoupeného advokátem JUDr. Josefem Košmiderem, sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání dlužníka a o odvolání věřitele č. 8 Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Krchlebská 1890/6, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 41 INS 14403/2012-B-71 ze dne 4. května 2015

takto:

Odvolání dlužníka a věřitele č. 8 Pavly anonymizovano se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 4. 5. 2015 v bodu I. výroku schválil oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano plněním splátkového kalendáře. V bodu II. výroku soud uložil dlužníkovi zaplatit vyjmenovaným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenční správkyně vždy k 25. dni v měsíci, počínaje dnem 25. 6. 2015, částku ve výši 4.000 Kč z příjmů, které získá z příjmu z pronájmu nemovitostí, po odečtení měsíčních plateb 900 Kč insolvenční správkyni. V bodu III. výroku soud určil, že první splátka bude zaplacena k 25. 6. 2015. Soud dále v bodech IV. až XI. výroku stanovil další povinnosti související se schválením oddlužení.

Body I. a II. výroku usnesení odůvodnil soud tím, že dne 13. 6. 2012 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka. Usnesením z 12. 10. 2012 č. j. KSHK 41 INS 14403/2012-A-17 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením z 22. 1. 2015 na č. l. B-7 soud schválil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Dne 22. 4. 2015 se konalo jednání o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, neboť ohledně nemovitosti, která měla být v rámci oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zpeněžena, je veden soudní spor. Usnesením z 25. 10. 2013 na č. l. B-32 soud udělil insolvenční správkyni pokyn k vynětí této nemovitosti z majetkové podstaty. Vzhledem k uvedenému navrhl dlužník změnu způsobu oddlužení, a to plněním splátkového kalendáře. Při jednání pak navrhl částku 4.000 Kč, kterou dlužník získává z pronájmu nemovitostí. Dále dlužník pobírá invalidní důchod 8.398 Kč a příspěvek na mobilitu 400 Kč. Insolvenční správkyně uvedla, že částka 4.000 Kč bude pro účely oddlužení dostatečná. Dlužník v tom případě uhradí přibližně 45 % zjištěných pohledávek.

Soud proto rozhodl o změně způsobu oddlužení dlužníka na oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužníkovi uložil, aby prostřednictvím insolvenční správkyně po dobu následujících pěti let od právní moci tohoto usnesení platil nezajištěným věřitelům vždy k 25. dni měsíce (počínaje 25. 6. 2015) částku ve výši 4.000 Kč, které získá z příjmů z pronájmu nemovitostí, a to v poměru podle výše jejich zjištěných pohledávek. Dne 27. 4. 2015 pak byl soudu doručen přípis právního zástupce dlužníka, ve kterém dlužník žádá o snížení splátky na částku 2.500 Kč. Při této výši splátky by ovšem bylo za pět let uhrazeno pouze přibližně 21 %. Nedošlo by tedy k naplnění zákonné podmínky úhrady 30 % nezajištěných pohledávek za pět let. Souhlas věřitelů s nižším plněním dlužník nepředložil. Částku 4.000 Kč navrhl sám dlužník.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolání odůvodnil tím, že nesouhlasí s měsíční výší splátek 4.000 Kč. Při jednání soudu sice dlužník souhlasil s využitím částky 4.000 Kč nájemného pro splácení dluhu, avšak počítal s tím, že k úhradě bude použita jen suma postačující k úhradě 30 % pohledávek. S ohledem na okolnosti věci a zdravotní stav dlužníka není nutné, aby dlužník zaplatil 45 % pohledávek. Kromě toho dlužník nesouhlasí se zařazením pohledávky Pavly anonymizovano do splátkového kalendáře, neboť její pohledávka byla přihlášena jako podmíněná úspěchem ve sporu s dlužníkem vedeném u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě sp. zn. 11 C 77/2010. Tato podmínka nebyla splněna. V doplnění odvolání z 19. 11. 2015 dlužník uvedl, že přihláška pohledávky věřitele Pavly anonymizovano spočívala v náhradě nákladů řízení a uvedený věřitel vzal svou žalobu v odvolacím řízení zpět, rozsudek soudu prvního stupně byl proto zrušen, řízení zastaveno a Pavla anonymizovano naopak hradí náklady řízení oběma žalovaným (viz přiložené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 17 Co 503/2012 z 13. 3. 2013).

Věřitel č. 8 Pavla anonymizovano napadla usnesení odvoláním, ve kterém navrhla rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolání odůvodnila tím, že nejsou dosud rozhodnuty spory o určení vlastnictví k nemovitosti a o vyklizení této nemovitosti, proto nelze považovat částku nájemného 4.000 Kč jako příjem dlužníka a je namístě vyčkat soudních rozhodnutí.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání byla podána osobami, které k odvolání nebyly oprávněny (§ 218 písm. b/ o. s. ř.) a navíc v případě věřitele č. 8 též opožděně.

Nejdříve se soud zabýval odvoláním dlužníka.

Podle § 391 odst. 2 insolvenčního zákona Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

Podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Podle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona Rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v rámci kolonky č. 15 formuláře návrhu na povolení oddlužení, podaného dne 13. 6. 2012, dlužník zaškrtl, že žádá o stanovení nižších než zákonem určených splátek, avšak neuvedl navrhovanou výši splátek ani důvody, které vedly k jeho úpadku. Soud nevyzval dle § 43 odst. 1 o. s. ř. k doplnění těchto údajů, a jak plyne i z tvrzení dlužníka, jakož i z odůvodnění napadeného usnesení, výši splátek navrhl dlužník až při jednání soudu prvního stupně dne 22. 4. 2015, a to ve výši 4.000 Kč. Tomuto návrhu soud vyhověl v napadeném usnesení, není proto splněna podmínka pro přípustnost odvolání dlužníka, stanovená v § 406 odst. 4 třetí větě insolvenčního zákona, a to nevyhovění soudu žádosti dlužníka o stanovení jiné (nižší) výše měsíčních splátek v oddlužení. Je irelevantní následná žádost dlužníka z 27. 4. 2015 o stanovení ještě nižší splátky, neboť se jedná o opožděnou žádost, ke které se nepřihlíží (§ 398 odst. 4 věty páté insolvenčního zákona) ve srovnání se žádostí dlužníka vznesenou v insolvenčním návrhu a doplněnou při jednání dne 22. 4. 2015.

Nad rámec řízení o odvolání dlužníka odvolací soud uvádí, že jak uvedl i soud prvního stupně, v případě nesplnění podmínky aspoň 50% uspokojení pohledávek věřitelů nelze vyhovět návrhu dlužníka na stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek (§ 406 odst. 4 insolvenčního zákona).

Jak plyne z § 406 odst. 4 věty třetí insolvenčního zákona, dlužník se nemůže odvolat proti zařazení konkrétní pohledávky některého z věřitelů. Měl-li dlužník námitky v tomto případě proti přihlášené pohledávce věřitele č. 8, měl ji popřít při přezkumném jednání, což neučinil. Tuto pohledávku nepopřela ani insolvenční správkyně. Nad rámec odvolací věci odvolací soud uvádí, že přihlášená pohledávka věřitele č. 8 spočívající v nepravomocně přiznané náhradě nákladů řízení věřiteli není podmíněnou pohledávkou (nárok na náhradu nákladů řízení vzniká až pravomocným rozhodnutím soudu, toto rozhodnutí je ve vztahu k takovému nároku konstitutivní na rozdíl od většiny nároků ve věci samé). Vzhledem k tomu, že ji insolvenční správkyně ani dlužník nepopřeli, stala se tato pohledávka zjištěnou (viz § 201 odst. 1 písm. a/ a § 410 odst. 2 insolvenčního zákona), soud prvního stupně proto postupoval správně, když přihlášenou pohledávku věřitele č. 8 zahrnul do splátkového kalendáře.

Vzhledem k uvedeným závěrům odvolací soud odmítl odvolání dlužníka dle § 218 písm. c) o. s. ř. jako podané neoprávněnou osobou.

Soud se dále zabýval odvoláním věřitele č. 8 Pavly anonymizovano .

Napadené usnesení bylo doručeno dle § 71 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, což se stalo dne 4. 5. 2015. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání, stanovená v § 204 odst. 1 o. s. ř., začala běžet dne 5. 5. 2015 (viz § 57 odst. 1 o. s. ř.) a skončila v úterý 19. 5. 2015, avšak odvolatelka Pavla anonymizovano odeslala své odvolání poštou o jeden den později dne 20. 5. 2015.

Věřitel Pavla anonymizovano ani nebyla oprávněna odvolání podat, což plyne z § 406 odst. 4 o. s. ř.-uvedený věřitel nehlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, ani se nejedná o věřitele, jehož námitkám uplatněným dle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona nebylo vyhověno. Odvolatel není ani věřitelem, který hlasoval proti jiné výši měsíčních splátek. Odvolání uvedeného věřitele proti usnesení bylo proto odmítnuto podle § 218a o. s. ř. pro opožděnost a i jako podané neoprávněnou osobou dle § 218 písm. b) o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. ledna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková