1 VSPH 1062/2013-B-67
MSPH 99 INS 3183/2013 1 VSPH 1062/2013-B-67

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD. v insolvenním ízení dlužníka FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., sídlem Vod anského 1184/1, Praha 6, IýO 27116255, zast. JUDr. Milanem Kestlem, advokátem, sídlem Bolzanova 1, Praha 1, v ízení do nČhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání vČ itele . 6: ZENOBIA, s.r.o. se sídlem Vod anského 1184/1, Praha 6, IýO 27402118, zast. JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem V Jirchá ích 4, Praha 1, proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 22. kvČtna 2013, .j. MSPH 99 INS 3183/2013-B-20,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 22. kvČtna 2013, .j. MSPH 99 INS 3183/2013-B-20, s e p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze odmítl popČrný úkon vČ itele ZENOBIA, s.r.o. (dále jen odvolatel).

V od vodnČní napadeného usnesení soud I. stupnČ vycházel ze zjištČní, že usnesením ze dne 13.3.2013 (A-16) byl zjištČn úpadek dlužníka FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (dále jen dlužník), že p ihláškou ze dne 10.4.2013 p ihlásil do insolvenního ízení vČ itel . 11 REVERS-IMPEKS REAL ESTATE, s.r.o. (dále jen vČ itel) své ty i pohledávky v celkové výši 8.972.704,11 K sestávající ze zajištČné pohledávky . 1 ve výši 5.427.180,-K, z nezajištČné pohledávky . 2 ve výši 1.047.664,11 K, z nezajištČné pohledávky . 3 ve výši 2.472.420,-K a z nezajištČné pohledávky . 4 ve výši 25.440,-K. Podáním ze dne 16.5.2013 pop el odvolatel p ihlášené pohledávky vČ itele . 1, 2 a 3 co do pravosti a výše (z toho pohledávku . 2 jen v ásti pro 574.795,80 K) s tím, že podmínky smlouvy byly nastaveny nevýhodnČ pro dlužníka a smlouva je neplatná pro porušení § 196a obchodního zákoníku pro rozpor s dobrými mravy, nebo vČ itel je osobou blízkou dlužníku (jednatelem dlužníka byl Mikhail Kindler a jednatelkou vČ itele je manželka Mikhaila Kindlera Natasha Kindler). KromČ toho odvolatel tvrdil, že pohledávky vČ itele zanikly jednostranným úkonem dlužníka, jenž na jejich úhradu zapoetl pohledávku, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávek s t etí osobou.

Soud I. stupnČ posoudil popČrný úkon odvolatele jako neuritý, nebo neobsahoval vylíení všech rozhodujících skuteností a nespl oval tak podmínky stanovené v § 200 odst. 1 insolvenního zákona. Neuritost popČrného úkonu spat oval soud I. stupnČ v tom, že odvolatel pop el sice t i pohledávky, avšak v kolonce formulá e urené pro pop ení jen jedné pohledávky. Podle soudu I. stupnČ odvolatel dostatenČ nespecifikoval d vody svého pop ení, neuvedl okolnosti vzniku pohledávek a nekonkretizoval ani údajnČ neplatné smlouvy. PodobnČ považoval soud I. stupnČ za nedostatené též tvrzení o neplatnosti smluv pro rozpor s § 196a obch. zák., nebo odvolatel v popČrném úkonu neuvedl, jaké konkrétní blízké osoby smlouvy uzavíraly. StejnČ tak odvolatel neuvedl, v em mČl spoívat rozpor smluv s dobrými mravy. U tvrzení zániku pohledávek zapotením soud I. stupnČ zd raznil, že nebylo specifikováno, kdy k zapotení mČlo dojít a jaké vzájemné pohledávky mČly být zapoteny. Z toho soud I. stupnČ dovodil neuritost popČrného úkonu odvolatele a podle § 200 odst. 3 insolvenního zákona popČrný úkon odvolatele odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal z d vodu nesprávného právního posouzení vČci soudem I. stupnČ a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. MČl za to, že popČrný úkon uinil ádnČ a vas na p edepsaném formulá i a se všemi pot ebnými náležitostmi. Zejména uvedl, že soud hodnotil obsah pop ení p ihlášky podané odvolatelem p íliš formalisticky, pokud jeho neuritost dovozoval ze zahrnutí pop ení t í pohledávek vČ itele do jediného formulá e. Tvrdil, že skutkové vylíení d vodu pop ení je t eba vykládat v kontextu obsahu popírané pohledávky, a proto není vadou pop ení pohledávky, pokud odvolatel neuvedl, jaká smlouva má být z jeho pohledu neplatná nebo v rozporu s dobrými mravy. Z okolností insolvenního ízení je dle odvolatele z ejmé, že se musí jednat o smlouvu o poskytnutí p íspČvku ze dne 3.3.2009 uzav enou mezi dlužníkem a vČ itelem, která je d vodem p ihlášení pohledávek vČ itele v insolvenním ízení dlužníka. Namítal, že odvolatel nebyl úastníkem právního úkonu, jímž byla zapotena pohledávka dlužníka v i vČ iteli, nem že proto listinu, z níž zapotení vyplývá, konkrétnČji oznait, a soud mČl i p es tento nedostatek tvrzení popČrný úkon odvolatele projednat. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející, a dospČl p itom k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 200 insolvenního zákona je vČ itel oprávnČn písemnČ pop ít pohledávku jiného vČ itele. Pop ení pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle obanského soudního ádu a musí z nČj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo po adí pohledávky. Pop ení pohledávky lze uinit pouze na formulá i, jehož náležitosti stanoví provádČcí právní p edpis. Podobu formulá e zve ejní ministerstvo zp sobem umož ujícím dálkový p ístup; tato služba nesmí být zpoplatnČna (odst. 1). K pop ení pohledávky p ihlášeným vČ itelem se p ihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li dorueno insolvennímu soudu nejpozdČji 3 pracovní dny p ede dnem konání p ezkumného jednání o pop ené pohledávce; § 43 obanského soudního ádu se nepoužije. Po uplynutí této lh ty již nelze mČnit uplatnČný d vod pop ení. K pop ení pohledávky uinČnému ve formČ, která v dobČ konání p ezkumného jednání o pop ené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnČní, p edložení jeho originálu, p ípadnČ p edložení písemného podání shodného znČní, se nep ihlíží (odst. 2). DospČje-li insolvenní soud k závČru, že k pop ení pohledávky p ihlášeným vČ itelem se nep ihlíží, odmítne je rozhodnutím, které m že vydat jen do skonení p ezkumného jednání o pop ené pohledávce (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 3 se doruuje zvláš vČ iteli, který pop el pohledávku, vČ iteli pop ené pohledávky, dlužníku a insolvennímu správci. Osobou oprávnČnou k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí je pouze vČ itel, který pop el pohledávku (odst. 4). Jestliže insolvenní soud pop ení pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž p ihlášený vČ itel pop el pohledávku, od rozhodnutí o zp sobu ešení úpadku, nejd íve však po uplynutí 10 dn od skonení p ezkumného jednání, za žalobu, kterou tento vČ itel uplatnil u insolvenního soudu své pop ení v i vČ iteli, který pohledávku p ihlásil (odst. 5). Jako d vod pop ení pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky p iznané pravomocným rozhodnutím p íslušného orgánu lze uplatnit jen skutenosti, které nebyly uplatnČny dlužníkem v ízení, které p edcházelo vydání tohoto rozhodnutí; d vodem pop ení však nem že být jiné právní posouzení vČci (odst. 6).

Z uvedeného ustanovení insolvenního zákona je patrné, že pop ení p ihlášené pohledávky vČ itelem je procesním úkonem, jenž musí obsahovat stejné náležitosti jako žaloba podle obanského soudního ádu, p iemž neobsahuje-li pop ení všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelné nebo neurité, nelze je opravit postupem podle § 43 obanského soudního ádu (dále jen o.s. .), nebo popČrný úkon musí spl ovat zákonné náležitosti nejpozdČji 3 pracovní dny p ede dnem konání p ezkumného jednání, jinak k nČmu soud nep ihlíží.

Tento striktní požadavek insolvenního zákona na kvalitu úkonu pop ení pohledávky vČ itelem (tedy jeho projednatelnost) vychází z požadavku hospodárnosti dalšího postupu insolvenního ízení po p ezkumném jednání, kdy dle § 200 odst. 5 insolvenního zákona je popČrný úkon vČ itele považován za incidenní žalobu o pop ení pohledávky.

Podle § 79 odst. 1 o.s. . návrh na zahájení ízení musí kromČ obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, p íjmení, bydlištČ úastník , pop ípadČ rodná ísla úastník (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, oznaení státu a p íslušné organizaní složky státu, která za stát p ed soudem vystupuje), pop ípadČ též jejich zástupc , vylíení rozhodujících skuteností, oznaení d kaz , jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z nČj patrno, eho se navrhovatel domáhá. Ve vČcech vyplývajících z obchodních vztah musí návrh dále obsahovat identifikaní íslo právnické osoby, identifikaní íslo fyzické osoby, která je podnikatelem, pop ípadČ další údaje pot ebné k identifikaci úastník ízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztah mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou. Podle § 79 odst. 2 o.s. . žalobce je povinen k návrhu p ipojit písemné d kazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formČ.

Z pop ení odvolatele ze dne 16.5.2013 (B-8) odvolací soud ve shodČ se soudem I. stupnČ p edevším zjistil, že popČrný úkon byl uinČn vas a byl uinČn na p edepsaném formulá i. Z jeho obsahu lze dále zjistit, že odvolatel pop el t i p ihlášené pohledávky vČ itele (tj. zajištČnou pohledávku . 1 ve výši 5.427.180,-K, nezajištČnou pohledávku . 2 do výše 574.795,80 K a nezajištČnou pohledávku . 3 ve výši 1.353.690,-K co do pravosti, co do výše (s tvrzením, že správná výše iní 0 K) a co do po adí (s tvrzením, že žádná z pohledávek není nezajištČná). Ke skutkovým vylíením d vodu pop ení odvolatel v kolonce . 10 uvedl pouze tolik, že podmínky smlouvy, kterou Mikhail a Natasha Kindler uzav eli s dlužníkem, byly nastaveny pro dlužníka nevýhodnČ a že smlouva je neplatná pro rozpor s § 196a obch. zákoníku a pro rozpor s dobrými mravy. Dále odvolatel tvrdil, že uvedená pohledávka zanikla jednostranným úkonem dlužníka, jenž zapoetl na její úhradu pohledávku, která mu byla postoupena t etí osobou, a která pochází z p vodní úvČrové smlouvy s Raiffaisenbank, a.s. K tČmto tvrzením odvolatel nep ipojil žádné listinné d kazy a jen oznail smlouvu o postoupení pohledávky, kterou by mČl p edložit vČ itel. Z uvedeného vyplývá, že odvolatel neuvedl ve svém pop ení pohledávky vČ itele rozhodující skutenosti, které by podávaly takový skutkový obraz d vodu pop ení pohledávky, který by umož oval jeho projednání v ízení o podané incidenní žalobČ. Jakkoli lze odvolateli p isvČdit v tom, že zahrnutí pop ení více pohledávek na jednom formulá i nevyluuje samo o sobČ možnost projednání takového pop ení p i p ezkumném jednání a následném ízení o pop ení pohledávky vČ itelem, souhlasí odvolací soud s názorem soudu I. stupnČ, že z obsahu pop ení pohledávek nevyplývá, které pohledávky vČ itele a z jakých konkrétních d vod odvolatel popírá. Zejména z jeho podání není z ejmé, ohlednČ které smlouvy namítá odvolatel neplatnost (mezi jakými subjekty mČla být uzav ena a co bylo jejím p edmČtem), z jakého d vodu popírá toliko ást pohledávek . 2 a 3, co je d vodem rozporu smlouvy s dobrými mravy a jaká pohledávka v i vČ iteli mČla být dlužníkem zapotena. Potom ovšem je správný závČr soudu I. stupnČ o tom, že pop ení pohledávek uinČné odvolatelem je neurité, nebo takto podanou žalobu by pro její vady nebylo možno projednat. Protože insolvenní zákon zapovídá vrácení podání, jímž byly pop eny vČ itelem pohledávky jiného vČ itele v insolvenním ízení, k doplnČní i opravČ (§ 200 odst. 2 insolvenního zákona), nelze k takovému úkonu odvolatele p ihlížet a je na místČ jej odmítnout (§ 200 odst. 3 insolvenního zákona).

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora dospČl odvolací soud k závČru, že soud I. stupnČ nepochybil, když napadeným usnesením odmítl pop ení, k nČmuž se pro nedostatek jeho náležitostí nep ihlíží. Proto postupoval podle § 219 o.s. . a napadené usnesení jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 22. ervence 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva