1 VSPH 1060/2014-B-37
KSPH 36 INS 9637/2012 1 VSPH 1060/2014-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci manželů-dlužníků Tibora anonymizovano , anonymizovano a Drahomíry anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Nymburk, V Kolonii 405/2, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. března 2014, č.j. KSPH 36 INS 9637/2012-B-27,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. března 2014, č.j. KSPH 36 INS 9637/2012-B-27, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zrušil společné oddlužení manželů-dlužníků Tibora anonymizovano (dále též dlužník) a Drahomíry anonymizovano (dále též dlužnice), prohlásil konkurs na majetek dlužníka a dlužnice s tím, že účinky prohlášení obou konkursů nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.2.2013 (B-17) schválil společné oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, avšak brzy poté přestali dlužníci hradit splátky v předpokládané výši a již v červenci 2013 uhradili o 31.716,18 Kč méně, než se předpokládalo. Ke zlepšení tohoto negativního stavu nedošlo ani následně, když na jednání konaném dne 27.2.2014 dlužníci uvedli, že nejsou s to platit více než 5.000,-Kč až 5.500,-Kč měsíčně, jak dosud plní. Dle sdělení insolvenčního správce Neštická-Neštický, v.o.s. (dále jen správce) jsou dosavadní splátky nedostatečné, neboť jejich minimální výše musí činit přinejmenším 10.200,-Kč měsíčně, aby bylo zajištěno alespoň minimální 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a plné uhrazení nároků správce. Důvodem propadu splátek byla skutečnost, že v průběhu oddlužení přišla dlužnice o druhé zaměstnání. Protože dlužníci neplní minimální limit splátek a v budoucnu nelze očekávat výrazné zlepšení, postupoval soud prvního stupně podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ), schválené oddlužení zrušil a na majetek každého z dlužníků prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby jim oddlužení plněním splátkového kalendáře zůstalo zachováno. Argumentovali především tím, že jim zaměstnavatel GOLGOT, s.r.o. s účinností od 1.4.2014 navýšil mzdu o 2.000,-Kč a že jejich 3 děti jsou ochotny jim přispívat na oddlužení celkovou částkou 6.000,-Kč (každé dítě po 2.000,-Kč), čímž se jejich splátky zvýší. K odvolání připojili potvrzení zaměstnavatele ze dne 31.3.2014.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud prvního stupně vystavěl napadené usnesení.

K dotazu odvolacího soudu ze dne 27.5.2014 (B-32), aby dlužníci předložili všechny smlouvy uzavřené s jejich třemi dětmi s úředně ověřenými podpisy dárců, dle nichž jim budou dárci přispívat na oddlužení celkovou částkou ve výši 6.000,-Kč měsíčně, a výplatní pásky dlužnice za měsíce březen, duben a květen 2014, z nichž bude patrné zvýšení hrubé mzdy dlužnice o částku 2.000,-Kč, a aby prokázali listinami, že již v měsíci květnu 2014 došlo k zvýšení jejich splátek pro oddlužení na částku minimálně ve výši 10.200,-Kč, dlužníci sdělili podáním ze dne 2.6.2014 (B-35), že se jejich děti rozhodly odstoupit od přislíbených darovacích smluv, neboť nechtějí být spojováni s jejich dluhy a jen občas jim vypomohou. K tomu připojili doklad o vkladu hotovosti ve výši 7.500,-Kč na účet správce u ČSOB, a.s. a výplatní pásky. Z předložených výplatních pásek vyplývá, že dlužníkova čistá mzda činila v březnu 11.865,-Kč a dubnu 11.518,-Kč a čistá mzda dlužnice činila v březnu 11.389,-Kč a v dubnu 12.197,-Kč a že dlužnice obdržela v květnu 2014 invalidní důchod ve výši 3.322,-Kč.

Ze zprávy správce ze dne 28.5.2014 (B-33) vyplývá, že dlužníci stále neplní ani minimální splátku ve výši 10.200,-Kč, že v 15. měsíci trvání oddlužení dosahuje schodek v jeho plnění již částku 73.254,49 Kč a za stávající výše splátek (u dlužníka ve výši 2.520,-Kč a 2.810,-Kč a u dlužnice ve výši 2.974,-Kč) je předpoklad, že pohledávky nezajištěných věřitelů budou uspokojeny jen ve výši 14,33 %. Dodal, že současný zaměstnavatel dlužníka Heavy machinery services, a.s. je od 21.3.2014 v úpadku, že žádné faktické navýšení splátek nezaznamenal a že jednorázovou platbu ve výši 7.500,-Kč nemůže identifikovat, není zřejmé, kdo ji složil. Z připojené tabulky vyplývá, že výše splátek v roce 2014 činila u dlužníků v lednu 5.040,-Kč, v únoru 5.294,-Kč, v březnu 3.936,-Kč, v dubnu 2.434,-Kč a v květnu 15.806,-Kč (zde byla připočítána jednorázová platba ve výši 7.500,-Kč).

Za shora popsaného skutkového stavu nemohl odvolací soud uvěřit tvrzení dlužníků, že jsou s to navýšit své splátky, když ničím neosvědčili, že budou mít v budoucnu takový pravidelný zdroj příjmů, jenž jim umožní stabilně platit splátky nejméně ve výši 10.200,-Kč měsíčně, což je nezbytné k tomu, aby splátkový kalendář mohl být ještě dodržen a nezajištěným věřitelům se dostalo alespoň minimálního plnění ve výši 30 % hodnoty jejich pohledávek.

Odvolací soud proto ve shodě se soudem prvního stupně shledal, že dlužníci od r. 2013 neplní pravidelně a řádně splátkový kalendář.

Protože správnost zjištění soudu prvního stupně postavených na zprávách správce o stavu insolvenčního řízení a na obsahu insolvenčního spisu nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu prvního stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení podle § 418 písm. b) IZ (z důvodu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit) a o prohlášení konkursu na majetek obou dlužníků, nelze vytknout žádné pochybení. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. června 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná