1 VSPH 1059/2016-A-12
KSUL 70 INS 9087/2016 1 VSPH 1059/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenční věci dlužnice Jitky Nováčkové, bytem Panenský Týnec 146, doruč. adresa A. Jiráska 193, Dobroměřice, zahájené návrhem dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 70 INS 9087/2016-A-6 ze dne 25. dubna 2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením KSUL 70 INS 9087/2016-A-6 ze dne 25.4.2016 odmítl insolvenční návrh Jitky Nováčkové (dále jen dlužnice ).

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podáním z 9.9.2016 vzala dlužnice své odvolání zpět.

S ohledem na zpětvzetí odvolání odvolací soud dle ust. § 7 insolvenčního zákona, § 218c o.s.ř. a § 207 odst. 2 o.s.ř. a bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona) zastavil odvolací řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková isir.justi ce.cz