1 VSPH 1056/2011-P3-9
KSUL 77 INS 7724/2011 1 VSPH 1056/2011-P3-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Marka Kotlára, nar. 15. dubna 1975, bytem Keblice 84, adresa pro doručování: Keblice 64, o odvolání věřitele věřitele č. 3-ČSOB Leasing, a.s., identifikační číslo 63998980, se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 7724/2011-P3-3 ze dne 5. srpna 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 7724/2011-P3-3 ze dne 5. srpna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele ze dne 14.7.2011 ve výši 131.814,-Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.6.2011 (A-12) rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, aby své dosud v insolvenčním řízení nepřihlášené pohledávky za dlužníkem přihlásili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tedy ve lhůtě do 20.7.2011. Věřitel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě sice ve stanovené lhůtě, ale adresoval ji mylně Městskému soudu v Praze namísto Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Přihláška byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem Městským soudem v Praze doručena až dne 2.8.2011 (k poštovní přepravě předána dne 1.8.2011), tedy po uplynutí přihlašovací lhůty. Proto soud přihlášku postupem podle § 185 IZ odmítl pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal, namítal, že Městský soud v Praze v rozporu s § 173 odst. 4 IZ přihlášku bezodkladně nezaslal insolvenčnímu soudu, ale učinil tak se zpožděním 15 dnů dne 1.8.2011, tedy nikoli neprodleně, a odkázal na § 128 odst. 1 IZ. Věřitel co do pojmu neprodleně odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 144/2007 a dovodil, že znamená okamžitě, bezodkladně. Dále odkázal na tento pojem vykládaný jinými právními předpisy a dovodil, že pojem neprodleně zákonodárce užívá v souvislosti s úkony, které jsou naléhavé a nesnesou odklad. Dodal, že místně nepříslušný soud nesplnil svoji povinnost a místně příslušnému soudu přihlášku nezaslal neprodleně, jak požaduje insolvenční zákon. Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a určil, že věřitel podal přihlášku pohledávky v zákonem stanovené lhůtě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 20.6.2011 (A-12) rozhodl soud I. stupně o úpadku dlužníka a současně stanovil, aby věřitelé dlužníka přihlašovali pohledávky za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tedy ve lhůtě do 20.7.2011. Předmětné usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, jež byla opatřena řádným poučením o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ.

Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. počala běžet následujícího dne po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. ode dne 21.6.2011) a její poslední den připadl na 20.7.2011.

Z obsahu přihlášky plyne, že sice je nadepsána se sp.zn. KSUL 77 INS 7724/2011 a jako soud je určen Krajský soud v Ústí nad Labem, avšak na obálce je jako adresát uveden Městský soud v Praze, navíc bylo podání adresováno k nesprávné spisové značce (MSPH 99 INS 4289/2011).

Pokud jde o lhůtu, ve které Městský soud v Praze odeslal přihlášku pohledávky soudu insolvenčnímu (podáním ze dne 1.8.2011), je sice pravdou, že přihlášku pohledávky doručenou nepříslušnému soudu má tento soud povinnost neprodleně odeslat místně příslušnému insolvenčnímu soudu, avšak insolvenční zákon již blíže nestanoví, v jaké lhůtě je povinen tento soud pochybení věřitele zjistit a odeslat soudu příslušnému. Je třeba zdůraznit, že primární odpovědnost za správnost adresy a označení soudu nese odesílající věřitel.

K tomu lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 29 NSČR 2/2010-P9-19 ze dne 26.10.2010, podle kterého sice účinky spojené s podáním přihlášky pohledávky věřitele nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (§ 173 odst. 4 IZ), z hlediska včasnosti přihlášky pohledávky (§ 173 odst. 1 IZ), tj. zachování lhůty k podání přihlášky, postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu. Stanovisko takto zaujímané dovolacím soudem se totiž uplatní především k přihláškám podávaným k poštovní přepravě, tedy u orgánu, jenž jako držitel poštovní licence má z toho plynoucí povinnost zásilky přepravovat a doručovat, zatímco soudy takovýmito orgány nejsou, přičemž je třeba respektovat výslovnou úpravu obsaženou ve čtvrtém odstavci již zmíněného § 173 IZ, dle kterého účinky spojené s podáním přihlášky u jiného soudu nastávají až dnem, kdy přihláška dojde soudu insolvenčnímu.

Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Odvolací soud proto shodně jako soud I. stupně dospěl k závěru, že ohledně přihlášky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tak dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ. Proto postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 9. září 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová