1 VSPH 105/2018
č. j. KSLB 82 INS 13680/2017 1 VSPH 105 / 2018 B 16

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Kamil anonymizovano , anonymizovano bytem Lidická 1576 / 7A, 466 01 Jablonec nad Nisou adresa pro doručování: Pastelová 1083, 460 06 Liberec

0 odvolání insolvenčního správce: Ing. Aleš Klaudy, IČO 67222544, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem, pobočky vLiberci č. j. KSLB 82 INS 13680/2017 B-10 ze dne 4. prosince 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. KSLB 82 INS 13680/2017 B-10 ze dne 4. prosince 2017 se v bodě IV. výroku mění tak, že se určuje odměna insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudyho ve výši 18.452,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhrada hotových výdajů ve výši 907,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty s tím, že částka 19.360 Kč bude uhrazena ze státního rozpočtu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č. j KSLB 82 INS 13680/2017-B 10 ze dne 4. 12. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Kamila Mikuly (dále jen dlužník) schválil zprávu o přezkumu zveřejněnou dne 31. 10. 2017 (bod 1. výroku), neschválil oddlužení dlužníka a zastavil insolvenční řízení (body II. a III. výroku), insolvenčnímu správci Ing. Aleši Klaudymu (dále jen správce) určil odměnu ve výši 4.537,50 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 907,50 Kč s tím, že odměna i hotové výdaje budou uhrazeny ze státního rozpočtu (bod IV. výroku) a zprostil správce funkce (bod V. výroku).

Vodůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníka dne 27. 6. 2017 a usnesením ze dne 23. 8. 2017 (č. d. A 11) zjistil úpadek dlužníka., povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správce do funkce. Ve stanovené lhůtě přihlásilo své pohledávky do insolvenčního řízení 41 věřitelů; nezajištěné pohledávky činí 3.007.734,11 Kč, z toho 244.102,14 Kč správce popřel, ostatní pohledávky byly v plné výši zjištěny. Dlužník nemá žádný zpeněžitelný majetek větší hodnoty, má zákonnou vyživovací povinnost k jednomu dítěti ve výši 3.500 Kč měsíčně a příjem z podnikání ve výši 30 až 35.000 Kč hrubého měsíčně dle sezóny. Předpokládaná výše uhrazení pohledávek nezajištěných věřitelů činí cca 25 % jejich pohledávek. Na základě těchto zjištění dospěl soud kzávěru, že nedostatečná výše příjmů a neexistence zpeněžitelného majetku dlužníka neumožňuje schválení oddlužení. Oddlužení proto neschválil a současně podle ust. Š 405 odst. 3 insolvenční řízení zastavil, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Odměnu správce určil podle ust. 8 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) ve výši 4.537,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty za období od srpna 2017, kdy bylo rozhodnuto o povolení oddlužení, do prosince 2017, kdy bylo zastaveno řízení (750 X 5 x 1,21). Hotové výdaje schválil ve výši 907,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty za období od srpna 2017 do prosince 2017 (150 x 5 x 1,21).

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

]. VUL 1.1.. Lvu, UA-u

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, a to výslovně proti bodu IV. výroku, jímž mu soud určil odměnu a náhradu hotových výdajů, se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu určí odměnu ve výši 18.452,50 Kč. V odvolání. argumentoval tím, že v průběhu řízení přezkoumal 46 přihlášek pohledávek uplatněných v řízení, a podle ust. $ 38 odst. 1 insolvenčního zákona má proto nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek ve výši 25 % výše stanovené vyhláškou pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek v konkursu, jež činí 1.000 Kč. Měl tak za to, že mu náleží též odměna ve výši 11.500 Kč + daň z přidané hodnoty za přezkum 46 přihlášek; celkem tedy 18.452,50 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek v konkursu. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle přechodných ustanovení článku ll bodu 1. zákona č. 64/2017 Sb. se zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 23. 8. 2017 (č. d. A 11) zjistil soud úpadek dlužníka, povolil jeho oddlužení a ustanovil správce do funkce. Správce v insolvenčním řízení přezkoumal 46 přihlášek pohledávek a předložil soudu zprávu o přezkumu ze dne 17. 10. 2017 a zprávu pro oddlužení z téhož dne. Napadeným usnesením ze dne 4. 12. 2017 neschválil soud oddlužení dlužníka a zastavil insolvenční řízení.

Z toho, co uvedeno výše, plyne, že soud prvního stupně správně určil správci odměnu za měsíce srpen až prosinec 2017 ve výši 4.537,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty, opomněl mu však přiznat odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek podle novelizovaného znění ust. Š 38 odst. 1 insolvenčního zákona. Odměna za přezkum jedné přihlášky pohledávky v oddlužení činí 250 Kč, a v daném případě tak správci náleží odměna ve výši 13.915 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Celkem správci náleží odměna ve výši 18.452,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání správce důvodným, podle ust. Š 220 odst. 1 občanského soudního řádu proto změnil napadené usnesení v bodě IV. výroku a rozhodl o tom, že odměna správce činí včetně daně z přidané hodnoty 18.452,50 Kč s tím, že bude v plném rozsahu spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 907,50 Kč uhrazena ze státního rozpočtu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.