1 VSPH 1048/2014-A-13
KSPL 65 INS 5513/2014 1 VSPH 1048/2014-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D.ve věci dlužnice Julie Gajdácsová, bytem Severní 1178, Ostrov nad Ohří, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 5513/2014-A-8 ze dne 17. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 5513/2014-A-8 ze dne 17. dubna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 65 INS 5513/2014-A-8 ze dne 17.4.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Julie Gajdácsová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 28.2.2014 doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Usnesením ze dne 13.3.2014 soud dlužnici vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení předložila úplný a řádný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů s tím, že tento seznam musí dlužnice podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný, a to z toho důvodu, že v předloženém seznamu závazků neuvedla splatnost jednotlivých závazků, ač tuto povinnost ukládá ustanovení § 104 odst. 3 insolvenčního zákona. Dlužnici bylo uvedené usnesení doručeno dne 20.3.2014. Na danou výzvu reagovala pouze tak, že opětovně předložila seznam závazků ve shodném znění, v jakém jej předložila již s podaným insolvenčním návrhem, pouze změnila označení kolonky poslední platba na placeno dne . Údaj o splatnosti všech závazků v něm tedy opět chybí.

S ohledem na výše uvedené proto soud postupoval tak, že insolvenční návrh dlužnice v důsledku nedoplnění uvedených seznamů z důvodu § 128 odst. 2 věty poslední insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že v insolvenčním návrhu uvedla, že má šestnáct věřitelů vůči nimž má dvacet dva peněžitých závazků a z toho je jeden závazek zajištěný. Na výzvu soudu insolvenční návrh řádně doplnila a v seznamu závazků uvedla datum poslední platby a uvedla, kolik měsíců jsou její závazky po lhůtě splatnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které s ním tvoří koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést.Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a proč. V seznamu závazků přitom stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužnice v seznamu závazků, připojeném k insolvenčnímu návrhu, neuvedla lhůty splatnosti jednotlivých závazků. Insolvenční soud jí proto usnesením ze dne 13.3.2014 vyzval, aby seznam závazků doplnila tak, že uvede splatnost jednotlivých závazků. Na danou výzvu dlužnice reagovala pouze tak, že opětovně předložila seznam závazků ve shodném znění, v jakém jej předložila, pouze změnila označení kolonky poslední platba na placeno dne . Údaj o splatnosti všech závazků v něm tedy opět chybí.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně správně vyzval dlužnici k doplnění seznamu závazků o lhůty splatnosti jednotlivých závazků a řádně ji poučil i o tom, jak doplnění má provést. Dlužnice přesto seznam závazků nedoplnila o lhůty splatnosti jednotlivých závazků. Proto je správný závěr soudu prvního stupně,

že dlužnice nedostála požadavkům zákona, neboť přes výzvu insolvenčního soudu nepředložila seznam závazků s uvedením lhůt splatnosti jednotlivých závazků.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pouč ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 18. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková