1 VSPH 1048/2013-A-15
KSPL 54 INS 7053/2013 1 VSPH 1048/2013-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Holešov, Pod Makovým vrchem 482, zahájeném na návrh dlužnice o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. května 2013, č.j. KSPL 54 INS 7053/2013-A-9 takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. května 2013, č.j. KSPL 54 INS

7053/2013-A-9, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni zastavil insolvenční řízení ohledně dlužnice Veroniky anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 3.4.2013, jenž nabylo právní moci dne 27.4.2013, uložil dlužnici povinnost, aby do 10 dnů od jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,--Kč, a současně ji poučil, že nebude-li záloha zaplacena, řízení zastaví, případně přistoupí k jejímu vymáhání. Protože dlužnice zálohu nezaplatila, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, zjistil její úpadek a povolil oddlužení. Tvrdila, že požadovanou zálohu zaplatila dne 22.4.2013, což dokládala podacím lístkem poštovní poukázky A České pošty, s.p.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 3.4.2013 (A-8), uložil soud I. stupně dlužnici povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho právní moci, neboť její úpadek bude řešen oddlužením. Zároveň ji poučil o následku v případě nesplnění této povinnosti.

Dlužnice vyměřenou zálohu nezaplatila, jak vyplývá ze sdělení účtárny soudu ze dne 12.6.2013 (A-11), která zkontrolovala veškeré platby došlé přes poštu v období od 22.4.2013 do 10.6.2013. Soudu I. stupně, jenž za této situace postupoval podle § 108 odst. 3 IZ a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení; ostatně požadovanou zálohu dlužnice neuhradila ani v době rozhodování odvolacího soudu.

Dlužno dodat, že vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Nutno vyjít z toho, že za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty buď zcela vyloučeno, či umožněno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovně stanoví-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení. Z toho plyne, že je-li insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ, že lze očekávat zjištění jeho úpadku a řešení úpadku konkursem, nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání zálohy v jeho průběhu. Potom nelze než insolvenční řízení zastavit.

Pokud jde o odvolací argumentaci dlužnice, že požadovanou zálohu zaplatila, konstatuje odvolací soud, že podacím lístkem poštovní poukázky A České pošty, s.p. lze prokázat toliko to, že platba byla poukázána na účet soudu, nikoliv však již to, že by soudu ve skutečnosti také došla. Jinými slovy řečeno, potvrzení o tom, že platba odešla, resp. že byla podána u pošty k přepravě, nelze zpochybnit zjištění účtárny, že platba soudu nedošla.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že po právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení může dlužnice podat nový insolvenční návrh. Pokud jde o odeslanou platbu, dlužnici nezbývá než ji u České pošty, s.p. reklamovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. července 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová