1 VSPH 1048/2012-A-22
KSCB 25 INS 6143/2012 1 VSPH 1048/2012-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Vřesce 38, 391 43 Vřesce, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. července 2012, č.j. KSCB 25 INS 6143/2012-A-11,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. července 2012, č.j. KSCB 25 INS 6143/2012-A-11, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 10.7.2012, č.j. KSCB 25 INS 6143/2012-A-11 odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka Miroslava Hrstky (dále jen dlužník) proti usnesení ze dne 3.4.2012 (A-8).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 3.4.2012 rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka (A-8). Toto rozhodnutí bylo doručeno dlužníku zvlášť vhozením do domovní schránky dne 6.4.2012. Patnáctidenní lhůta k odvolání uplynula v pondělí dne 23.4.2012, když patnáctý den odvolací lhůty připadl na sobotu 21.4.2012. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 18.5.2012, když podáno na poštu bylo dne 17.5.2012, tedy po uplynutí zákonné lhůty. Soud proto odmítl jeho odvolání jako opožděné.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, aniž by uvedl důvod podaného odvolání. Na základě pokynu odvolacího soudu vyzval soud I. stupně dlužníka, aby doplnil důvody podaného odvolání usnesením ze dne 24.8.2012 (A-17), dlužník však žádný odvolací důvod ve své odpovědi ze dne 6.9.2012 (A-18) nedoplnil. Odkázal pouze na přílohu svého odvolání došlého soudu dne 26.7.2012, která však ve spise založena není (a její připojení není vyznačeno ani na podacím razítku podatelny soudu).

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející na základě obsahu spisu, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ve smyslu ust. § 71 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu (A-8) ze dne 3.4.2012 bylo dlužníkovi doručeno vhozením do schránky dne 6.4.2012. Odvolání dlužník podal až dne 17.5.2012.

Protože lhůta k podání odvolání proti usnesení č.j. KSCB 25 INS 6143/2012-A-8 ze dne 3.4.2012 skončila dlužníkovi dnem 23.4.2012, podal dlužník své odvolání zjevně opožděně.

Soud prvního stupně tedy rozhodl správně, pokud odvolání postupem dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva