1 VSPH 1047/2014-B-64
KSPH 37 INS 13876/2011 1 VSPH 1047/2014-B-64

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníků a) Radoslava Jenči, bytem 5.května 1926, Česká Lípa a b) Moniky Jenčiové, bytem Nádvorní 1161/7, Liberec-Rochlice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-39 ze dne 25.dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-39 ze dne 25.dubna 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-39 ze dne 25.4.2014 pod bodem I. výroku zrušil oddlužení Radoslava Jenči a Moniky Jenčiové (dále dlužníci či dlužník a dlužnice), na jejich majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), který bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku), vyzval věřitele, kterým vznikla škoda v důsledku odstoupení od smlouvy o vzájemném plnění (§ 253 insolvenčního zákona) nebo od smlouvy nájemní, podnájemní nebo o výpůjčce (§ 258 insolvenčního zákona), aby náhradu škody uplatnili přihláškou pohledávky do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění (bod IV. výroku), dále uložil správkyni povinnosti za účelem dalšího vedení insolvenčního řízení (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 5.8.2011 byly soudu doručeny insolvenční návrhy dlužníka a dlužnice spojené s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-A-13 ze dne 25.11.2011 soud spojil insolvenční řízení o obou návrzích ke společnému projednání s tím, že nadále budou vedena pod sp.zn. KSPH 37 INS 13876/2011. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-A-14 ze dne 27.1.2012 soud zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením, insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Markétu Míkovou. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-10 ze dne 27.2.2012 (správně 27.3.2012) soud schválil oddlužení formou plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-23 ze dne 11.3.2013 k návrhu dlužníků a insolvenční správkyně soud změnil způsob schváleného oddlužení na oddlužení plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty. Podáním doručeným dne 29.1.2014 společnost LAMA energy a.s. navrhla zrušení schváleného oddlužení dlužníků, protože dlužníci neuhradili cenu za dodávky plynu podle smlouvy o sdružených dodávkách plynu č. 1010024333, kterou uzavřel dlužník dne 13.2.2012. Z tohoto důvodu má za dlužníkem dvě pohledávky v celkové výši 2.739,63 Kč, přičemž obě vznikly po schválení oddlužení a jsou více jak třicet dnů po lhůtě splatnosti. Dlužníci se k návrhu na zrušení oddlužení přes výzvu soudu nevyjádřili a nařízeného jednání se bez omluvy nezúčastnili. Insolvenční správkyně soudu sdělila, že v průběhu oddlužení (za 20 měsíců) byla mezi nezajištěné věřitele rozdělena částka v celkové výši 316.837,40 Kč, což představuje 62,99 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Na odměně a náhradě hotových výdajů neeviduje správkyně nedoplatek. Na nezaplaceném výživném eviduje dluh ve výši 38.037,-Kč a v současné době není hrazeno ani běžné výživné. Mezi nezajištěné věřitele byla poslední splátka rozdělena v srpnu 2013, od té doby na splátkový kalendář nebylo plněno. Dlužníci s ní nekomunikují, přehledy o svých příjmech dlužníci zasílají správkyni nepravidelně, a to až po opakovaných výzvách. Dlužnice dále insolvenční správkyni nesdělila, že přestala pobírat rodičovský příspěvek.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení. Dlužníci řádně nekomunikují ani s insolvenční správkyní, ani s insolvenčním soudem, kterému navíc nesdělují aktuální adresy svého pobytu. Jedinou změnu doručovací adresy oznámili dlužníci soudu dne 11.3.2013 (č.d. B-22), a to ve svém návrhu na změnu schváleného způsobu oddlužení. Dlužníci tak porušili svou povinnost oznamovat soudu změnu svého bydliště. Dále dlužníkům vznikly po schválení oddlužení dva závazky, z nichž jeden je více jak třicet dnů po lhůtě splatnosti. Dlužníci rovněž neplní pohledávky za majetkovou podstatou, když na výživném eviduje insolvenční správkyně dluh ve výši 38.037,-Kč a tento dluh nadále narůstá. Přestože dlužníci za dvacet měsíců trvání schváleného oddlužení zapravili 62,99 % pohledávek nezajištěných věřitelů, rozhodl soud o zrušení schváleného oddlužení, protože porušují své povinnosti podle stanoveného způsobu oddlužení, vznikají jim nové závazky po schválení oddlužení, které jsou více jak třicet dnů po lhůtě splatnosti, a jejich celkový přístup k probíhajícímu řízení je lehkomyslný a nedbalý. Zároveň soud rozhodl o prohlášení konkursu na jejich majetek, který bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení dlužník podal včas odvolání. V odvolání uvedl, že neobdržel předvolání ohledně nařízeného jednání na 15.2.2014, kde byl projednáván návrh na zrušení oddlužení podaný společností LAMA energy a.s. Proto se tohoto jednání nemohl zúčastnit. Dluh na výživném ve výši 38.037,-Kč vznikl poté, kdy ukončil činnost jeho zaměstnavatel STAVMEK, s.r.o. Dlužník si nyní našel nové zaměstnání, ale má nízký příjem, a proto není schopen hradit výživné, přičemž přispívá bývalé manželce na školu a obědy pro syna a rovněž pro dceru platí školku a obědy.

Insolvenční správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla, že v měsíci listopadu 2013 až květnu 2014 nemohla vyplatit žádné splátky věřitelům, neboť srážky z příjmů dlužníků nepostačovaly ani k úhradě pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tj. výživného. Poslední platby ve prospěch věřitelů byly provedeny za měsíc srpen 2013. Není tak možné uhradit ani pravidelné a dlužné výživné (které měl dlužník hradit k rukám dlužnice v pravidelných splátkách ve výši 2.000,-Kč) v celkové výši 45.052,-Kč. Za měsíc květen a červen 2014 pak mělo být uhrazeno pravidelné a dlužné výživné v celkové výši 15.000,-Kč. Dále předložila přehled dosud vyplacených splátek jednotlivým nezajištěným věřitelům dle schváleného oddlužení, částek vyplacených dle rozvrhového usnesení a součet těchto částek. Z uvedeného přehledu vyplývá, že do zrušení schváleného oddlužení usnesením za dvacet jedna měsíců byla věřitelům uhrazena částka v rozsahu 62,99 % jejich nezjištěných přihlášených pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-10 ze dne 27.3.2012 soud schválil oddlužení formou plněním splátkového kalendáře a usnesením č.j. KSPH 37 INS 13876/2011-B-23 ze dne 11.3.2013 došlo k návrhu dlužníků a insolvenční správkyně ke změně způsobu schváleného oddlužení na oddlužení plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty. Závazky dlužníka a dlužnice činily celkem 502.965,30 Kč. Příjem dlužníka činil 24.778,-Kč a příjem dlužnice představoval rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč. Uvedené příjmy umožňovaly, aby během pěti let dlužníci uspokojili nezajištěné věřitele v celém rozsahu. Podle zprávy insolvenční správkyně ze dne 6.11.2013 nemohla správkyně v září a říjnu 2013 vyplatit žádné splátky věřitelům, protože srážky z příjmů nestačily ani k úhradě výživného. Návrhem ze dne 29.1.2014 společnost LAMA energy a.s. navrhla zrušení oddlužení dlužníků vzhledem k tomu, že dlužníci neuhradili cenu za dodávky plynu podle smlouvy o sdružených dodávkách plynu č. 1010024333, a proto má za dlužníky dvě pohledávky v celkové výši 2.739,63 Kč. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 29.1.2014 (B-35), aby se k tomuto návrhu vyjádřili, dlužníci nereagovali.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 27.6.2014 (B-50), jež byla dlužnici doručena 2.7.2014 a dlužníkovi též 2.7.2014, aby ve lhůtě do 5.9.2014 prokázali, že si opatřili takové dodatečné měsíční příjmy, že z nich lze pravidelně hradit minimálně nároky insolvenční správkyně a pohledávky za podstatou, případně, aby prokázali listinami, že došlo ke snížení výše pohledávek za podstatou (zejména výživného) na úroveň, kterou jsou s to pravidelně hradit ze svých příjmů, a prokázali listinami, že uhradili pohledávky vzniklé jim za trvání oddlužení, dlužník předložil pouze doklad o úhradě závazku vůči věřiteli LAMA energy a.s. Žádný doklad o tom, že jsou nadále schopni plnit schválené oddlužení, nepředložili.

Z výše uvedených zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a které přes výzvu odvolacího soudu nedoznaly podstatné změny, vyplývá, že dlužníci neplní splátkový kalendář již od srpna 2013, na výživném dlužníkovi vznikl dluh ve výši 21.270,-Kč a na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně činí dluh 1.918,-Kč. Dále je ze spisu zřejmé, že dlužníci se správkyní řádně nekomunikují, dlužnice nenahlásila, že jí již není vyplácen rodičovský příspěvek, a dlužník neoznámil změnu svého bydliště.

V daném případě byli dlužníci v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučeni o všech povinnostech, k nimž byli v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázáni, i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jejich majetek. Je tak nesporné, že dlužníci neplní své povinnosti po schválení oddlužení vyplývající z ust. § 412 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona, když nevykonávají přiměřenou výdělečnou činnost a nejsou z tohoto důvodu schopni nadále plnit schválený splátkový kalendář a se správkyní řádně nekomunikují a dlužník jí neoznámil změny svého bydliště.

Odvolací soud zastává názor, že oddlužení si zaslouží výlučně dlužníci, kteří aktivně spolupracují s insolvenčním správcem a řádně plní schválený splátkový kalendář. Protože dlužníci přes vyzvu soudu neuvedli nic, čím by vyvrátili správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokážou plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Dále je zcela zjevně naplněn i další důvod pro zrušení schváleného oddlužení, a to dlužníkem zaviněný vznik dalšího splatného peněžitého závazku podle § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníků prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v napadených bodech I., II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25.září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová