1 VSPH 1046/2013-P6-11
KSHK 40 INS 19623/2011 1 VSPH 1046/2013-P6-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Rychnov nad KnČžnou, Havlíkova 136, o odvolání vČ itele HELP FINANCIAL, s.r.o., IýO 26440334, sídlem Mladá Boleslav, ýeskobratrské námČstí .p. 1321, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. listopadu 2012, .j. KSHK 40 INS 19623/2011-P6-6/celk.2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. listopadu 2012, .j. KSHK 40 INS 19623/2011-P6-6/celk.2, s e p o t v r z u j e.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku uvedeným usnesením odmítl p ihlášku vČ itele HELP FINANCIAL, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve zbývající ásti ve výši 5.300,-K a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí koní úast odvolatele v insolvenním ízení.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že dne 14.12.2011 p ihlásil odvolatel do insolvenního ízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 14.480,--K, kterou na p ezkumném jednání konaném dne 13.1.2012 pop el insolvenní správce co do výše 9.180,-K a v ástce 5.300,-K byla jeho pohledávka zjištČna. VyrozumČní insolvenního správce o pop ení pohledávky bylo odvolateli dorueno dne 18.1.2012. Usnesením ze dne 22.3.2012 (P6-5), jež nabylo právní moci dne 12.4.2012, vzal soud I. stupnČ na vČdomí ástené zpČtvzetí p ihlášky ze dne 13.2.2012 v ástce 9.180,-K. Protože po p ezkoumání pohledávky skutená výše iní ménČ než 50 % p ihlášené ástky, postupoval soud I. stupnČ podle § 178 insolvenního zákona (dále jen IZ) ve spojení s § 185 a § 198 odst. 1 IZ, nep ihlédl k pohledávce ani v rozsahu, ve kterém byla zjištČna, p ihlášku odmítl a odvolateli ukonil jeho úast v insolvenním ízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že dle § 184 IZ mohl kdykoliv za ízení vzít zpČt svoji p ihlášku, což také uinil a soud I. stupnČ to akceptoval usnesením ze dne 22.3.2012 (P6-5). Vyjád il názor, že pokud by byly vzaty v potaz též další insolvenním správcem pop ené pohledávky . 2 a . 3, nebylo by lze použít § 178 IZ, nebo každá pohledávka byla p ihlášena jako samostatný nárok a nejedná se tedy o pop ení p es 50 % výše jedné pohledávky . Odmítnutí své p ihlášky považoval za nesprávné, nebo jeho úast v insolvenním ízení by mČla být zachována právČ ve výši 5.300,-K.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené rozhodnutí i ízení jemu p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m: Podle § 178 IZ bude-li po p ezkoumání postupem podle tohoto zákona p ihlášená pohledávka zjištČna tak, že skutená výše p ihlášené pohledávky iní ménČ než 50 % p ihlášené ástky, k p ihlášené pohledávce se nep ihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištČna. VČ iteli, který takovou pohledávku p ihlásil, insolvenní soud uloží, aby ve prospČch majetkové podstaty zaplatil ástku, o kterou p ihlášená pohledávka p evýšila rozsah, ve kterém byla zjištČna.

Podle § 185 IZ jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 198 odst. 1 IZ vČ itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena insolvenním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na urení u insolvenního soudu do 30 dn od p ezkumného jednání; tato lh ta však neskoní d íve než uplynutím 15 dn od doruení vyrozumČní podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvennímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lh tČ insolvennímu soudu, k pohledávce pop ené co do pravosti se nep ihlíží; pohledávka pop ená co do výše nebo po adí je v takovém p ípadČ zjištČna ve výši nebo po adí uvedeném p i jejím pop ení.

Odvolací soud je toho názoru, že citovaná ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ je t eba aplikovat jednotlivČ na každou p ihlášenou pohledávku a nikoliv na p ihlášku pohledávek jako celek, nebo každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním d vodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou p ihláškou. Aby tak vČ itelé nemuseli (formálnČ) init, tedy aby nemuseli každý sv j nárok samostatnČ p ihlašovat, umož uje jim p edepsaný formulá p ihlášky pohledávek (§ 176 IZ), jehož podoba je bezplatnČ zve ejnČna Ministerstvem spravedlnosti ýR na adrese www.insolvencnizakon.cz, uvést jednotlivČ své pohledávky na vložených listech toliko jedné p ihlášky a na její závČrené stranČ pak mají všechny p ihlášené pohledávky seíst. Z toho však nelze dovozovat, že suma všech p ihlášených pohledávek p edstavuje v insolvenním ízení pohledávku jedinou, nebo pokud by v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které by se podle IZ k nČkteré z p ihlášených pohledávek nebo její ásti nep ihlíželo, mČlo by to (nesprávnČ) následek pro p ihlášku jako celek, tedy i pro pohledávky, ohlednČ nichž taková skutenost nenastala; takový postup by byl zjevnČ v rozporu s dikcí ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ.

Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel p ihlásil p ihláškou P6-1 za dlužnicí t i pohledávky v celkové výši 67.980,-K, a to pohledávku a) ve výši 14.480,-K, pohledávku b) ve výši 50.000,-K a pohledávku c) ve výši 3.500,-K. Z protokolu o p ezkumném jednání ze dne 13.1.2012 (B-7) ve shodČ s upraveným seznamem p ihlášek (B-9, B-13) plyne, že pohledávka a) byla zjištČna jen ve výši 5.300,-K a ve zbytku ve výši 9.180,-K (tedy z více než 50 %) byla pop ena co do pravosti (z d vodu neplatného ujednání pro rozpor s dobrými mravy) a že pohledávky b), c) byly zcela (tedy ze 100 %) pop eny. Odvolatel byl o pop ení svých pohledávek insolvenním správcem písemnČ vyrozumČn p ípisem ze dne 16.1.2012, který mu byl doruen dne 18.1.2012 (P6-3, P6-4). Proti popČrnému úkonu insolvenního správce se však odvolatel ve stanovené lh tČ (poítané do 15 dn od doruení vyrozumČní, tedy do pondČlí 4.2.2013) nebránil podáním incidenní žaloby, a jím p ihlášené pohledávky, resp. jen ást pop ené pohledávky a), avšak celé pop ené pohledávky b), c), proto stíhá následek p edvídaný v § 198 odst. 1 vČta t etí IZ, totiž že se k nim nep ihlíží. Vzhledem k tomu, že pohledávka a) byla nadto zjištČna v nižší než 50 % výši p ihlášené ástky, nep ihlíží se k ní podle § 178 IZ ani v rozsahu, v jakém byla zjištČna (5.300,-K).

Na vČci nem že nic zmČnit okolnost, že po uplynutí lh ty k podání incidenní žaloby (4.2.2012) vzal odvolatel podáním ze dne 12.2.2012 došlým soudu dne 14.2.2012 (P6-2) zpČt ást pohledávky a) co do výše 9.180,-K, což vzal insolvenní soud na vČdomí pod bodem I. výroku usnesení ze dne 22.3.2012 (P6-5/celk.2), jímž souasnČ odmítl p ihlášku odvolatele ohlednČ pop ených pohledávek b), c) (bod II. výroku) a v tomto rozsahu ukonil odvolateli úast v insolvenním ízení (bod III. výroku), nebo vČ itel m že úinnČ vzít zpČt svoji p ihlášku (§ 184 IZ) ohlednČ nevykonatelné pohledávky pop ené co do pravosti jen po dobu, po kterou se podle IZ k takové pohledávce v insolvenním ízení p ihlíží. K úinnému zpČtvzetí p ihlášky m že dojít jen do doby, než vČ iteli marnČ uplyne lh ta k podání žaloby o urení pravosti pop ené nevykonatelné pohledávky (§ 198 odst. 1 IZ) a podá-li vČ itel vas takovou žalobu, pak do doby, než rozhodnutí insolvenního soudu o této žalobČ nabude právní moci.

Protože odvolatel již nemá v insolvenním ízení žádnou p ihlášenou pohledávku, k níž by bylo lze ještČ p ihlížet, dospČl odvolací soud k závČru o vČcné správnosti napadeného usnesení, a proto je postupem podle § 219 o.s. . potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. ervence 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva