1 VSPH 1045/2016-A-21
MSPH 99 INS 17576/2015 1 VSPH 1045/2016-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka: AA-STAŠI, s.r.o., IČO 27170641, sídlem Praha 5, Strojírenská 259, zast. Mgr. Pavlem Bučinou, advokátem se sídlem Kladno, T.G.Masaryka 108, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 17576/2015-A-16 ze dne 5. května 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 17576/2015-A-16

ze dne 5. května 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 10.6.2015 spojeným s návrhem na prohlášení konkursu se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

Protože dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřiložil seznamy majetku a závazků, byl usnesením ze dne 25.4.2016 (č.d. A-14) vyzván k doplnění ve lhůtě 7 dnů.

K výzvě soudu dlužník doložil seznamy, ve kterých však nebylo uvedeno, zda jsou úplné a správné, v seznamu majetku absentoval údaj o dobytnosti pohledávek, seznam zaměstnanců nebyl přiložen vůbec. isir.justi ce.cz

Soud odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13.2.2009 č.j. 3 VSOL 30/2009-A-23 a dlužníku vytýkal, že k seznamům nepřipojil prohlášení o jejich úplnosti a správnosti, z čehož dovodil, že insolvenční návrh nebyl řádně doplněn.

Proto soud postupem podle § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že veškeré potřebné údaje obsahovaly přílohy č. 1 až 7, že jiné závazky ani pohledávky neevidoval, že od 1.1.2014 neměl žádné zaměstnance. Namítal formalismus, že jeho předchozí návrh byl odmítnut z důvodu, že dlužník nedostál vylíčení rozhodných skutečností ohledně úpadku, když neoznačil v insolvenčním návrhu ani jednoho svého věřitele a neidentifikoval ani jeden ze svých závazků a že usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1453/2015-A-11 bylo rozhodnuto, že insolvenční návrh se neodmítá. Dlužník měl za to, že svým podáním všechny nedostatky odstranil a přesto byl jeho insolvenční návrh napadeným usnesením odmítnut.

Dlužník namítal, že v textu podání bylo výslovně uvedeno, že od 1.1.2014 již žádné zaměstnance neevidoval, že plná moc byla ve spise, že všechny přílohy řádně podepsal a prostřednictvím svého právního zástupce opětovně prohlásil pravost svých tvrzení dokládaných v příloze podání. Protože se do řízení přihlásilo vícero věřitelů, dovozoval dlužník existenci svého úpadku. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení, případně aby zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků ( dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern21), musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu plyne, že dne 3.7.2015 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na prohlášení konkursu.

Protože dlužník nepředložil spolu s insolvenčním návrhem řádné přílohy, byl k jejich předložení vyzván usnesením ze dne 25.4.2016 (č.d. A-14).

K výzvě soudu dlužník předložil podání ze dne 3.6.2016, ve kterém uvedl, že veškeré závazky uvedl v přílohách č. 1-7, ze kterých plyne, že dlužník sice označil své věřitele a jejich pohledávky, avšak nešlo o jeden souvislý seznam závazků, seznam navíc nebyl opatřen prohlášením o jeho úplnosti a správnosti. Podobně seznam majetku nebyl opatřen prohlášením o jeho úplnosti a správnosti. Dlužník byl přitom v usnesení ze dne 25.4.2016 (č.d. A-14) poučen o tom, že seznamy musí opatřit prohlášením o jejich úplnosti a správnosti. Seznam zaměstnanců dlužník Prohlášení o úplnosti a správnosti seznamů je důležité z toho hlediska, že jde o vyjádření poctivého přístupu dlužníka k insolvenčnímu řízení a že dlužník žádný svůj závazek ani majetek nezamlčel. S povinností opatřit seznamy prohlášením o jejich úplnosti a správnosti přitmo výslovně počítá i insolvenční zákon v § 104 odst. 4 poslední věta.

Na základě shora uvedených důvodů dospěl odvolací soud shodně se soudem I. stupně k závěru, že dlužníkem předložené seznamy nebyly v souladu s § 104 IZ, aniž by tento zákonný požadavek považoval za formalistický, a proto odvolací soud věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí, nicméně tato skutečnost nebrání dlužníku v tom, aby nový (řádný) návrh podal znovu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. září 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost: Jana Berná