1 VSPH 1042/2015-A-15
MSPH 95 INS 11651/2015 1 VSPH 1042/2015-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Filip Girl, nar. 23. dubna 1970, IČO 16121325, sídlem Praha 2, Lublaňská 185/49, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 11651/2015-A-7 ze dne 7. května 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 11651/2015-A-7 ze dne 7. května 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména vyložil § 108 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) a účel zálohy, zjistil z obsahu insolvenčního návrhu ze dne 20.4.2015, že jediným majetkem dlužníka jsou pohledávky za třetími osobami, přičemž některé z nich jsou v konkursu, že dlužník má dvě vyživovací povinnosti a má příjem z podnikání ve výši asi 17.000,-Kč měsíčně.

Soud měl za to, že majetek dlužníka s ohledem na problematickou dobytnost pohledávek dlužníka nedával záruku úhrady nákladů řízení, předpokládal řešení úpadku konkursem, přičemž v případě řešení úpadku konkursem činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000,-Kč. Proto soud dlužníku uložil povinnost zaplatit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a žádal o snížení uložené zálohy s tím, že pracuje na živnostenský list a že v zimním období je o zakázky nouze, jeho měsíční příjem činí asi 17.000,-Kč, z tohoto příjmu není schopen ušetřit 50.000,-Kč a že po zaplacení nájmu, zdravotního pojištění a sociálního pojištění mu zbývá minimum na režii a nezbytné životní náklady.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 108 odst. 2 IZ výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zálohu zaplatit společně a nerozdílně.

Soud I. stupně správně vycházel z toho, že záloha podle § 108 IZ slouží jako zdroj placení prvotních nákladů insolvenčního řízení i jako záruka úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Záloha je tudíž opodstatněna také v případě, kdy sice lze počítat s výtěžkem ze zpeněžení majetkové podstaty postačujícím k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není tu však pro období následující po rozhodnutí o úpadku (do zpeněžení majetkové podstaty) dostatek volných finančních prostředků dlužníka, z nichž by bylo možné uhradit prvotní náklady, jež si insolvenční řízení (aby mohlo zákonem stanoveným způsobem pokračovat) nutně vyžádá, anebo v případě, kdy tu sice jsou určité volné finanční prostředky, avšak toliko ve výši, jež nebude postačovat ani na úhradu minimálních nákladů insolvenčního řízení.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 4.5.2015 domáhal zjištění úpadku a prohlášení konkursu. Dlužník má závazky vůči 12 věřitelům v celkové výši přes 1 mil. Kč, nemá žádný nemovitý či movitý majetek, vlastní jen pohledávky za dlužníky DDF-EUROSTAV, s.r.o. ve výši 2.234.654,-Kč, CLARIO INVEST, s.r.o. ve výši 65.590,-Kč (na dlužníka bylo vedeno insolvenční řízení a byl podán návrh na prohlášení konkursu), FURON INVEST, s.r.o. ve výši 829.351,-Kč (na dlužníka bylo vedeno insolvenční řízení a byl podán návrh na prohlášení konkursu) a VEKASTAV, s.r.o. ve výši 342.150,-Kč. Dále dlužník předpokládal průměrný příjem z podnikání ve výši asi 17.000,-Kč měsíčně.

Z dosavadních výsledků insolvenčního řízení tak vyplývá, že lze očekávat řešení úpadku dlužníka konkursem, jak ostatně dlužník sám navrhoval. V případě řešení úpadku konkursem náklady insolvenčního řízení tvoří vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která v konkursu (či nepatrném konkursu) dosahuje-v případě jejího určení dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.-nejméně částky 45.000,-Kč (bez event. připočtení 21% DPH), přičemž podle § 2a vyhlášky náleží insolvenčnímu správci též odměna z počtu přezkoumaných přihlášek v případě, kdy v konkursu k žádnému zpeněžení nedošlo, taktéž v minimální výši 45.000,-Kč.

Přitom je zřejmé, že vyjma nároku na jeho odměnu (v minimální výši 45.000,-Kč bez připočtení event. DPH) si činnost insolvenčního správce nadto vyžádá též určité hotové výdaje spojené zejména s přešetřením majetkových poměrů dlužníka (včetně event. prošetření jeho příp. neúčinných právních úkonů) a s přezkoumáním přihlášených pohledávek atd.

Pokud dlužník nepodal bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, když některé jeho závazky byly splatné již v roce 2011, v důsledku čehož dnes není s to složit zálohu na krytí minimálních nákladů insolvenčního řízení, jde taková okolnost toliko k jeho tíži, neboť nelze spravedlivě požadovat, aby stát nesl náklady insolvenčního řízení (§ 8 vyhlášky) za dlužníka, jenž primárně nesplnil svoji základní povinnost stanovenou v § 98 IZ.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová