1 VSPH 1039/2015-P7-11
KSLB 82 INS 2705/2014 1 VSPH 1039/2015-P7-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice: Ilona Schönová, nar. 16. února 1951, bytem Kamenický Šenov, Sklářská 750, adresa pro doručování: Nový Bor, Alšova 251, o odvolání věřitelky č. 7 Jarmily Vaňkové, nar. 31. ledna 1955, bytem Libáň, Psinice 8, adresa pro doručování: Nymburk, Petra Bezruče 362, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 82 INS 2705/2014-P7-2 ze dne 9. dubna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 82 INS 2705/2014-P7-2 ze dne 9. dubna 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P7 ve výši 14.960,-Kč věřitele č. 7 Jarmily Vaňkové (dále jen odvolatelka ) a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 20.8.2014 přihlásila odvolatelka do řízení pohledávku ve výši 14.960,-Kč, kterou insolvenční správce na přezkumném jednání konaném dne 15.9.2014 popřel v celé výši co do pravosti.

Insolvenční správce odvolatelku o popření pohledávky vyrozuměl přípisem dne 16.9.2014, odvolatelka podala dne 6.10.2014 žalobu na určení popřené pohledávky, kterou soud usnesením ze dne 7.11.2014 č.j. 82 ICm 3341/2014-9 odmítl z důvod neodstraněných vad a toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 15.1.2015 č.j. 104 VSPH 676/2014-21. Protože odvolatelka nepodala v zákonem stanovené lhůtě novou žalobu, k pohledávce odvolatelky se v souladu s § 198 odst. 1 IZ nepřihlíželo, a proto soud podle § 185 IZ rozhodl o odmítnutí pohledávky a účast odvolateky v insolvenčním řízení ukončil.

Proti tomuto usnesení podala odvolatelka včasné odvolání a namítala, že ji nikdo o nové žalobě neinformoval, žalobu podala 19.11.2014 na určení pravosti popřené pohledávky, že předložila veškeré listinné důkazy, že pohledávka byla popřena jen insolvenčním správcem, dlužnicí byla uznána. Jako rozhodující skutečnost uvedla, že dlužnici bylo zpracováno insolvenční řízení, za což nezaplatila. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 20.8.2014 byla soudu I. stupně doručena přihláška pohledávky odvolatelky ve výši 14.960,-Kč z titulu neuhrazené ceny za poskytnutí služeb a zpracování insolvenčního návrhu. Přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce co do pravosti, o čemž odvolatelku vyrozuměl přípisem ze dne 16.9.2014 a poučil ji o možnosti podání žaloby ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, respektive ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění o popření. Podáním doručeným soudu I. stupně dne 6.10.2015 podala odvolatelka žalobu na určení popřené pohledávky, avšak z důvodu formálních nedostatků byla soudem I. stupně vyzvána k jejímu doplnění usnesením ze dne 9.10.2014 č.j. KSLB 82 ICm 3341/2014-4. Protože odvolatelka výzvě na doplnění žaloby nevyhověla, soud I. stupně žalobu usnesením ze dne 7.11.2014 č.j. KSLB 82 ICm 3341/2014-9 odmítl, přičemž toto usnesení bylo v odvolacím řízení potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 676/2014-21 ze dne 15.1.2015.

Protože v zákonem stanovené lhůtě neměl soud I. stupně k dispozici perfektivní žalobu, postupoval soud I. stupně správně, když přihlášku pohledávky odmítl. Nebyl důvod, aby soud I. stupně dlužnici opětovně k podání další žaloby vyzýval, když odvolatelka byla k podání určovací žaloby již vyrozuměním o popřené pohledávce ze dne 16.9.2014 jednou vyzvána.

Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací osud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Praze dne 2. července 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná