1 VSPH 1039/2013-A-27
KSPA 56 INS 771/2013 1 VSPH 1039/2013-A-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: Bohuslav Urban, nar. 23. prosince 1972, identifikační číslo osoby 72395982, bytem Lanškroun-Dolní Třešňovec 133, místem podnikání Rudoltice 51, zast. JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou, se sídlem Ústí nad Orlicí, B. Němcové 74, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 771/2013-A-21 ze dne 31. května 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 771/2013-A-21 ze dne 31. května 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení dlužníka nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.3.2013 (A-20) uložil dlužníkovi jako insolvenčnímu navrhovateli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 27.4.2013, lhůta ke splnění povinnosti marně uplynula dne 15.5.2013, aniž by dlužník zálohu zaplatil. Proto soud podle § 108 odst. 3 IZ řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že dne 4.6.2013 zálohu uhradil. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se v řízení pokračuje.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky

50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy dle § 108 IZ je především překlenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě prvotních nákladů insolvenčního řízení a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srovnej § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje, jen pokud jde o insolvenčního navrhovatele odlišného od dlužníka, který je jeho zaměstnancem a jehož pohledávka uplatněná v návrhu spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Ze záznamu o složení zálohy (A-23) ze dne 7.6.2013 plyne, že záloha ve výši 15.000,-Kč uložená dlužníkovi usnesením ze dne 20.3.2013 (A-20) byla uhrazena dne 4.6.2013. S ohledem na tuto skutečnost pozbylo napadené usnesení podkladu, a proto odvolací soud napadené usnesení postupem podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. července 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová